[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 223. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44B 45A 46A 47A 48B 49A 50D 51A 52C 53B 54B 55D 56B 57D 58D 59D 60C 61A 62C 63D 64A 65C 66B 67D 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Na.       B. Fe.       C. Al.  

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 202. Các mã đề khác có cùng nội dung: 208; 210; 216; 218; 224 41B 42A 43A 44D 45C 46B 47B 48C 49C 50C 51A 52B 53D 54D 55C 56B 57C 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64D 65B 66A 67B 68A 69B 70C 71A 72A 73B 74A 75D 76A 77D 78B 79D 80A Câu 41: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? A. CrO.       B. K2Cr2O7.       C. KCrO2.   

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41D 42A 43B 44C 45B 46B 47A 48C 49B 50D 51C 52A 53A 54B 55B 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69B 70C 71A 72B 73C 74C 75B 76D 77C 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Na2O.       B. KOH.       C. H2SO4.         D. Al2O3.

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 206. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41B 42C 43C 44A 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52C 53B 54A 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62D 63D 64C 65D 66A 67B 68D 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75D 76D 77A 78A 79B 80D Câu 41: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hidroxit là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2021] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 – Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 205. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 211; 213; 219; 221 41A 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48B 49D 50B 51A 52C 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59D 60B 61C 62B 63A 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70A 71B 72B 73C 74A 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là A. 18.       B. 15.       C. 19.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44D 45C 46A 47B 48D 49B 50B 51D 52B 53A 54B 55D 56D 57C 58C 59A 60C 61A 62D 63C 64D 65B 66B 67C 68A 69A 70C 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79B 80C Câu 41: Sắt khi tác dụng với hóa chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III)? A. Dung dịch H2SO4 loãng.         B. Dung dịch HCl. C. Bột lưu huỳnh.       D. Khí clo.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Văn Cừ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5A 6D 7A 8A 9C 10D 11B 12A 13A 14D 15A 16A 17C 18B 19A 20A 21D 22A 23C 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30A 31D 32B 33C 34B 35B 36A 37D 38B 39A 40C Câu 1: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. C2H5OH.       D. C3H5OH. Câu 2: Chất nào sau đây là axit béo ? A. Axit

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lê Hồng Phong – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44A 45A 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52D 53D 54C 55C 56C 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63A 64B 65A 66B 67C 68C 69D 70B 71A 72C 73B 74C 75D 76B 77C 78A 79B 80D Câu 41: Loại than có khả năng hấp phụ mạnh, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học gọi là A. than cốc.       B. than chì.       C.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52D 53D 54A 55C 56B 57A 58D 59C 60A 61A 62B 63C 64D 65A 66C 67B 68D 69B 70C 71B 72D 73B 74B 75C 76A 77C 78C 79A 80B Câu 41. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45D 46B 47B 48C 49A 50A 51D 52A 53C 54D 55B 56A 57C 58C 59C 60B 61A 62C 63D 64C 65A 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72C 73A 74D 75D 76A 77B 78C 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Au.       B. Al.       C. Ag.         D. Cu. Câu 42: Phản ứng nào sau đây thu được muối sắt II? A. Fe

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thuận Thành 3 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3B 4B 5D 6D 7C 8C 9C 10C 11B 12A 13C 14C 15D 16D 17A 18A 19B 20B 21D 22C 23D 24B 25B 26D 27B 28D 29B 30B 31C 32D 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39A 40A Câu 1: Trong các kim loại: Ag, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Cu       B. Mg       C. Fe         D. Al Câu 2: Ở điều kiện thường,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4D 5A 6B 7A 8B 9D 10B 11B 12C 13C 14D 15B 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22C 23C 24C 25B 26B 27B 28C 29C 30C 31B 32D 33C 34B 35D 36C 37C 38A 39C 40A Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng ? A. Stiren       B. Axetilen       C. Etilen         D. Anđehit axetic Câu 2: Kim

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4C 5A 6B 7D 8D 9D 10C 11C 12C 13A 14A 15D 16D 17D 18D 19B 20C 21A 22A 23A 24A 25D 26C 27C 28A 29A 30A 31C 32C 33D 34B 35D 36B 37D 38B 39B 40D Câu 1: Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là A. Thủy luyện       B. Nhiệt luyện       C. Điện phân dung dịch       D. Điện phân nóng chảy Câu 2:

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Tài 2 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10D 11C 12B 13D 14C 15D 16D 17D 18A 19D 20B 21B 22C 23C 24D 25A 26B 27D 28B 29D 30B 31A 32C 33D 34C 35B 36A 37B 38D 39D 40D Câu 1: Độ dinh dưỡng của phân kali là A. %KNO3       B. %K2O       C. %K2SO4         D. %KCl Câu 2: Stiren (vinylbenzen) có công thức phân tử là A. C7H8       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13D 14D 15D 16A 17B 18B 19B 20C 21B 22C 23C 24D 25D 26D 27C 28B 29C 30A 31B 32B 33C 34D 35A 36D 37D 38B 39B 40A Câu 1: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính? A. Cr2O3.       B. CuSO4.       C. Fe(OH)3.         D. Al. (Xem giải) Câu 2: Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44B 45C 46C 47B 48D 49C 50B 51C 52B 53B 54A 55D 56A 57A 58D 59D 60C 61D 62A 63D 64A 65A 66C 67D 68A 69C 70D 71A 72C 73B 74D 75B 76A 77D 78A 79D 80C Câu 41: Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là A. Đồng       B. Bạc       C. Sắt         D. Sắt tây Câu 42: Kim loại

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45B 46D 47B 48C 49D 50D 51B 52C 53C 54A 55A 56A 57D 58D 59A 60A 61A 62B 63B 64D 65C 66C 67B 68A 69D 70C 71B 72C 73C 74A 75D 76A 77D 78C 79D 80A Câu 41. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của chất nào sau đây? A. K2O.       B. K.       C. P2O5.         D. N. Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường An Lão – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44B 45C 46A 47B 48A 49A 50D 51B 52C 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66B 67D 68C 69C 70D 71A 72C 73D 74C 75D 76A 77A 78D 79B 80C Câu 41: Chất béo là trieste của axit béo với A. glixerol.       B. etylen glicol.       C. ancol etylic.         D. ancol metylic. Câu 42: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO3?

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Long An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44D 45C 46D 47A 48B 49C 50B 51B 52D 53B 54A 55A 56D 57C 58A 59C 60A 61C 62A 63A 64A 65A 66D 67D 68B 69A 70D 71C 72A 73A 74A 75A 76A 77A 78C 79A 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong các kim loại? A. Vonfam.       B. Crom.       C. Sắt.         D. Đồng. Câu 42: Số electron lớp ngoài cùng của các

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tiên Lãng – Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45A 46C 47D 48C 49A 50B 51C 52C 53A 54C 55D 56D 57A 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64D 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71D 72B 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại phản ứng được với axit Clohidric là A. Au.       B. Al.       C. Cu.       D. Ag. (Xem giải) Câu 42: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44D 45D 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52B 53B 54A 55C 56C 57B 58D 59B 60A 61C 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70B 71C 72B 73B 74A 75C 76C 77B 78C 79A 80A Câu 41: Kim loại natri không phản ứng với chất nào sau đây A. H2O.       B. CH3CHO.       C. C2H5OH.         D. HCl. Câu 42: Kim loại nào sau đây ở điều kiện thường có

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!