[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 120 phút

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 

1C 2A 3B 4C 5B 6A 7D 8A 9C 10C
11A 12D 13B 14B 15D 16B 17A 18A 19C 20C
21D 22B 23A 24B 25C 26A 27D 28D 29C 30A
31C 32A 33C 34D 35D 36B 37B 38B 39D 40D

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm):

(Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam P trong O2 (dư), tạo thành chất X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được 11,8 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 1,86.       B. 2,48.       C. 1,55.       D. 2,17.

(Xem giải) Câu 2: Hỗn hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Hỗn hợp Y gồm lysin và hexametylenđiamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp Z chứa X và Y cần dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 trong đó số mol của CO2 ít hơn số mol của H2O là a mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam, đồng thời thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

A. 32,88.       B. 31,36.       C. 33,64.       D. 32,12.

(Xem giải) Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol Gly-Ala-Gly bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 32,4.       B. 30,5.       C. 26,1.       D. 28,3.

(Xem giải) Câu 4: Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam. Cho dung dịch BaCl2 (dư) vào Z, thu được 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác, khi cho dung dịch NaOH (dư) vào Z thì có 1,085 mol NaOH phản ứng, đồng thời thu được 42,9 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(a) Giá trị của m là 88,285 gam.
(b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol.
(c) Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X là 18,638%.
(d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.
(e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 5: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và còn lại chất rắn Y. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện không có không khí, thu được kết tủa T. Thành phần của T gồm:

A. Fe(OH)2; Fe(OH)3; Cu(OH)2.       B. Fe(OH)2; Cu(OH)2.

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2.       D. Fe(OH)2; Fe(OH)3.

(Xem giải) Câu 6: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian điện phân t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ qua sự hoà tan của khí trong nước và sự bay hơi của hơi nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,6.       B. 3,5.       C. 4,7.       D. 4,2

(Xem giải) Câu 7: Nung hỗn hợp gồm m gam FeCO3 và 27 gam Fe(NO3)2 (trong bình kín, không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X và hỗn hợp khí Y gồm hai khí. Để hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

A. 40,6.       B. 21,2.       C. 31,9.       D. 23,2.

(Xem giải) Câu 8: Cho các nhận xét sau:
(a) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.
(b) Khi thủy phân este CH3COOCH=CH2 trong dung dịch NaOH, thu được muối và ancol.
(c) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được Ag.
(d) Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 phân biệt được dung dịch glucozơ với dung dịch fructozơ.
Số nhận xét đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 9: Oxi hóa Fe bởi oxi không khí, thu được chất rắn X gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và Fe. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch Y. Cho lần lượt các chất: Cu, Ag, Cl2, NaOH, K2S vào từng mẫu dung dịch Y riêng rẽ. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 10: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hoá hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2023 - 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Thái Nguyên

A. 60,20.       B. 68,84.       C. 68,40.       D. 68,80.

(Xem giải) Câu 11: Tiến hành các thí nghiệm hòa tan hỗn hợp các chất rắn sau vào lượng nước (dư):
(a) Hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3).
(b) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1).
(c) Hỗn hợp Ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1).
(d) Hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1).
Sau khi các phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm có phần chất rắn không tan?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 12: Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + HCl → X4 + NaCl
(3) X2 + HCl → X5 + NaCl
(4) X3 + CuO → X6 + Cu + H2O
Biết X có công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este; phân tử khối: X3 = X4 < X5..
Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch X3 hòa tan được Cu(OH)2.
(b) X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(c) Khi có enzim xúc tác, glucozơ bị lên men có thể thu được X3.
(d) Các chất X4 và X6 có phản ứng tráng bạc.
(e) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X2 cần ít nhất 1,5 mol O2.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 13: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Khối lượng axit axetylsalixylic phản ứng được tối đa với 0,72 lít dung dịch KOH 1M là

A. 129,6 gam.       B. 43,2 gam.       C. 64,8 gam.       D. 86,4 gam.

(Xem giải) Câu 14: Thủy phân este X có công thức phân tử C5H10O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với tính chất của X là

A. 6.       B. 4.       C. 5.       D. 7.

(Xem giải) Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 1,9565. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 40%.       B. 36%.       C. 25%.       D. 20%.

