[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 6)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42B 43A 44B 45A 46C 47B 48B 49C 50A
51C 52D 53C 54B 55C 56B 57B 58C 59A 60B
61C 62A 63C 64A 65B 66D 67D 68C 69B 70C
71A 72C 73D 74A 75C 76A 77B 78B 79D 80C

Câu 41: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột.

Câu 42: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn là

A. Fe.       B. Fe2O3.       C. FeO.       D. Fe3O4.

Câu 43: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

A. Li.       B. Na.       C. Al.       D. Os.

Câu 44: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu lục xám. X là

A. MgSO4.       B. CrCl3.       C. FeSO4.       D. FeCl3.

Câu 45: Kim loại Mg không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.       B. HCl.       C. H2SO4 đặc, nguội.       D. HNO3 loãng.

Câu 46: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. CaHPO4.       B. Ca(H2PO4)2.       C. Ca3(PO4)2.       D. NH4H2PO4.

Câu 47: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 48: Xăng sinh học là xăng được pha một lượng etanol theo tỉ lệ nhất định nhằm mục đích giảm tiêu hao nhiên liệu và các chất độc hại trong khí thải động cơ. Công thức của etanol là

A. CH3OH.       B. C2H5OH.       C. CH3CHO.       D. HCHO.

Câu 49: Ở nhiệt độ cao, khí hiđro khử được oxit nào sau đây?

A. CaO.       B. Na2O.       C. CuO.       D. MgO.

Câu 50: Tripanmitin là hợp chất hữu cơ thuộc loại?

A. Chất béo.       B. Polime.       C. Protein.       D. Cacbohiđrat.

Câu 51: Polime nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Cao su lưu hóa.       B. Poli(hexametylen ađipamit).

C. Polietilen.       D. Poli(etylen terephtalat).

Câu 52: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

A. Na2O.       B. Fe2O3.       C. CO2.       D. Al2O3.

Câu 53: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?

A. NaHCO3 + HNO3 → NaNO3 + CO2 + H2O.

B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

C. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

D. NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O.

Câu 54: Khối lượng (gam/mol) của propyl fomat là

A. 60.       B. 88.       C. 74.       D. 102.

Câu 55: Nhúng đũa thuỷ tinh vào dung dịch axit axetic 10%, sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím. Quan sát thấy mẫu giấy quỳ tím chuyển sang màu

A. vàng.       B. xanh.       C. đỏ.       D. tím.

(Xem giải) Câu 56: Cho m gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là

A. 44,1.       B. 22,05.       C. 21,9.       D. 43,8.

(Xem giải) Câu 57: Cho m gam glucozơ lên men thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc), hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi cuối kỳ 1 môn Hóa 12 - Sở GD-ĐT Đà Nẵng (Mã 301)

A. 90.       B. 50.       C. 70.       D. 60.

Câu 58: Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.       B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội.

C. Cho Cr vào dung dịch NaOH đặc, nóng.       D. Hoà tan CrO3 vào nước.

Câu 59: Thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học là

A. Nhúng thanh gang (hợp kim sắt và cacbon) vào dung dịch NaCl.

B. Đốt dây sắt trong bình đựng đầy khí O2.

C. Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

D. Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.

(Xem giải) Câu 60: Đốt 6,4 gam kim loại M trong khí clo dư thu được 13,5 gam muối clorua. M là

A. Fe.       B. Cu.       C. Zn.       D. Al.

(Xem giải) Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H2 → X → Y; Y + Z → Cao su Buna-N. Các chất X, Y, Z lần lượt la

A. Benzen; xiclohexan; amoniac.       B. Vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren.

C. Vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin.       D. Axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien.

(Xem giải) Câu 62: Cho dãy các chất sau: amilozơ, saccarozơ, xenlulozơ và glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

Câu 63: So sánh nào sau đây là đúng?

A. Nhiệt độ nóng chảy của anilin lớn hơn alanin.

B. Số đồng phân amin C3H9N nhiều hơn số đồng phân mạch hở của C2H4O2.

C. Lực bazơ của amoniac yếu hơn metylamin.

D. Nhiệt độ sôi của axit axetic lớn hơn glyxin.

(Xem giải) Câu 64: Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 33,7.       B. 32,4.       C. 36,4.       D. 35,1.

(Xem giải) Câu 65: Dẫn 0,6 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua than nung đỏ, thu được 0,9 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y vào 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.       B. 2,52.       C. 4,48.       D. 2,80.

(Xem giải) Câu 66: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + X → AlCl3; AlCl3 + Y dư + H2O → Al(OH)3; Al(OH)3 + Z → NaAlO2, NaAlO2 + T dư + H2O → Al(OH)3. Các chất X, Y và T tương ứng với dãy chất nào sau đây?

