You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 2)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần.

»» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 207. Các mã đề có cùng nội dung201, 209, 215, 217, 223 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo dõi.

»» File đề: Download

Câu 41. Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là.

A. 6,4               B. 25,6.                 C. 12,8.                 D. 19,2.

Câu 42. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

A. Na2CO3.             B. Ba(OH)2.             C. Ca(NO3)2              D. K2SO4.

Câu 43. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit?

A. NH3 và HCl.           B. H2S và N2           C. CO2 và O2.            D. SO2 và NO2.

Câu 44. Cho Fe  tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là?

A. N2O.                          B. N2.                       C. NO2.                                    D. NO.

Câu 45. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli acrilonnitrin                       B. Poli (metyl metacrylat).

C. Polistiren                          D. Poli (etylen terephtalat).

Câu 46. Công thức hóa học của Natri đicromat là

A. Na2SO4.              B. Na2Cr2O7.                 C. NaCrO2.                D. Na2CrO4.

Câu 47. Hợp chất NH2CH2COOH có tên gọi là:

A. lysin.           B. alanin.             C. valin               D. glyxin

Câu 48. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Anilin.                   B. Metyl amin.           C. Glyxin.                    D. Glucozơ.

Câu 49. Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. NaCl              B. KNO3.              C. KCl                  D. Ca(HCO3)2.

Câu 50. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tào hỏa. Kim loại X là?

A. Ag.               B. Al.              C. Cu.               D. Fe.

Câu 51. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. (C17H33COO)2C2H4.                          B. CH3COOCH2C6H5.

C. (C17H35COO)3C3H5.                          D. C15H31COOCH3.

Câu 52. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu.                B. Fe.                 C. Ag.                 D. Mg.

Câu 53. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là?

A. MgO.                 B. CuO.                C. Fe3O4.                  D. Fe2O3.

Câu 54. Cho các chất sau: Fructozơ, Glucozơ, Etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

Bạn đã xem chưa:  Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

A. 4.             B. 1.             C. 2.              D. 3.

Câu 55. Phát biểu nào sau đây Sai?

A. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

B. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.

C. Metyl acrylat, Tripanmitin và Tristearin đều là este.

D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được Glixerol.

Câu 56. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là

A. C3H9N và C4H11N          B. C2H7N và C3H9N.         C. C3H7N và C4H9N.          D. CH5N và C2H7N.

Câu 57. Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và NH2CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,6.             B. 19,4.               C. 17,9.                D. 9,2.

Câu 58. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 2.                  B. 3.                  C. 1.                  D. 4.

Câu 59. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 89 gam.                  B. 101 gam.                 C. 93 gam.                   D. 85 gam.

Xem giải

Câu 60. Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

A. Na.              B. Ca.            C. K.              D. Ba.

Câu 61. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lit khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là

A. 0,42 gam.               B. 0,60 gam.                C. 0,48 gam.               D. 0,90 gam.

Câu 62. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Kim loại Cu khử được Fe2+ trong dung dịch.

B. Kim loại cứng nhất là Cr.

C. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.

D. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

Câu 63. Trong phòng Thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

Untitled

A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.

B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2+ H2O.

C. 3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O.

D. 2Fe + 6H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

Câu 64. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

A. 2.               B. 4.                C. 3.               D. 1.

Câu 65. Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

(b) Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.

(e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số phát biểu đúng là

A. 6.                    B. 4.                  C. 5.                   D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu - Vĩnh Phúc (Lần 1)

Câu 66. Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

A. CH3COOH và C3H5OH.                B. HCOOH và C3H7OH.

C. HCOOH và C3H5OH.                  D. C2H3COOH và CH3OH.

Xem giải

Câu 67. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.

(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.

(c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.

(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                     B. 2.                    C. 4.                  D. 3.

Câu 68. Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện 2A trong 19300 giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

A. 1,50         B. 1,00          C. 0,75          D. 0,50

Xem giải

Câu 69. Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

(b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

(c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.

(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

(e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.

Số phát biểu đúng là

A. 5.              B. 3.              C. 4.              D. 2.

Câu 70. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) X1 + H2O → X2 + X3↑+ H2↑

(2) X2 + X4 → BaCO3↓ + Na2CO3 + H2O

(3) X2 + X3 → X1 + X5 + H2O

(4) X4 + X6 → BaSO4↓ + K2SO4 + CO2↑ + H2O

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là

A. NaOH, NaClO, H2SO4.             B. KOH, KClO3, H2SO4.

C. NaHCO3, NaClO, KHSO4.             D. NaOH, NaClO, KHSO4.

Đáp án D. X1 là NaCl; X2 là NaOH; X3 là Cl2; X4 là Ba(HCO3)2; X5 là NaClO; X6 là KHSO4

Câu 71. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a là

207

A. 2,0          B. 1,5           C. 1,0           D. 0,5

Xem giải

Câu 72. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

A. Ala và Gly.           B. Gly và Gly.           C. Gly và Val.            D. Ala và Val.

Đáp án C. X là Gly-Gly-Ala-Gly-Val

Câu 73. Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (Lần 1)

A. 33,250          B. 53,775           C. 55,600           D. 61,000

Xem giải

Câu 74. Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3          B. 6            C. 4              D. 2

Xem giải

Câu 75. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bẳng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Chuyển màu hồng
Y Dung dịch iot Có màu xanh tím
Z Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag
T Nước brom Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.          B. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.

C. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.          D. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.

Câu 76. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

(f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 2.

Câu 77. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 13,5              B. 40,5               C. 37,0            D. 43,0

Xem giải

Câu 78. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 6,72               B. 9,52               C. 4,48               D. 3,92

Xem giải

Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là

A. 20,17              B. 25,08                C. 16,78               D. 22,64

Xem giải

Câu 80. Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:

A. 79,13%            B. 28,00%            C. 60,87%               D. 70,00%

Xem giải

1
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Mục lục: Thi THPT 2017 – Học Hóa Online

[…] Thi THPT 2017: [2017.1]–[2017.2]–[2017.3]–[2017.4] […]

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!