[2022] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 010

1D 2B 3D 4B 5C 6D 7B 8C 9B 10C
11B 12A 13D 14D 15C 16B 17C 18C 19B 20C
21C 22B 23A 24B 25B 26A 27A 28A 29B 30A
31D 32B 33B 34D 35D 36B 37B 38A 39B 40A

Câu 1: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc

A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 2: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 37,50 gam.       B. 41,82 gam.       C. 38,45 gam.       D. 40,42 gam.

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

A. (CH3)3N.       B. CH3NH2.       C. C2H5NH2.       D. CH3-NH-C2H5.

(Xem giải) Câu 4: Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: (1) metylamin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

Câu 5: Este nào sau đây có thể được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng?

A. Vinyl fomat.       B. Metyl acrylat.       C. Etyl fomat.       D. Metyl axetat.

(Xem giải) Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin + HCl → X; X + NaOH → Y. Chất Y là chất nào sau đây?

A. NH2CH2CH2COOH.       B. CH3CH(NH3Cl)COONa.

C. CH3CH(NH3Cl)COOH.       D. CH3CH(NH2)COONa.

(Xem giải) Câu 7: Cho các chất sau: H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH; HOOCCHCH2CH(NH2)COOH; H2N(CH2)4CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là

A. 1.       B. 2.        C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 8: Số đồng phân amino axit ứng với công thức C3H7O2N là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 9: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Câu 10: Metyl propionat có công thức cấu tạo là

A. HCOOC2H5.       B. C2H5COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.       D. CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 11: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được andehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

A. CH3COOCH3.        B. CH3COOCH=CH2.

C. CH2=CHCOOCH3.       D. HCOOCH2CH=CH2.

Câu 12: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?

A. HCOOC6H5.       B. C6H5COOCH3.       C. CH3COOCH2C6H5.       D. CH3COOCH3.

Câu 13: Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường?

A. Saccarorơ.       B. Tristearin.       C. Alanin.        D. Anilin.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT trường Quảng Xương 1 - Thanh Hóa (Lần 1)

(Xem giải) Câu 14: CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với

A. dung dịch NaNO3.        B. dung dịch Br2/CCl4.       C. dung dịch NaOH.       D. dung dịch HCl.

Câu 15: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?

A. CH3-CH3.       B. CH3COOH.       C. CH3CH=CH2.       D. C2H5OH.

Câu 16: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat.       B. metyl propionat.       C. propyl fomat.       D. metyl axetat.

(Xem giải) Câu 17: Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

A. 30,0.       B. 35,6.       C. 3,00.        D. 3,56.

Câu 18: Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với chất nào sau đây?

A. AgNO3/NH3.       B. Cu(OH)2.       C. H2 (Ni, t°).       D. Dung dịch Br2.

Câu 19: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.       B. NaNO3.       C. H2O.       D. HF.

Câu 20: Axit nào sau đây có công thức C15H31COOH?

A. Axit axetic.       B. Axit oleic.       C. Axit panmitic.       D. Axit stearic.

(Xem giải) Câu 21: Một dung dịch X gồm 0,02 mol K+; 0,04 mol Ba2+; 0,04 mol HCO3- và a mol ion Y (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Y và giá trị của a là

A. NO3- và 0,02.       B. CO32- và 0,03.       C. Cl- và 0,06.       D. OH- và 0,06.

(Xem giải) Câu 22: Để thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là

A. 17,6.       B. 14,8.       C. 7,4.       D. 8,8.

(Xem giải) Câu 23: Cho một X peptit được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử là 189 đvC. Peptit X thuộc loại

A. tripeptit.       B. đipeptit.       C. tetrapeptit.       D. pentapeptit.

(Xem giải) Câu 24: Trong quá trình sản xuất đường glucozơ thường còn lẫn 10% tạp chất (tạp chất này không tham gia phản ứng tráng bạc). Lấy a gam đường glucozơ trên cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của a là

A. 9 gam        B. 10 gam       C. 18 gam       D. 20 gam

(Xem giải) Câu 25: Cho 13,14 gam Ala-Gly phản ứng hoàn toàn với 150ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 23,52       B. 28,32       C. 26,70        D. 29,94

(Xem giải) Câu 26: Cho các nhận định sau:
(a) Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím
(c) Đề rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl
(d) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một đipeptit
(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.
Số nhận định đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nam Đàn 1 - Nghệ An (Lần 1)

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 27: Este X đơn chức, mạch hở; trong đó oxi chiếm 37,209% khối lượng. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 28: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

A. 40,40.              B. 36,72.              C. 31,92.              D. 35,60.

(Xem giải) Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 13,23 gam kết tủa. Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,24 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,15.       B. 0,24.       C. 0,33.        D. 0,21.

Câu 31: Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl axetat?

A. Có công thức phân tử C3H6O2.       B. Là đồng phân của etyl fomat.

C. Là hợp chất este.       D. Có phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2) thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.       B. 2,24.       C. 4,48.        D. 1,12.

(Xem giải) Câu 33: Cho 3,6 gam axit acrylic tác dụng với 150 ml NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 6,1.       B. 5,7.       C. 5,4.        D. 7,3.

(Xem giải) Câu 34: Cho 0,45 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 500 ml dung dịch HCl 0,1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 700 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:

A. 0,1.       B. 0,15.       C. 0,2.       D. 0,25.

(Xem giải) Câu 35: Thủy phân hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat, natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,20.          B. 0,16.          C. 0,04.          D. 0,08

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Lần 1)

(Xem giải) Câu 36: Hỗn hợp X gồm hai este, ba axit cacboxylic và hai hiđrocacbon đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,985 mol O2, tạo ra 0,63 mol H2O. Nếu cho m gam X trên vào dung dịch NaOH dư, thấy có 0,25 mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 24,23.       B. 20,30.       C. 18,09.       D. 22,72.

Câu 37: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ không đổi màu
Y Cu(OH)2/OH- Hợp chất màu tím
Z Dung dịch Br2 Kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. axit glutamic, lòng trắng trứng, anilin.       B. alanin, lòng trắng trứng, anilin.

C. lòng trắng trứng, anilin, alanin.         D. lysin, lòng trắng trứng, anilin.

(Xem giải) Câu 38: Cho X, Y (MX < MY) là 2 axit đều đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Z là ancol no. T là este 2 chức được tạo bởi X, Y và Z (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 28,2 gam hỗn hợp E dạng hơi chứa X, Y, Z, T qua bình đựng 11,5 gam Na (dùng dư), phần khí và hơi thoát ra khỏi bình đem nung nóng có mặt Ni làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau, thu được một chất hữu cơ duy nhất, đem đốt cháy hợp chất hữu cơ này cần dùng đúng 0,55 mol O2 thu được 7,2 gam H2O. Phần rắn còn lại trong bình đem hòa tan vào nước dư thấy thoát ra 0,05 mol H2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,88 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

A. 11,91%           B. 15,23%          C. 9,08%          D. 18,06%

(Xem giải) Câu 39: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là

A. 54,3.        B. 57,9.        C. 58,2.        D. 52,5.

(Xem giải) Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B. Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong dung dịch X chất tan có nồng độ % cao nhất có giá trị gần với giá trị nào sau đây:

 A. 20%.          B. 30%.          C. 25%.          D. 10 %.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!