(Xem giải) Câu 16: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl (vừa đủ), thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 26,656 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) thì thu được dung dịch Y và 7,616 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bằng 318/17. Cô cạn Y, thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 29,88.       B. 30,96.       C. 32,98.       D. 31,56.

(Xem giải) Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol chất Y (C5H11O4N) và 0,2 mol chất Z (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic đa chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được hỗn hợp E gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (Trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α – amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong hỗn hợp E là

A. 22,67%.       B. 26,14%.       C. 54,20%.       D. 33,65%.

(Xem giải) Câu 18: Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.
(b) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.
(c) Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).
(d) Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 19: Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO, HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH. Cho a gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ, thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác, a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 11,648 lít khí CO2 (đktc). Thêm b gam glucozơ vào a gam hỗn hợp X, sau đó đem đốt cháy hoàn toàn, toàn bộ sản phẩm sinh ra được hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 (dư), thu được 614,64 gam kết tủa. Các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn. Giá trị của (a + b) là

A. 96,14.       B. 86,42.       C. 88,24.       D. 94,28.

(Xem giải) Câu 20: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H8O vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với NaOH trong dung dịch?

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 21: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng vừa đủ 0,67 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,54 mol H2O. Khối lượng của X trong 14,56 gam hỗn hợp E là

A. 7,20 gam.       B. 10,56 gam.       C. 7,04 gam.       D. 8,80 gam.

Bạn đã xem chưa:  [2021 - 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hà Nội

Câu 22: Cho các phát biểu sau:
(a) Khí SO2 và NO2 gây ra hiện tượng mưa axit.
(b) Khí CO2 và CH4 gây ra hiệu ứng nhà kính.
(c) Dùng nước đá và nước đá khô để bảo quản thực phẩm (thịt, cá, …).
(d) Các anion NO3-, PO43-, SO42- ở nồng độ cao gây ô nhiễm môi trường nước.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 23: Axit malic (C4H6O5, mạch cacbon không phân nhánh) là một trong các axit hữu cơ gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic phản ứng với lượng dư dung dịch NaHCO3, sinh ra 2 mol CO2; 1 mol axit malic phản ứng tối đa với 3 mol kim loại Na. Công thức cấu tạo của axit malic là

A. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.       B. HOCH2-CH(COOH)2.

C. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO.       D. HOOC-C(OH)(CH3)-COOH.

(Xem giải) Câu 24: Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a mol AgNO3 và a mol Fe(NO3)3.
(b) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol BaCl2 và a mol NaHCO3.
(c) Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2.
(d) Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4.
(e) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH.
(f) Cho hỗn hợp a mol Cu và a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8a mol HCl
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 25: Cho hỗn hợp bột chứa các chất rắn có cùng số mol gồm BaCl2, NaHSO4 và Fe(OH)3 vào lượng nước (dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được rắn Z. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Cho dung dịch NaNO3 vào X, thấy thoát ra khí không màu, hóa nâu ngoài không khí.

B. Chất rắn Z chứa Fe2O3 và BaSO3.

C. Cho dung dịch Na2CO3 vào X, thấy có kết tủa đồng thời có bọt khí thoát ra

D. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào X, thu được hai chất kết tủa.

(Xem giải) Câu 26: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học. Các chất Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Na2CO3, NaHCO3.       B. NaHCO3, NaOH.

C. NaOH, Na2CO3.       D. NaHCO3, Na2CO3.

(Xem giải) Câu 28: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều được tạo bởi axit cacboxylic với ancol và đều có phân tử khối nhỏ hơn 146. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 0,96 mol CO2 và 0,78 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 42,66 gam E cần vừa đủ 360 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp ancol và 48,87 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của este có số mol lớn nhất trong E là

A. 12,45%.       B. 25,32%.       C. 49,79%.       D. 62,24%.

(Xem giải) Câu 29: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: HCO3- + OH- → CO32- + H2O?

A. Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

B. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.

C. KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O.

D. KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O.

(Xem giải) Câu 30: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl fomat, etyl fomat, benzyl benzoat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, không thu được ancol là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 5,62.       B. 11,24.       C. 4,61.       D. 23,05.

(Xem giải) Câu 32: Có bao nhiêu hiđrocacbon (số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5) phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa?

