Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1D

2B 3C 4A 5C 6A 7B 8C 9D 10B

11C

12C 13B 14D 15C 16B 17D 18A 19A

20B

21B

22D 23D 24D 25C 26D 27B 28A 29A

30A

31A 32D 33C 34C 35D 36C 37A 38B 39B

40D

Câu 1. Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 160           B. 480            C. 240            D. 320

Câu 2. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là.

A. CH3N và C2H7N            B. C2H7N và C3H9N            C. C3H9N và C4H11N            D. C3H7N và C4H9N

Câu 3. Thuỷ phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixẻol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 93            B. 85            C. 89            D. 101

Câu 4. Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 3            B. 2            C. 4            D. 1

Câu 5. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. trùng hợp            B. xà phòng hoá            C. trùng ngưng            D. thuỷ phân

Câu 6. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo

A. Tơ visco            B. Tơ nilon-6,6            C. Tơ nitron            D. Tơ tằm

Câu 7. Phương pháp chung để điều ché các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. Thuỷ luyện            B. Điện phân nóng chảy            C. Nhiệt luyện            D. Điện phân dung dịch

Câu 8. Cho các chất sau: Fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-gly-ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch màu xanh lam là:

A. 3            B. 4            C. 2            D. 1

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (ở đktc), thu được 1,8 gam H2O. Giá trị của m là

A. 6,20            B. 5,25            C. 3,60            D. 3,15

Câu 10. Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dug dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N-[CH2]3-COOH            B. H2N-[CH2]2-COOH            C. H2N-[CH2]4-COOH           D. H2N-CH2-COOH

Câu 11. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo ?

A. C15H31COOCH3            B. CH3COOCH2C6H5            C. (C17H35COO)3C3H5            D. (C17H35COO)2C2H4

Câu 12. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vé bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hoá học nào sau đây ?

sp2018

A. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

C. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 13. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh

A. CH3COOH            B. NaCl            C. C2H5OH            D. H2O

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 2)

Câu 14. Trước những năm 50 của thể kỉ XX, công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

A. CH4            B. C2H6            C. C2H2            D. C2H4

Câu 15. Khử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng lượng H2 dư, thu được chất rắn X và m gam nước. Hoà tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. ,072            B. 1,35            C. 1,08           D. 0,81

Câu 16. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 mol dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là

A. 0,55            B. 0,65            C. 0,35            D. 0,50

Câu 17. Hoà tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75 mol dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 0,39            B. 0,78            C. 1,56            D. 1,17

Xem giải

Câu 18. Hoà tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hoà dung dịch Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

A. Na            B. Ca            C. Ba            D. K

Câu 19. Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tinh.

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm

Số phát biểu đúng là

A. 3            B. 1            C. 2            D. 4

Câu 20. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ?

A. Ba            B. Be            C. Na            D. K

Câu 21. Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao thì sẽ có hiện tượng ôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A. Axit fomic            B. Ancol etylic            C. Phenol            D. Etanal

Câu 22. Trong tự nhiên, canxi sunfat tòn tại dưới dạng muối g ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. Boxit            B. Đá vôi            C. Thạch cao nung            D. Thạch cao sống

Câu 23. Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+ ion có tính oxi hoá mạnh nhất là

A. Fe2+          B. Cu2+           C. Ag+           D. Au3+

Câu 24. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là

A. 1             B. 2             C. 3             D. 4

Câu 25. Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X); CH3COOH3NCH3 (Y); C2H5NH2 (Z); H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. X, Y và Z             B. X, Y, Z và T             C. X, Y và T             D. Y, Z và T

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hùng Vương - Phú Thọ (Lần 1)

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn (a) mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu dược (b) mol CO2 và (C) mol H2O (b – c = 4a). Hidro hoá m1 gam X cần 6,72 lít H2 (ở đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là

A. 57,2             B. 53,2             C. 42,6             D. 52,6

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol là 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,54             B. 2,40             C. 2,26             D. 3,46

Xem giải

Câu 28. Hoà tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phảm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 9,15             B. 7,36             C. 10,23             D. 8,61

Xem giải

Câu 29. Hoà tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trong hoà và 2,352 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là

A. 1,080             B. 5,40             C. 2,16             D. 4,185

Xem giải

Câu 30. Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg và 0,25 ml Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2) có tỉ khối so với hidro là 11,4). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 72             B. 82             C. 74             D. 80

Xem giải

Câu 31. Cho X, Y, Z và T là các chất khác nhau trong số bốn chất sau đây: C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X Y Z T

Nhiệt độ sôi (C)

182,0

-33,4 16,6

184,0

pH (dung dịch nồng độ 0,1 mol/l) 8,8 11,1 11,9

5,4

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Z là C2H5NH2             B. Y là C6H5OH             C. X là NH3             D. T là C6H5NH2

Câu 32. X là amino axit có công thức H2N-CnH2n-COOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít O2 (ở đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

A. 29,10             B. 14,55             C. 26,10             D. 12,30

Xem giải

Câu 33. Hỗn hợp E gồm một axit cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn hơn 30% và hai ancol X, Y đồng đẳng liên tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít O2 (ở đktc), thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu được m gam các hợp chất có chứa este. Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hoá của X và Y tương ứng bằng 30% và 20%. Giá trị lớn nhất của m là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

A. 6,32             B. 6,18             C. 4,86             D. 2,78

Xem giải

Câu 34. Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Chất Y có phản ứng tráng bạc             B. Chất Z tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3

C. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2             D. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi

Xem giải

Câu 35. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A. 72,0             B. 64,8             C. 90,0             D. 75,6

Xem giải

Câu 36. Nhiệt phân metan trong lò hồ quang điện ở 1500°C thu được hỗn hợp X gồm metan, axetilen và hidro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 5. Dẫn 1,792 lít X (ở đktc) vào dung dịch brom dư, khối lượng brom tối đa tham gia phản ứng là

A. 6,4             B. 3,2             C. 4,8             D. 8,0

Xem giải

Câu 37. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường

(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư

(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1) vào dung dịch HCl dư

(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3

(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ

Số thí nghiệm thu được hai muối

A. 4             B. 6             C. 3             D. 5

Câu 38. Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết

B. Khi thu được 1,9a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot

C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot

Xem giải

Câu 39. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe3(SO4)3 dư   (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2   (e) Nhiệt phân AgNO3

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng   (g) Đốt FeS2 trong không khí

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3             B. 2             C. 4             D. 5

Câu 40. Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

(b) Muối phenyl amoni clorua không tan trong nước.

(c) Ở nhiệt độ thường, metyl amin và đimetyl amin là những chất khí

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-ala-gly có 4 nguyên tử oxi

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng

Số phát biểu đúng là

A. 5             B. 3             C. 4             D. 2

5
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Kiên

Cho e hỏi cách làm câu 15 và câu 18 ad ơi

xinloiconkhi

34 sai đề 35 lộn đap an ad oi

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!