[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 063

1D 2A 3D 4C 5B 6B 7D 8C 9D 10A
11A 12C 13D 14A 15C 16C 17B 18B 19B 20B
21D 22B 23C 24C 25B 26D 27B 28D 29B 30A
31A 32A 33C 34C 35D 36A 37A 38B 39D 40C

Câu 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. HCl.       B. H2SO4.       C. NaCl.         D. NaOH.

Câu 2. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh ra khí CO2?

A. HCl.       B. NaOH.       C. Ca(OH)2.       D. BaCl2.

Câu 3. Etanol có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm, y tế, …Công thức của etanol là

A. C3H5(OH)3.       B. CH3OH.       C. C6H5OH.       D. C2H5OH.

Câu 4. Tên gọi của este HCOOCH3 là

A. metyl axetat.       B. etyl axetat.       C. metyl fomat.        D. etyl fomat.

Câu 5. Chất nào sau đây là đồng phân của este CH3COOCH3?

A. HCOOCH3.       B. HCOOC2H5.       C. CH3COOH.       D. CH3CH2CH2OH.

(Xem giải) Câu 6. Este X có công thức phân tử C3H6O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ancol metylic và chất Y. Công thức của Y là

A. CH3COOH.       B. CH3COONa.       C. HCOONa.       D. C2H5OH.

(Xem giải) Câu 7. Thủy phân tristearin (C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. HCOONa.       B. CH3COONa.       C. C17H33COONa.       D. C17H35COONa.

Câu 8. Chất nào sau đây là polisaccarit?

A. Fructơzơ.       B. Saccarozơ.       C. Tinh bột.       D. Glucozơ.

(Xem giải) Câu 9. Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Y là

A. tinh bột.       B. saccarozơ.       C. fructơzơ.       D. glucozơ.

Câu 10. Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

A. 6.       B. 12.       C. 22.        D. 10.

Câu 11. Công thức của glyxin là

A. H2N-CH2-COOH.       B. H2N-CH(CH3)COOH.

C. (CH3)2CH-CH(NH2)COOH.       D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 12. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Alanin.       B. Glyxin.       C. Metylamin.       D. Axit glutamic.

Câu 13. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 14. Poli(vinyl clorua) được tổng hợp từ chất nào sau đây?

A. CH2=CH-Cl.       C. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CN.       D. CH2=CH-CH3.

Câu 15. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. tơ nitron.       B. tơ visco.       D. Poli(vinyl clorua).       C. Xenlulozơ.

Câu 16. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ba.       B. Na.       C. Ag.       D. Mg.

Câu 17. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Bạn đã xem chưa:  [2022] Đề tham khảo thi TN THPT của Bộ Giáo dục

A. Al.       B. W.       C. Na.       D. Fe.

Câu 18. Trong các lon kim loại sau đây, ion nào có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Cu2+.       B. Mg2+.       C. Al3+.       D. Zn2+.

Câu 19. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Mg(NO3)2.       B. HCl.       C. NaOH.       D. Na2SO4.

Câu 20. Trường hợp nào dưới đây kim loại không bị ăn mòn?

A. Cho Mg vào dung dịch CuSO4.       B. Cho Cu vào dung dịch ZnSO4.

C. Đốt Mg trong không khí.       D. Cho Zn vào dung dịch CuSO4.

(Xem giải) Câu 21. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 2.

B. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br2.

C. Phân tử X có 5 liên kết π.

D. Công thức phân tử của X là C52H102O6.

Câu 22. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. tơ tằm.       B. tơ visco.       C. tơ nitron.       D. tơ nilon-6.

(Xem giải) Câu 23. Cho các phát biểu sau:
(a) CH3NH2 là amin bậc I.
(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.
(c) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
(d) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một đipeptit.
(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 24. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. lon Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Ag+.       B. Ag có tính khử mạnh hơn Cu.

