[2021] Thi thử TN trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2D 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9C 10B
11B 12B 13C 14A 15A 16D 17A 18B 19D 20D
21C 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28C 29B 30B
31B 32D 33A 34A 35A 36C 37B 38C 39A 40D

Câu 1: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H35COONa.       B. C3H5COONa.       C. (C17H33COO)3Na.       D. C17H33COONa.

(Xem giải) Câu 2: Thủy phân 136,8 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam Fructozơ. Giá trị của m là

A. 36.       B. 27.       C. 72.       D. 54.

(Xem giải) Câu 3: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY < MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:
(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.
(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Ancol X là propan-1,2-điol.
(d) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 4: Cần bao nhiêu lít khí HCl tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,25 gam Glyxin?

A. 4,48.       B. 3,36.       C. 2,24.       D. 5,60.

(Xem giải) Câu 5: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,44 mol O2, thu được H2O và 4,56 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,04.       B. 0,08.       C. 0,20.       D. 0,16.

(Xem giải) Câu 6: Dung dịch Metylamin tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa?

A. FeCl3.       B. FeO.       C. Fe2O3.       D. Fe3O4.

(Xem giải) Câu 7: Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y đều mạch hở, không phân nhánh và ancol Z. Xà phòng hòa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH t M, cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư thu được dd B. Cô cạn dung dịch B thu b gam hỗn hợp muối khan M. Nung M trong NaOH khan, dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm hai hiđrocacbon có tỉ khối hơi so với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom dư thấy có 5,376 lít một khí thoát ra. Cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 (đktc) sinh ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Biết rằng đề đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi (đkc), sinh ra nước và CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Giá trị của a là :

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình (Lần 1)

A. 27,60.       B. 24,44.       C. 22,36.       D. 28,48.

Câu 8: Kim loại nào sau đây tác dụng với S ở điều kiện thường?

A. Fe.       B. Al.       C. Mg.       D. Hg.

Câu 9: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

A. Etylen glicol.       B. Axit axetic.       C. Stiren.       D. Etylamin.

(Xem giải) Câu 10: Hai hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử lần lượt là C2H8O3N2 và C3H7O2N đều tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, cho hai amin đơn chức bậc 1 thoát ra. Nhận xét nào sau đây đúng về hai hợp chất hữu cơ trên?

A. Chúng đều tác dụng với dung dịch brom.

B. Phân tử của chúng đều có liên kết ion.

C. Chúng đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

D. Chúng đều là chất lưỡng tính.

Câu 11: Ở nhiệt độ thường, kim loại Mg không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3.       B. NaNO3.       C. CuSO4.       D. HCl.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất béo là trieste       B. Chất béo có chứa 3 liên kết .

C. Chất béo thường có chứa 6 nguyên tử oxi.       D. Chất béo là triglixerit

Câu 13: Cho hợp chất hữu cơ X có công thức: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Nhận xét đúng là

A. Trong X có 4 liên kết peptit.

B. Khi thủy phân X thu được 4 loại α-amino axit khác nhau.

C. Trong X có 2 liên kết peptit.

D. X là một pentapeptit.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận ngịch?

A. Este Hóa.       B. Axit với bazơ.

C. Xà phòng hóa.       D. Axit Clohidric với etilen.

Câu 15: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây tan tốt trong nước?

A. etylamin.       B. metylaxetat.       C. Phenol.       D. Anilin.

Câu 16: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeO.       B. Fe(OH)2.       C. Fe(NO3)2.       D. Fe2(SO4)3.

Câu 17: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

A. Axetilen.       B. Etilen.       C. Benzen.       D. Metan.

Câu 18: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây ra hiệu ứng nhà kính. Khí X là?