A. 5.       B. 3.       C. 6.       D. 4.

(Xem giải) Câu 33: Cho các nhận định sau:
(a) Trong các kim loại kiềm, liti (Li) có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
(b) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).
(c) Thường các kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.
(d) Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại.
(e) Wonfam (W) có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại.
Số nhận định đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 34: Một loại phân supephotphat kép có chứa 55,9% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

A. 45,75%.       B. 39,76%.       C. 42,25%.       D. 33,92%.

(Xem giải) Câu 35: Hợp chất X có công thức C3H12O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 chất khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

Bạn đã xem chưa:  [2020 - 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Đồng Tháp

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 36: Cho 6,03 gam hỗn hợp gồm etanal và axetilen tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 41,4 gam kết tủa X. Cho toàn bộ lượng X vào dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 41,4.       B. 46,3.       C. 16,2.       D. 30,1.

(Xem giải) Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Mg vào dung dịch AgNO3.
(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(c) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4.
(d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nung nóng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 38: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.
(b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
(c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.
(d) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.
(e) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào H2O, thu được 3,36 lít khí H2 và dung dịch Y. Hấp thụ hết 7,168 lít khí CO2 vào Y, thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối và kết tủa T. Chia Z làm 2 phần bằng nhau:
– Cho từ từ phần 1 vào 150 ml dung dịch HCl 0,8M thấy thoát ra 1,68 lít khí CO2.
– Nếu cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 0,8M vào phần 2, thấy thoát ra 1,344 lít khí CO2.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 28,28.       B. 20,92.       C. 30,68.       D. 25,88.

(Xem giải) Câu 40: Cho các phát biểu sau:
(a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.
(b) Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được khí CO2.
(c) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa.
(d) Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được Fe2O3.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 2.         D. 4.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm):

Câu 1: (2,0 điểm)

(Xem giải) 1. (1,0 điểm) Cho hỗn hợp X gồm Na2CO3, BaCO3, Ba(HCO3)2 vào nước khuấy đều, sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Chia Y thành 2 phần, phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

(Xem giải) 2. (1,0 điểm) Chỉ được dùng thêm dung dịch HCl hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt sau đựng trong các lọ mất nhãn: KCl; FeCl3; Na2CO3; Zn(NO3)2; NaAlO2; AgNO3. Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 2: (2,0 điểm)

(Xem giải) 1. (1,0 điểm) Cho 10,2 gam hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,075 mol Ba(OH)2 và 0,03 mol KOH, thu được kết tủa và dung dịch chỉ chứa 6,885 gam muối. Xác định công thức của hai muối và tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong X.

(Xem giải) 2. (1,0 điểm) Hợp chất hữu cơ X mạch hở, chỉ chứa 1 loại nhóm chức có công thức phân tử C5H8O4 và thỏa mãn sơ đồ sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH (t°) → Y + Z + T;
(2) Y + NaOH (CaO, t°) → M + Na2CO3;
(3) Z + NaOH (CaO, t°) → T + Na2CO3.
Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, T và M (Biết M thuộc loại hiđrocacbon mạch hở, mỗi kí hiệu ứng với 1 chất khác nhau) và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trên.

Câu 3: (2,0 điểm)

(Xem giải) 1. (1,0 điểm) Hợp chất X có công thức phân tử C9H8O6. Biết: X tác dụng với dung dịch NaHCO3 theo tỉ lệ mol nX : nNaHCO3 = 1 : 1; X tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol nX : nNaOH = 1 : 4, thu được hai muối Y, Z (đốt cháy hoàn toàn Z không thu được H2O); X tác dụng với Na theo tỉ lệ mol nX : nNa = 1 : 3. Xác định công thức cấu tạo các chất X, Y, Z (không cần viết đồng phân vị trí các nhóm thế trên vòng benzen) và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

(Xem giải) 2. (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 34,44 gam hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, mạch hở Y, Z (MY < MZ < MX) cần vừa đủ 1,86 mol O2, thu được 22,68 gam H2O. Mặt khác 34,44 gam A tác dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH trong dung dịch, thu được 11,58 gam hai ancol cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối khan. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,975 mol CO2. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z và tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp A.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!