[2023] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 124

41A 42B 43A 44B 45A 46A 47D 48B 49A 50B
51C 52D 53C 54C 55C 56A 57D 58D 59D 60A
61C 62A 63A 64B 65A 66B 67C 68B 69D 70D
71B 72C 73B 74D 75A 76C 77D 78C 79C 80D

Câu 41: Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm, có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

A. CrO3.       B. Cr2O3.       C. CrO.         D. H2CrO4.

Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu.       B. Zn.       C. Ag.       D. Au.

Câu 43: Natri tác dụng với nước thu được H2 và sản phẩm nào sau đây?

A. NaOH.       B. Na2O2.       C. NaCl.       D. Na2O.

Câu 44: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A. Anilin.       B. Trimetylamin.       C. Glyxin.       D. Đietylamin.

Câu 45: Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit stearic.       B. Axit axetic.       C. Glixerol.       D. Tristearin.

(Xem giải) Câu 46: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaNO3.

B. Cho bột CuO vào dung dịch H2SO4 loãng.

C. Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch HCl.

D. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch CuSO4.

Câu 47: Kim loại nào sau có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Al.       B. Na.       C. Mg.       D. Cu.

Câu 48: Chất nào sau đây là amin bậc một?

A. Đimetylamin.       B. Etylamin.       C. Etylmetylamin.       D. Trimetylamin.

(Xem giải) Câu 49: Khử hoàn toàn 3,84 gam hỗn hợp X gồm FeO và CuO cần dùng vừa đủ 1,12 lít khí CO (đktc). Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,84 gam X bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa. Giá trị của m là

A. 7,84.       B. 8,64.       C. 8,80.       D. 3,04.

Câu 50: Chất nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây hiện tượng mưa axit?

A. SO3.       B. SO2.       C. CO2.       D. CO.

Câu 51: Chất nào sau đây là axit?

A. NaOH.       B. NaCl.       C. HCl.       D. CH4.

Câu 52: Hợp chất nào sau đây có bốn nguyên tử hiđro trong phân tử?

A. Propan-1-ol.       B. Axit propanoic.       C. Etanol.       D. Axit etanoic.

Câu 53: Trong điều kiện không có oxi, sắt tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

A. AgNO3.       B. H2SO4 đặc, nguội.       C. H2SO4 loãng.       D. HNO3 loãng.

Câu 54: Hợp chất CH3COOC2H5 có tên gọi là

A. metyl propionat.       B. etyl fomat.       C. etyl axetat.       D. metyl axetat.

Câu 55: Trùng hợp vinyl xianua thu được polime nào sau đây?

A. Poli(vinyl clorua).       B. Polibutađien.       C. Poliacrilonitrin.       D. Policaproamit.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Đề 2)

Câu 56: Kim loại nào sau đây cứng nhất?

A. Cr.       B. Os.       C. W.       D. Ag.

Câu 57: Kim loại kiềm thổ nào sau đây không tan trong nước?

A. Na.       B. Ba.       C. Li.       D. Be.

Câu 58: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Xenlulozơ.       B. Saccarozơ.       C. Tinh bột.       D. Glucozơ.

Câu 59: Quặng boxit chứa chủ yếu hợp chất nào sau đây?

A. Na3AlF6.       B. Al(OH)3.       C. AlCl3.       D. Al2O3.

(Xem giải) Câu 60: Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

A. Ca(OH)2.       B. BaCl2.       C. HCl.       D. NaCl.

(Xem giải) Câu 61: Từ 24,3 kg tinh bột, thực hiện quá trình lên men, thu được V lít rượu 30°. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

A. 51,75.       B. 28,75.       C. 57,50.       D. 25,88.

Câu 62: Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Al?

A. NaCl.       B. NaOH.       C. HCl.       D. NaHSO4.

(Xem giải) Câu 63: Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch nào sau đây sẽ xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?

A. CuCl2.       B. HCl.       C. ZnCl2.       D. H2SO4.

(Xem giải) Câu 64: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng vinyl clorua thu được poli(vinyl clorua).

B. Amilozơ có cấu trúc mạch polime không phân nhánh.

C. Tơ nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

D. Tơ visco và tơ tằm đều là tơ bán tổng hợp.

(Xem giải) Câu 65: Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol) sau:
(1) X + 3NaOH (t°) → Y + 2Z + T
(2) Y + HCl → R + NaCl
(3) Z + HCl → P + NaCl
(4) T + CuO (t°) → Q + Cu + H2O
Biết: X mạch hở, có công thức phân tử là C8H12O6; Y, Z, T có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có phản ứng tráng bạc.
(b) Chất R hòa tan được Cu(OH)2.
(c) Chất P là axit cacboxylic đơn chức.
(d) Từ T hay Q có thể điều chế trực tiếp được R.
(e) Chất R có nhiệt độ sôi lớn hơn chất P.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 66: Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân NPK (20-20-15) trộn với phân kali (độ dinh dưỡng 60%) và phân ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho một hecta (1 hecta = 10.000 m²) đất trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 261 kg.       B. 258 kg.       C. 217 kg.       D. 282 kg.

