[2023] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 008

41D 42B 43B 44C 45C 46B 47C 48C 49A 50D
51D 52C 53A 54C 55A 56B 57D 58D 59D 60B
61C 62D 63A 64A 65D 66D 67A 68C 69B 70A
71C 72B 73B 74A 75B 76C 77A 78A 79B 80D

(Xem giải) Câu 41: Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là:

A. H2          B. N2          C. SO2         D. CO2

(Xem giải) Câu 42: Cho A là 1 amino axit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng :

A. C6H5-CH(NH2)-COOH          B. (NH2)2-R-COOH

C. NH2-R-(COOH)2          D. CH3CH(NH2)COOH

(Xem giải) Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 118,5 gam.          B. 237,0 gam.         C. 109,5 gam.          D. 127,5 gam.

Câu 44: Oxi không phản ứng trực tiếp với :

A. cacbon          B. Crom          C. Flo          D. Lưu huỳnh

Câu 45: Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

A. KOH.          B. Ca(OH)2.          C. Cu(OH)2.          D. NaOH.

(Xem giải) Câu 46: Cho các chất sau đây: metyl axetat; amoni axetat; glyxin; metyl amoni fomat; axit glutamic. Có bao nhiêu chất lưỡng tính trong các chất ở trên?

A. 3          B. 4          C. 5          D. 2

(Xem giải) Câu 47: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 8.          B. 55.          C. 75.          D. 65.

(Xem giải) Câu 48: Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại disaccarit;
Số phát biểu đúng là

A. 1.          B. 3.          C. 2.          D. 4.

(Xem giải) Câu 49: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là?

A. 27,92%          B. 75%          C. 72,08%          D. 25%

(Xem giải) Câu 50: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là?

A. 4          B. 5          C. 2          D. 3

Câu 51: Kí hiệu viết tắt Glu là chỉ chất amino axit có tên là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế (Lần 1)

A. glyxin          B. glutamin          C. axit glutaric          D. axit glutamic

Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ.          B. Amilozơ.          C. Saccarozơ.          D. Xenlulozơ.

Câu 53: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là

A. etyl propionat.          B. etyl axetat.          C. etyl fomat.          D. vinyl propionat.

(Xem giải) Câu 54: Có các chất sau: (1) Tinh bột; (2) Xenlulozơ; (3) Saccarozơ; (4) Fructozơ. Khi thủy phân các chất trên thì những chất nào chỉ tạo thành glucozơ:

A. (1), (4)          B. (3), (4)          C. (1), (2)          D. (2), (3)

Câu 55: Este nào sau đây có mùi chuối chín?

A. Isoamyl axetat          B. Etyl fomat          C. Benzyl axetat          D. Etyl butirat

Câu 56: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào lát cắt củ khoai lang thấy xuất hiện màu

A. đỏ.          B. xanh tím.          C. nâu đỏ.          D. hồng.

Câu 57: Chất béo là trieste của axit béo với

A. etylen glicol.          B. ancol metylic.          C. ancol etylic.          D. glixerol.

Câu 58: Etyl axetat không tác dụng với?

A. dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.          B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

C. O2, t°.          D. H2 (Ni, t°).

(Xem giải) Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc) thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 5,25          B. 6,20          C. 3,60          D. 3,15

Câu 60: Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu?

A. NaOH.          B. CH3COOH.          C. H2SO4.          D. Al2(SO4)3.

Câu 61: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

A. hiđro.          B. nitơ.          C. cacbon.          D. oxi.

(Xem giải) Câu 62: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Xút.          B. Sođa.          C. Nước vôi trong.          D. Giấm ăn.

Câu 63: Chất nào dưới đây cho phản ứng tráng bạc?

A. HCHO.          B. C6H5OH.          C. CH3COOH.          D. C2H2.

(Xem giải) Câu 64: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

A. 3.          B. 1.          C. 2.          D. 4.

(Xem giải) Câu 65: Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN chuyên Trần Phú - Hải Phòng (Lần 1)

A. 3          B. 6          C. 5          D. 4

Câu 66: X là chất dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y học, X được dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, X được dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X là

A. chất béo.          B. saccarozơ.          C. fructozơ.          D. glucozơ.

(Xem giải) Câu 67: Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 2 chất lỏng ancol etylic và phenol?

