Thi thử THPT của trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1D 2B 3A 4B 5C 6C 7B 8A 9C 10A
11C 12D 13D 14C 15B 16D 17C 18D 19B 20B
21A 22A 23A 24C 25D 26B 27D 28A 29B 30B
31A 32B 33A 34D 35D 36C 37B 38D 39B 40C

Câu 1: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH và CH3-O-CH2-CH3.                            B. CH3–O-CH3 và CH3-CHO.

C. CH3-CH2–CHO và CH3-CHOH-CH3.               D. CH2=CH-CH2OH và CH3-CH2-CHO.

Câu 2: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. CaHPO4.                     B. Ca3(PO4)2.                   C. Ca(H2PO4)2.                D. NH4H2PO4.

Câu 3: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ nitron.                                                            B. Poli(etylen-terephtalat).

C. Tơ nilon-7.                                                          D. Tơ nilon-6,6.

Câu 4: Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng (anbumin) tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

A. xanh.                           B. tím.                              C. vàng.                           D. đỏ.

Câu 5: Cho các dung dịch: NaOH, KCl, Na2CO3, NH4Cl, NaHSO4. Số dung dịch có pH > 7 là

A. 3.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 1.

Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+, Ca2+, Cl – , SO 2- . Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. BaCl2.                         B. NaHCO3.                    C. Na3PO4.                      D. H2SO4.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a)     Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(b)     Khí NO2; SO2 gây ra hiện tượng mưa axít.

(c)     Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.

(d)     Moocphin và cocain là các chất ma túy.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                 B. 4.                                 C. 3.                                 D. 1.

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Giá trị  của m là

A. 8,4.                              B. 9,6.                              C. 10,8.                            D. 7,2.

Câu 9: Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. C2H5COONa và CH3OH.                                   B. C2H5OH và CH3COOH.

C. CH3COOH và C2H5ONa.                                   D. CH3COONa và C2H5OH.

Câu 10: Khi đun nóng, khí CO có thể khử được oxit kim loại nào sau đây?

A. CuO.                           B. MgO.                          C. K2O.                           D. Al2O3.

Câu 11: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta có thể dùng thuốc thử là

A. dung dịch NaCl.         B. kim loại Na.                C. nước brom.                 D. quỳtím.

Câu 12: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 4.                                 B. 1.                                 C. 2.                                 D. 3.

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng:

ctq3

Trong đó: X, Y, Z, T đều là hợp chất của crom. Chất T là

A.  K2CrO4.                    B. CrSO4.                          C. Cr2(SO4)3.                   D. K2Cr2O7.

Câu 14: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, CH3COOH, H2NCH2COONa, ClH3N-CH2COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 15: Tiến hành thí nghiệm với các chất sau: glucozơ, anilin, fructozơ và phenol (C6H5OH). Kết quả được ghi ở bảng sau:

Thuốc thử

X T Z Y

Nước Br2

Kết tủa Nhạt màu Kết tủa

(-)

Dung dịch AgNO3/NH3

(-) Kết tủa (-)

Kết tủa

Dung dịch NaOH (-) (-) (+)

(-)

Các chất X, Y, Z, T trong bảng lần lượt là các chất:

A. glucozơ, anilin, phenol, fructozơ                        B. anilin, fructozơ, phenol, glucozơ.

C. phenol, fructozơ, anilin, glucozơ                        D. fructozơ, phenol, glucozơ, anilin

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau.

ctq1

Giá trị của m và x lần lượt là

A. 228,75 và 3,0.             B. 228,75 và 3,25.                  C. 200 và 2,75.           D. 200 và 3,25.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu (Lần 2)

Xem giải

Câu 17: Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.                                 B. 3.                                 C. 5.                                 D. 6.

Xem giải

Câu 18: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A.   Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

B.   Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được a/3 mol kết tủa.

C.   Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

D.   Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng?

A.   Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả năng giặt rửa của xà phòng.

B.   Nguyên tắc luyện gang là dùng chất khử (CO, H2…) để khử oxit sắt thành kim loại sắt.

C.   Cho kim loại Fe (dư) vào dung dịch AgNO3 chỉ thu được muối Fe2+.

D.   Kim loại cứng nhất là crom, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của a là

A. 0,20.                            B. 0,15.                            C. 0,30.                            D. 0,10.

Xem giải

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau

(1)   Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).

(2)   Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp.

(3)   Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch FeCl2.

(4)   Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.

(5)   Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và CuSO4.