(Xem giải) Câu 67: Cho các phát biểu sau:
(a) Metyl metacrylat được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ.
(b) Đun nóng dầu dừa với dung dịch NaOH đặc, thu được xà phòng.
(c) Dung dịch saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
(d) Lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh.
(e) Xenlulozơ tan được trong dung dịch hỗn hợp CS2 và NaOH đặc.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2022 - 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Vĩnh Phúc

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 68: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) Khối lượng catot tăng (gam) Khí thoát ra ở anot Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)
1930 m Một khí duy nhất 2,70
7720 4m Hỗn hợp khí 9,15
t 5m Hỗn hợp khí 11,11

Giá trị của t là

A. 9650.       B. 11580.       C. 8202,5.       D. 10615.

(Xem giải) Câu 69: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 6,72 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 244,1 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của FeCl3 trong Y bằng

A. 6,05%.       B. 4,9%.       C. 4,3%.       D. 4,4%.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong E, số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E lớn nhất bằng

A. 49,58%.       B. 33,61%.       C. 52,73%.       D. 51,13%.

(Xem giải) Câu 71: Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C5H10O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được muối Y (có mạch cacbon phân nhánh) và ancol Z. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CH2CH2COOCH3.       B. (CH3)2CHCOOCH3.

C. HCOOCH(CH3)CH2CH3.       D. CH3COOCH(CH3)2.

(Xem giải) Câu 72: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam este đơn chức X bằng dung dịch KOH, thu được 10,08 gam muối Y và m gam ancol Z. Giá trị của m là

A. 6,72.       B. 1,60.       C. 5,52.       D. 3,20.

(Xem giải) Câu 73: Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptan, 50% octan, 30% nonan và 10% đecan. Cho nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,3°C và 1 atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nếu một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2 kg loại xăng nói trên thì thể tích khí cacbonic và nhiệt lượng thải ra môi trường lần lượt là bao nhiêu?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn - Hải Phòng

A. 4359 lít và 18752,2 kJ.       B. 3459 lít và 17852,2 kJ.

C. 3459 lít và 18752,2 kJ.       D. 3495 lít và 17852,2 kJ.

(Xem giải) Câu 74: Đốt kim loại M (có hóa trị không đổi trong 0,448 lít khí Cl2, thu được 5,32 gam chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,896 lít khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc. Kim loại M là

A. Mg.       B. Al.       C. Ba.       D. Zn.

(Xem giải) Câu 75: Cho bốn dung dịch riêng biệt: HNO3, HCl, NaOH, Na2SO4. Số dung dịch tác dụng được với Fe(NO3)2 là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 76: Cho các chất mạch hở: X là axit cacboxylic không no, mạch phân nhánh, có hai liên kết π; Y và Z là hai axit cacboxylic no, đơn chức; T là ancol no, ba chức; E là este được tạo bởi X, Y, Z với T. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (gồm X và E), thu được a gam CO2 và (a – 4,62) gam H2O. Mặc khác, cứ m gam M phản ứng vừa đủ với 0,04 mol KOH trong dung dịch. Cho 13,2 gam M phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng nhẹ, thu được ancol T và hỗn hợp muối khan F. Đốt cháy hoàn toàn F, thu được 0,4 mol CO2 và 14,24 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và H2O. Phần trăm khối lượng của E trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 92,4.       B. 34,8.       C. 73,9.       D. 69,7.

(Xem giải) Câu 77: Để phản ứng vừa đủ với 2,7 gam amin bậc một X (no, đơn chức, mạch hở) cần 60 ml dung dịch HCl 1M. Amin X là

A. CH3NH2.       B. (CH3)2NH.       C. CH3CH(NH2)CH3.       D. C2H5NH2.

(Xem giải) Câu 78: Thực hiện các phản ứng sau:
(1) X (dư) + Ba(OH)2 → Y + Z
(2) X + Ba(OH)2 (dư) → Y + T + H2O
(3) T + CO2 + H2O → Z + H
Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất X và Z lần lượt là

A. Al(OH)3, Al2(SO4)3.       B. Al(NO3)3, Al(OH)3.

C. Al2(SO4)3, Al(OH)3.       D. Al(OH)3, Al(NO3)3.

(Xem giải) Câu 79: Cho các thí nghiệm sau:
(a) Đun sôi nước cứng toàn phần.
(b) Cho kim loại Ba vào dung dịch Na2SO4.
(c) Cho dung dịch (NH4)2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
(d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AgNO3.
(e) Cho kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 80: Chất X tạo nên bộ khung của thực vật. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác axit) thu được chất Y. Chất Y có trong máu người với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Hai chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucozơ.       B. tinh bột và saccarozơ.

C. xenlulozơ và fructozơ.       D. xenlulozơ và glucozơ.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!