A. Nước brom.          B. Quì tím.         C. Kim loại Na.          D. Kim loại Cu.

(Xem giải) Câu 68: Để phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 4,72% cần 100 ml dung dịch HCl 0,8M. Xác định công thức của amin X?

A. C6H7N          B. C2H7N          C. C3H9N          D. C3H7N

Câu 69: Lọ đựng chất nào sau đây có màu vàng lục?

A. Khí nitơ          B. Khí clo          C. Khí flo          D. Hơi Brom

(Xem giải) Câu 70: Có mấy hợp chất có công thức phân tử C3H9O2N có chung tính chất là vừa tác dụng với HCl và vừa tác dụng với NaOH :

A. 4          B. 5          C. 3          D. 2

(Xem giải) Câu 71: Xác định các chất (hoặc hỗn hợp) X và Y tương ứng không thỏa mãn thí nghiệm sau:

 

A. NaHCO3, CO2.          B. NH4NO2; N2.

C. Cu(NO3)2; (NO2, O2).          D. KMnO4; O2.

(Xem giải) Câu 72: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.
Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.
Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm; đun nóng nhẹ.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat.
(b) Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.
(c) Ở bước 3, có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng.
(d) Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit.
(e) Ở thí nghiệm trên, nếu thay dung dịch glucozơ bằng dung dịch saccarozơ thì hiện tượng tương tự.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

Câu 73: Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

A. Amilozơ.          B. Polietilen.          C. Nilon-6,6.          D. Nilon 6

(Xem giải) Câu 74: Đun m gam chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O; MX < 250, chỉ có 1 loại nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trung hòa lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 18,34 gam hỗn hợp 2 muối khan (trong đó có 1 muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử cụm Ngô Quyền - Kiến An - An Lão Hải Phòng (Lần 1)

A. Số nguyên tử C trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử C trong phân tử T.

B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử H.

C. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau.

D. Axit T có 2 liên kết đôi trong phân tử.

(Xem giải) Câu 75: Cho các phương trình hóa học sau:
X (C4H6O4) + 2NaOH → Y + Z + T + H2O
T + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3
Z + HCl → CH2O2 + NaCl
Phát biểu nào sau đây đúng:

A. X là hợp chất tạp chức, có 1 chức axit và 1 chức este trong phân tử

B. X có phản ứng tráng gương và làm mất màu brom

C. Y có phân tử khối là 68

D. T là axit fomic

(Xem giải) Câu 76: Trong số các chất sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, vinylaxetat. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A. 9          B. 10          C. 7          D. 8

(Xem giải) Câu 77: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần dung dịch chứa 0,87 mol H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam muối sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây ?

A. 28,15%         B. 31,28%          C. 10,8%          D. 25,51%

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, một ancol (đơn chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon (mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 0,51 mol CO2 và 0,56 mol H2O. Đun nóng 0,3 mol X với lượng dư dung dịch KOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch chứa 3,3 gam muối. Số mol Br2 tối đa phản ứng với 0,3 mol X là

A. 0,22 mol.          B. 0,15 mol.          C. 0,08 mol.          D. 0,19 mol.

(Xem giải) Câu 79: Cho Z là este tạo bởi ancol metylic và axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung dịch KOH 2,5M đun nóng, được dung dịch E . Cô cạn dung dịch E được chất rắn khan F . Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi dư, thu được 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m gam K2CO3. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong phân tử của Y có 8 nguyên tử hiđro.
(2) Y là axit no, đơn chức, mạch hở.
(3) Z có đồng phân hình học.
(4) Số nguyên tử cacbon trong Z là 6.
(5) Z tham gia được phản ứng trùng hợp.
Số phát biểu đúng là

A. 3          B. 1          C. 0          D. 2

(Xem giải) Câu 80: Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là?

A. V=22,4(b + 3a).          B. V=22,4(b + 7a).

C. V=22,4(4a – b)          D. V=22,4(b + 6a).

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!