A. H2.       B. CO2.       C. NH3.       D. N2.

(Xem giải) Câu 19: Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã phản ứng là 0,3 mol. Giá trị của m là

A. 14,6.       B. 29,2.       C. 32,8.       D. 21,9.

(Xem giải) Câu 20: Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,5 mol X cần tối đa 0,7 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Thanh Miện - Hải Dương (Lần 3)

A. 34,0.       B. 26,0.       C. 41.       D. 60,0.

Câu 21: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học, lên men Y thu được Z và khí Cacbonic. Chất X và Z lần lượt là

A. tinh bột và saccarozơ.       B. xenlulozơ và saccarozơ.

C. tinh bột và ancol etylic.       D. glucozơ và ancol etylic.

(Xem giải) Câu 22: Đun 0,02 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khi CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,04.       B. 18,40.       C. 18,56.       D. 19,52.

(Xem giải) Câu 23: C5H8O2 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở?

A. 14.       B. 15.       C. 17.       D. 18

(Xem giải) Câu 24: Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đề tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150) tac dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 81,74%.       B. 30,25%.       C. 40,33%.       D. 35,97%.

Câu 25: Natri hiđroxit tác dụng với chất nào sau đây cho muối chứa nitơ và nước.

A. amin.       B. Glucozơ.       C. Aminoaxit.       D. Este.

(Xem giải) Câu 26: Có các phát biêu sau
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom
(b) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc
(c) Glucozo, saccarozo và fructozo đều là cacbohidrat
(d) Khi đun nóng tri stearin với nước vôi trong thấy có kêt tủa xuất hiện
(e) Amilozo là polime thiên nhiên mach phân nhánh
(f) Oxi hóa hoàn toàn glucozo bằng H2 (Ni, t°) thu được sorbitol
(g) Tơ visco, tơ nilon nitron, tơ axetat là tơ nhân tạo
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

Câu 27: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Fe.       B. Ba.       C. Cu.       D. Zn.

Câu 28: Thủy phân este CH3COOCH2CH3, thu được ancol có công thức là

A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. CH3CH2OH.       D. C3H5OH.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu (Lần 1)

Câu 29: Số nguyên tử cacbon trong phân tử Saccarozơ là

A. 10.       B. 12.       C. 6.       D. 5.

Câu 30: Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

A. glyxin.       B. alanin.       C. valin.       D. lysin.

Câu 31: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Amin.       B. Aminoaxit.       C. Anilin.       D. Pheol.

(Xem giải) Câu 32: Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bột. Thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

A. propilen.       B. axetilen.       C. metan.       D. etilen.

(Xem giải) Câu 33: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam môlt este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dich MOH 28% (M là kim loai kiêm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Ðốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dung vói Na dư, thu duoc 12,768 lít khí H2 (dktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với giá tri nào sau đây:

A. 85,0.       B. 67,5.       C. 80,0.       D. 97,5.

(Xem giải) Câu 34: Cho muối MCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ phần trăm là 14,89%. Nếu thay bằng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ thì dung dịch muối thu được có nồng độ % bằng?

A. 23,40.       B. 23,28.       C. 19,96.       D. 17,59.

Câu 35: Thanh phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là

A. CaCO3.       B. NaCl.       C. Ca(NO3)2.       D. Na2CO3.

Câu 36: Chất nào sau đây tác dụng với metylaxetat?

A. CaCO3.       B. MgCl2.       C. NaOH.       D. Fe(OH)2.

Câu 37: Cho m gam bột NaOH tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,8 gam kết tủa Cu(OH)2 . Giá trị của m là

A. 5,0.       B. 8,0.       C. 6,0.       D. 4,0.

Câu 38: Cho các chất sau: Axit Gluconic, xenlulozơ axetat, fructozơ, saccarozơ, Glixerol. Số Cacbohidrat là

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

Câu 39: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Etylamin.       B. Pheol.       C. Axit axetic.       D. Metanol.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Protein đơn giản chứa các gốc α-amino axit.       B. Metylamin là chất tan nhiều trong nước.

C. Trong Gly-Ala-Val có ba nguyên tử nitơ.         D. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tim.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!