[2021] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48D 49C 50A
51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58A 59D 60C
61C 62A 63C 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70C
71D 72A 73B 74D 75A 76B 77A 78B 79B 80D

Câu 41. Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

A. hồng nhạt.       B. tím.       C. xanh tím.       D. vàng nhạt.

Câu 42. Metyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. HCOOC2H5.

Câu 43. Polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O

A. Polietilen.       B. Tơ nitron.       C. Nilon-6.       D. Nilon-6,6.

Câu 44. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. C2H5OH.       B. C2H5NH2.       C. C6H5NH2.       D. CH3OH.

Câu 45. Chất nào sau đây là tetrapeptit?

A. Ala-Ala-Gly.       B. Ala-Gly.       C. Ala-Ala.       D. Gly-Ala-Gly-Ala

Câu 46. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime?

A. C2H5OH.       B. CH2=CHCl.       C. C2H5NH2.       D. CH3Cl.

Câu 47. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

A. poliacrilonitrin.       B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua).       D. polietilen.

Câu 48. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. HNO3.       B. KCl.       C. CH3OH.       D. KOH.

Câu 49. Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

A. nhiệt độ nóng chảy.       B. khối lượng riêng.       C. tính dẫn điện.       D. tính cứng.

Câu 50. Chất nào sau đây là chất béo?

A. tripanmitin.       B. đietyl oxalat.       C. etyl acrylat.       D. glixerol triaxetat.

Câu 51. Saccarozơ có nhiều trong cây mía. Công thức phân tử của saccarozơ là

A. C6H12O6.       B. C12H22O11.       C. (C6H10O5)n.       D. C12H24O11.

Câu 52. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

A. dầu hỏa.       B. nước.       C. benzen.       D. ete

Câu 53. Chất nào sau đây trong phân tử có hai liên kết đôi?

A. Isopren       B. Benzen.       C. Etan.       D. Toluen.

Câu 54. Tính chất hóa học chung của kim loại là

A. tính axit.       B. tính khử.       C. tính oxi hóa.       D. tính bazơ.

Câu 55. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Fe.       B. Na.       C. Ag.       D. Al

Câu 56. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy dung dịch chuyển sang

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT An Giang

A. đỏ.       B. đen.       C. tím.       D. vàng

Câu 57. Xà phòng hóa este nào sau đây trong dung dịch NaOH, thu được muối natri axetat

A. C2H5COOCH3.       B. C2H3COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOC2H5.

Câu 58. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3.       B. NaOH.       C. HCl.       D. H2SO4 loãng

Câu 59. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Saccarozo.       B. Glucozơ.       C. Sobitol.       D. Xenlulozơ.

Câu 60. Tên gọi của este CH3COOC2H5 là

A. metyl acrylat.       B. metyl axetat.       C. etyl axetat.       D. vinyl fomat.

(Xem giải) Câu 61. Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và axetandehit.
(b) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường etylmetylamin là chất khí
(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

Câu 62. Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 22,08.       B. 20,70.       C. 27,60.       D. 36,80

Câu 63. Cho 0,15 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là

A. 4 gam.       B. 8 gam.       C. 6 gam.       D. 16 gam.

Câu 64. Số đipeptit tối đa được tạo ra từ hỗn hợp glyxin và alanin là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4

Câu 65. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện?

A. Fe < Al < Cu < Ag.       B. Al < Fe < Cu < Ag.

C. Al < Ag < Cu < Fe.       D. Fe < Cu < Al < Ag.

Câu 66. Dãy polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. tơ tằm và tơ visco.       B. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

C. tơ visco và tơ nilon-6,6.       D. tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

Câu 67. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ cứng của kim loại Al cao hơn kim loại Cr.        B. Kim loại Fe có tính khử yếu hơn kim loại Ag.

C. Thủy ngân (Hg) là kim loại nhẹ.        D. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl3.

Câu 68. Cho các loại tơ: tơ enang (nilon-7), tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 4.       B. 1.       C. 3       D. 2.

