Neo Pentan

Cho m gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

A. 30,0.       B. 35,6.       C. 3,00.        D. 3,56.

Neo Pentan chọn trả lời