Số thí nghiệm thu được đơn chất là

A. 5.                                 B. 3.                                 C. 2.                                 D. 4.

Xem giải

Câu 22: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là

A. 1,08 và 5,43.               B. 1,35 và 5,43.               C. 1,35 và 5,70.               D. 1,08 và 5,16.

Xem giải

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

(1) K2Cr2O7 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.

(2) Kim loại Al và Cr đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỷ lệ.

(3) CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho.

(4). Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

(5) Hợp chất crom (VI) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(6) Crom (III) oxit và crom (III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 4.                                  B. 5.                                  C. 2.                                    D. 3.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Giá trị của m là

A. 45,6 gam.                    B. 45,8 gam.                    C. 45,7 gam.                    D. 45,9 gam.

Xem giải

Câu 25: Tiến hành các thí nghiệm sau

a)    Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (04/36)

b)    Cho dung dịch NaOH (loãng, dư) vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và FeCl3.

c)    Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

d)    Cho nước cứng tạm thời vào dung dịch NaOH. Số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 1.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 3.

Câu 26: Cho các phát biểu sau:

(1)   Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.

(2)   Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.

(3)   Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.

(4)   Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.

(5)   Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 5.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 27: Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%). Lượng CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

–   Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 7,5 gam kết tủa.

–   Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư đun nóng thu được 8,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 18,2750.                      B. 16,9575.                      C. 15,1095.                      D. 19,2375.

Xem giải

Câu 28: Cho x mol Ca(OH)2 vào dung dịch A chứa Mg2+ (0,10 mol), Na+ (0,15 mol), Cl– (0,15 mol) và HCO3– thì dung dịch A không còn tính cứng. Giá trị tối thiểu của x là

A. 0,10.                            B. 0,25.                            C. 0,15.                            D. 0,20.

Xem giải

Câu 29: Cho 7,2 gam một amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl (dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,04 gam muối khan. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N.                       B. C2H7N.                        C. C3H7N.                       D. CH5N.

Câu 30: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ.

ctq2

Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là

A. C2H5OH → C2H4 + H2O.                  B. CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2.

C. Al4C3 + H2O → Al(OH)3 + CH4.                        D. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O.

Xem giải

Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

A. 0,2M.                           B. 0,1M.                          C. 0,4M.                       D. 0,6M.

Xem giải

Câu 32: Este đa chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Z hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường.         B. Chỉ có 02 công thức cấu tạo thỏa mãn X.

C. Phân tử X có 3 nhóm -CH3.                                D. Chất Y không làm mất màu nước brom.

Xem giải

Câu 33: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được 2 lít dung dịch Y. Trộn 8 gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al rồi cho vào nước đến khi kim loại tan hết thấy có 10,304 lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch Y có pH bằng

A. 12.                               B. 1.                                 C. 13.                               D. 2.

Xem giải

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C = C), mạch hở cần vừa đủ 0,54 mol O2, thu được 21,12 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan và 5,28 gam một chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 10,08.                          B. 13,20.                          C. 9,84                             D. 11,76.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh

Xem giải

Câu 35: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam muối sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong R gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 28,15.                         B. 25,51.                          C. 41,28.                         D. 48,48.

Xem giải

Câu 36: Hỗn hợp E gồm hai peptit X và Y (tỉ lệ mol nX : nY = 1 : 3), đều mạch hở có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E cần vừa đủ 0,99 mol O2, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thầy khối lượng bình tăng 46,48 gam và có 2,464 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

A. 29,0%.                        B. 14,0%.                         C. 19,0%.                        D. 24,0%.

Xem giải

Câu 37: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100%, dòng điện có cường độ không đổi) với dung dịch X gồm 0,4 mol CuSO4 và 0,25 mol NaCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 17,675 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 18 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị của  m là

A. 14,52.                          B. 19,56.                          C. 21,76.                          D. 16,96.

Xem giải

Câu 38: Hỗn hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1 : 5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 71%.                           B. 79%.                            C. 57%.                           D. 50%.

Xem giải

Câu 39: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần. Phần 1 có khối lượng 6,025 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được dung dịch Z và 0,075 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,1125 mol khí H2 và còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là

A. Fe3O4 và 13,92.          B. Fe2O3 và 24,1.             C. Fe3O4 và 19,32.          D. Fe2O3 và 28,98.

Xem giải

Câu 40: Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Cho 0,25 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thành phần phần trăm khối lượng của 2 este là

A. 50% và 50%.              B. 30% và 70%.               C. 40% và 60%.              D. 80% và 20%.

Xem giải

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Đức

Anh ơi câu 15 ý B chứ ạ
dấu + tức là z phản ứng dc vs Naoh.z phải là phenol

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!