(Xem giải) Câu 69. Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng, thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3)

A. 6,4.       B. 5,6.       C. 2,8.       D. 3,2.

Câu 70. Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dây thuộc loại đisaccarit là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 71. Điện phân dung dịch X chứa hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3 với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Khối lượng dung dịch giảm p (gam) theo thời gian điện phân t (giây) được biểu diễn như hình vẽ, hiệu suất quá trình điện phân là 100%.

Điện phân dung dịch X trong thời gian 2895 giây thu được m gam kim loại ở catot. Giá trị của m là

A. 3,44       B. 5,6.       C. 6,48       D. 4,96.

(Xem giải) Câu 72. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch alanin làm quì tím hóa đỏ.
(b) Poli(vinyl clorua) được điều che bằng phản ứng trùng ngừng
(c) Ở điều kiện thưởng anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp
Số phát biểu đúng là:

A. 2       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 73. Dung dịch X chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Dung dịch Y chứa 0,8 mol HCl.
– Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X thì thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc)
– Cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y thì thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc).
Giá trị tổng (a + b) là

A. 0,8.       B. 0,75.       C. 0,7.       D. 0,65.

(Xem giải) Câu 74. Hỗn hợp X gồm 4 muối đều có củng công thức phân tử C2H8O3N2. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M và đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 3 amin. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 29,28 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là

A. 480.       B. 840.       C. 420.       D. 960.

(Xem giải) Câu 75. Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp X chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là

A. 13,6%.       B. 15,5%.       C. 25,7%.       D. 22,7%.

(Xem giải) Câu 76. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 + H2O.
(2) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3.
(3) X3 + H2 → X4
(4) X4 + CO → X5
(5) X5 + NaOH → X1 + H2O.
Cho biết: X, X1, X2, X3, X3, X5 là những hợp chất hữu cơ khác nhau: X2, X3 có cùng số nguyên tử cacbon. Cho các nhận định sau:
(a) X2, X3 đều có phản ứng tráng bạc
(b) X, X3 có cùng công thức đơn giản nhất.
(c) % khối lượng H trong X < 5,12%.
(d) X có một nhóm CH3
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Kiên Giang (Đề 1)

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 77. Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ), thu được khí Cl2 ở catot.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 và Al2O3 nung nóng, thu được Fe và AI
(c) Nhung thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, xuất hiện ăn mòn điện hóa
(d) Kim loại cứng nhất là Cr, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl
Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 2.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 78. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ rồi gạn bỏ lớp dung dịch giữ lấy kết tủa Cu(OH)2
Bước 2: Thêm 3 ml dung dịch glucozơ 10% vào ống nghiệm thứ nhất. 3 ml dung dịch lòng trắng trứng vào ống nghiệm thứ hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1, cả hai ống nghiệm đều chưa kết tủa màu xanh.
(b) Sau bước 3, ống nghiệm thứ nhất kết tủa bị hòa tan, tạo dung dịch màu xanh lam
(c) Sau bước 3, ống nghiệm thứ hai kết tủa bị hòa lan, tạo dung dịch màu tím
(d) Phản ứng trong hai ống nghiệp đều xảy ra trong môi trường kiềm.
(e) Để phản ứng trong hai ống nghiệm nhanh hơn cần rửa kết tủa sau bước 1 bằng nước cất nhiều lần.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 79. Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức trong đó số mol este này gấp 3 lần số mol este kia. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 5,64 gam muối của axit cacboxylic đơn chức M và 3,18 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol đều tạo olefin (170°C, xt H2SO4 đặc). Nếu đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử hai ancol và tên của M là

A. 6 và axit axetic.       B. 6 và axit acrylic.       C. 5 và axit axetic       D. 5 và axit acrylic

(Xem giải) Câu 80. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được C3H5(OH)3, C15H31COONa, C17H31COONa. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,98 mol O2 thu được CO2 và 1,96 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,02.       B. 0,04.       C. 0,12.         D. 0,08.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!