C. lon Ag+ bị khử thành Ag.       D. Cu bị khử thành Cu2+.

(Xem giải) Câu 25. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch X chứa NaOH 1M và Na2CO3 0,5M cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 14,925 gam chất tan. Giá trị của V là

A. 3,36.       B. 0,84.       C. 2,52.       D. 1,68.

(Xem giải) Câu 26. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 29,55 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, đun nóng phần dung dịch cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là

A. 55.       B. 25.       C. 70.       D. 35.

(Xem giải) Câu 27. Cho 0,1 mol (CH3)2NH và 0,2 mol NH2CH2COOH tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M. Giá trị của V là

A. 100.       B. 200.       C. 150.       D. 300.

(Xem giải) Câu 28. Dẫn V lít khí CO qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO nung nóng. Sau khi hản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giản 2,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Đề minh họa thi TN của Bộ Giáo Dục

A. 2,24.       B. 0,56.       C. 1,68.       D. 2,80.

(Xem giải) Câu 29. Cho các chất thơm sau: C6H5COOCH3, o-HO-C6H4-COOCH3, o-CH3COO-C6H4-COOH, o-HO-C6H4-OOCH, o-CH3COO-C6H4-OOC-CH3. Có bao nhiêu chất tác dụng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2?

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 30. Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch CuSO4 thu được khí H2 ở anot.
(b) Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.
(c) Đốt sợi dây thép trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(d) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2

(Xem giải) Câu 31. Cho các phát biểu sau:
(a) Xenlulozơ điaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
(b) Muối đinatri glutamat là thành phần chính của mì chính (bột ngọt).
(c) Trong cơ thể người, chất béo bị oxi hóa chậm thành CO2, H2O và cung cấp lượng.
(d) Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ bán tổng hợp.
(e) Dung dịch 37-40% fomanđehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là formon).
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 32. Tiến hành hai thí nghiệm:
Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch.
Thí nghiệm 2: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiệm 2 rồi thêm vài giọt nước brom.
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở thí nghiệm 1, nếu thay anilin bằng benzylamin thì quỳ tím sẽ chuyển màu xanh.
(b) Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.
(c) Kết thúc thí nghiệm 2, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu vàng.
(d) Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.
(e) Nguyên tử H của vòng benzen trong anilin khó bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 33. Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 8,96 lít CO2 và 9,0 gam H2O. Mặt khác, khi cho hỗn hợp X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có 19,2 gam Br2 phản ứng. Thành phần phần trăm số mol của C4H6 trong X gần nhất với

A. 8,0%.       B. 9,5%.       C. 9,0%.       D. 8,5%

(Xem giải) Câu 34. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,15 mol CO2 và 2,09 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 33,17.       B. 30,94.        C. 35,32.       D. 29,18.

(Xem giải) Câu 35. Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat và valin. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 1,99 mol O2, thu được CO2, N2 và H2O. Biết trong X oxi chiếm 22,378% về khối lượng. Khối lượng ứng với 0,15 mol X là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 - Đề 2)

A. 16,1.       B. 28,6.       C. 32,2.       D. 14,3.

(Xem giải) Câu 36. Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào 800 ml dung dịch AgNO3 0,15 M. Sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 4,875 gam Zn vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,375 gam chất rắn Z. Giá trị của m gần nhất với

A. 5,8.        B. 5,2.       C. 5,4.       D. 5,6.

(Xem giải) Câu 37. Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 1,5 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 49,98 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại K thu được 0,3 mol H2. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H2O, K2CO3 và 0,3 mol CO2. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong T gần nhất với

A. 22%.       B. 17%.       C. 12%.       D. 7%.

(Xem giải) Câu 38. Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
(b) Chất Z làm mất màu nước brom.
(c) Chất T không có đồng phân hình học.
(d) Chất X phản ứng với H2 (Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(e) Từ Z điều chế trực tiếp được CH3COOH.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.        C. 2.        D. 5.

(Xem giải) Câu 39. Hòa tan 12,9 gam hỗn hợp X gồm Ba, Mg, BaO, MgO, BaCO3 và MgCO3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 1,344 lít hỗn hợp khí Z có tỉ khối hơi đối với H2 là 11,5. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Na2SO4 vừa đủ, thu được m gam kết tủa và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T rồi tiến hành điện phân nóng chảy, thu được 2,9568 lít khí ở anot. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là

A. 13.       B. 17.       C. 15.       D. 14.

(Xem giải) Câu 40. Cho 14,82 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn (số mol Al bằng số mol Zn) tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,58 mol KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 89,86 gam muối sunfat trung hòa và 3,36 lít khí X gồm 2 khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối hơi của Z so với He là 1,9. Khối lượng của Zn trong hỗn hợp X là

A. 1,950 gam.       B. 9,750 gam.       C. 4,875 gam.       D. 1,300 gam.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!