A. Cl2, NaOH và HCl.       B. HCl, Na2CO3 và HNO3.

C. HCl, NaOH và CO2.       D. Cl2, NH3 và CO2.

(Xem giải) Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (là chất khí trong điều kiện thường), thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc). Mặt khác, m gam X làm mất màu hết tối đa 100 ml dung dịch brom nồng độ 1,5M. Giá trị nhỏ của m là

A. 4,20.       B. 3,75.       C. 3,90.       D. 4,05.

(Xem giải) Câu 68: Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn theo đồ thị dưới đây:

Giá trị tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 1 : 2.       B. 1 : 1.       C. 2 : 5.       D. 2 : 3.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ - Thái Bình (Lần 3)

(Xem giải) Câu 69: Cho các phát biểu sau :
(a) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng.
(b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.
(c) Ở nhiệt độ thường, các amin đều là các chất lỏng.
(d) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, cao su lưu hóa đều là các polime bán tổng hợp.
(e) Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và các chất béo tạo bởi hai axit đó, thu được a mol CO2 và (a – 0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với 0,2 mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 57,42.       B. 60,25.       C. 59,68.       D. 64,38.

(Xem giải) Câu 71: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Hấp thụ hết 3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2.
(b) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl dư.
(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.
(d) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho KHS vào dung dịch NaOH (vừa đủ).
Số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

(Xem giải) Câu 72: Cho 1 mol chất X (C6H8O6) mạch hở, tác dụng tối đa với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được các chất có số mol bằng nhau lần lượt là Y, Z, T và H2O. Trong đó, Y đơn chức ; T có duy nhất một loại nhóm chức và hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; Y và Z không cùng số nguyên tử cacbon. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.       B. Z và T đều có cùng số nguyên tử cacbon.

C. Y có phản ứng tráng bạc.       D. T có mạch cacbon phân nhánh.

(Xem giải) Câu 73: Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây?

Cho các phát biểu sau:
(1) Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KMnO4.
(2) Vai trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi.
(3) Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxi hóa C2H5OH thành H2O và CO2.
(4) Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O.
(5) Đá bọt được thêm vào với mục đích làm cho dung dịch sôi đều.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74: Điện phân dung dịch X chứa đồng thời 0,04 mol HCl và a mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%) trong thời gian t giây thì thu được 1,344 lít hỗn hợp hai khí trên các điện cực trơ. Mặt khác, khi điện phân X trong thời gian 2t giây thì thu được 1,12 lít khí (đktc) hỗn hợp khí trên anot. Giá trị của a là

A. 0,04.       B. 0,02.       C. 0,06.       D. 0,01.

(Xem giải) Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp KHCO3 và Na2CO3 vào nước được dung dịch X. Nhỏ chậm và khuấy đều toàn bộ dung dịch X vào 55 ml dung dịch KHSO4 2M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào Y thì thu được 49,27 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN (Lần 3)

A. 25,20.       B. 19,18.       C. 18,90.       D. 18,18.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ và nX = 2nY). Cho 58,7 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,9 mol NaOH, thu được hai muối của axit cacboxylic đơn chức A, B (phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon) và một ancol no, mạch hở Z. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy bình tăng 27 gam. Phần trăm khối lượng của este Y trong T là

A. 22,48%.       B. 40,20%.       C. 37,30%.       D. 41,23%.

(Xem giải) Câu 77: Cho 10,8 gam bột Al và m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thơi thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z chứa 106,16 gam muối và thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong m gam X là

A. 21,92 gam.       B. 27,84 gam.       C. 19,21 gam.       D. 24,32 gam.

(Xem giải) Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 5a. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X thu được 43,2 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp E chứa hai muối natri của 2 axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO2, 12,6 gam H2O và 31,8 gam Na2CO3. Số nguyên tử H có trong X là

A. 14.       B. 8.       C. 12.       D. 10.

(Xem giải) Câu 79: Nung m gam hỗn hợp A gồm Mg, FeCO3, FeS và Cu(NO3)2 (trong đó phần trăm khối lượng oxi chiếm 47,818%) một thời gian, thu được chất rắn B (không chứa muối nitrat) và 11,144 lít hỗn hợp khí gồm CO2, NO2, O2, SO2. Hoà tan hết B với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư (thấy có 0,67 mol HNO3 phản ứng), thu được dung dịch C và 3,136 lít hỗn hợp X gồm NO2 và CO2 (dX/H2 = 321/14). Đem C tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 2,33 gam kết tủa. Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây là

A. 48.       B. 33.       C. 40.       D. 42.

(Xem giải) Câu 80: Hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X (CnHmO6Nt) và chất hữu cơ Y (C3H7O2N). Thuỷ phân hoàn toàn x mol E trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 2x mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng, thu được dung dịch chứa ancol Z, a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 37,56 gam E và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, thì khối lượng dung dịch tăng 85,56 gam. Tỉ số của a : b là

A. 3 : 2.       B. 2 : 1.       C. 1 : 1.         D. 2 : 3.

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Hạo Thiên

Tại sao câu 53 B SAI ạ?
Em thấy chúng giống nhau mà

Bui Van Thanh

câu 63 có 2 đáp án đúng ad nhỉ?

Pá Tra

Ngu

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!