[2024] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 007

1D 2C 3A 4B 5D 6B 7A 8D 9C 10D
11D 12C 13B 14C 15C 16D 17B 18A 19A 20A
21B 22C 23C 24D 25B 26C 27A 28D 29A 30B
31A 32D 33C 34C 35A 36A 37C 38C 39C 40D

(Xem giải) Câu 1. Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng với HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 9.       B. 5.       C. 11.         D. 7.

Câu 2. Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)3N.       B. CH3NH2.       C. CH3NHCH3.       D. C2H5NH2.

Câu 3. Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Glucozơ.       B. Triolein.       C. etyl axetat.       D. Xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 4. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al.       B. Na.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 5. Tro thực vật được sử dụng như một loại phân bón cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng do chứa muối kali cacbonat. Công thức của kali cacbonat là

A. KOH.       B. KCl.       C. NaCl.       D. K2CO3.

Câu 6. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A. Saccarozơ.       B. Etylamin.       C. Etyl fomat.       D. Anilin.

Câu 7. Chất nào sau đây là ancol hai chức?

A. Etylen glicol.       B. Glixerol.       C. Ancol metylic.       D. Phenol.

Câu 8. Hợp chất CH2=CHCOOCH3 có tên gọi là

A. metyl fomat.       B. etyl fomat.       C. vinyl axetat.       D. metyl acrylat.

Câu 9. Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaCl.       B. NaNO3.       C. NaH2PO4.       D. NaOH.

Câu 10. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit axetic là

A. propyl fomat.       B. metyl propionat.       C. propyl propionat.       D. metyl axetat.

Câu 11. Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

A. 15.       B. 17.       C. 16.       D. 18.

Câu 12. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.       B. Zn.       C. Ag.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 13. Thủy phân 0,81 kg bột gạo (chứa 80% tinh bột) với hiệu suất 75%. Khối lượng glucozơ thu được là

A. 0,80 kg.       B. 0,54 kg.       C. 0,99 kg.       D. 0,90 kg.

Câu 14. Chất là đồng đẳng với C2H4?

A. C4H6.       B. C3H8.       C. C3H6.       D. C6H6.

Câu 15. Chất nào sau đây thuộc loại polisacarit?

A. Glucozơ.       B. Fructozơ.       C. Tinh bột.       D. Saccarozơ.

(Xem giải) Câu 16. Trong điều kiện không có oxi, FeO phản ứng với lượng dư chất nào sau đây sinh ra muối FeCl2?

A. Cl2.       B. NaCl.       C. H2SO4 đặc, nóng.       D. HCl loãng.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Đông Thụy Anh - Thái Bình (Lần 2)

(Xem giải) Câu 17. Đun nóng dung dịch chất X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong lượng NH3 thu được kết tủa. Chất X không thể là

A. glucozơ.       B. saccarozơ.       C. anđehit axetic.       D. Metyl fomat.

Câu 18. Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7?

A. H2SO4.       B. Ba(OH)2.       C. NaNO3.       D. KOH.

Câu 19. Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là

A. CO.       B. H2.       C. CO2.       D. N2.

(Xem giải) Câu 20. Hòa tan hoàn toàn m gam Zn vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,2 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 19,5.       B. 39,0.       C. 6,5.       D. 13,0.

(Xem giải) Câu 21. Chất X là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Thủy phân hoàn toàn X, thu được chất Y. Trong mật ong Y chiếm khoảng 30%. Trong máu người có một lượng nhỏ Y không đổi là 0,1%. Hai chất X, Y lần lượt là

A. xenlulozơ và fructozơ.       B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ.       D. saccarozơ và fructozơ.

(Xem giải) Câu 22. Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa màu nâu đỏ?

A. CuSO4.       B. AlCl3.       C. FeCl3.       D. BaCl2.

Câu 23. Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây?

A. Fructozơ.       B. Saccarozơ.       C. Glucozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 24. Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Câu 25. Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

A. Glucozơ.       B. Tinh bột.       C. Fructozơ.       D. Saccarozơ.

(Xem giải) Câu 26. Trong phản ứng của kim loại Na với khí O2, một nguyên tử Na nhường bao nhiêu electron?

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

Câu 27. Anđehit fomic có công thức là

A. HCHO.       B. CH3CHO.       C. HCOOH.       D. CH3OH.

(Xem giải) Câu 28. Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 6,4.       B. 19,2.       C. 12,8.       D. 25,6.

(Xem giải) Câu 29. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ lợn và 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất trong 8-10 phút.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.
Phát biểu nào sau đây đúng?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang (Lần 2)

A. Sau bước 3, thấy có một lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi trên .

B. Ở bước 1, có thể thay thế mỡ lợn bằng dầu mazut.

C. Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tăng hiệu suất phản ứng.

D. Ở bước 2, phản ứng xảy ra là phản ứng este hóa.

(Xem giải) Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng 0,155 mol khí O2 thu được khí CO2 và 0,102 mol H2O. Đun nóng m gam X trong 75 ml dung dịch NaOH 0,1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam chất rắn khan. Biết m gam X tác dụng tối đa với 0,004 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 1,772.       B. 1,832.       C. 1,836.       D. 1,716.

(Xem giải) Câu 31. Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, chất béo (C15H31COO)3C3H5 ở trạng thái lỏng.
(b) Khử hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, t°) thu được sobitol.
(c) Có hai đồng phân amin bậc I ứng với công thức phân tử C3H9N.
(d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
(e) Benzyl axetat có mùi hoa nhài.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 32. Cho các phát biểu sau:
(a) Phân đạm urê có công thức hóa học là (NH2)2CO.
(b) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2, thu được khí CO2.
(c) Nhiệt phân muối Cu(NO3)2 thu được kim loại.
(d) Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 33. Nung 10,8 gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, thu được 15,6 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400.       B. 300.       C. 600.       D. 200.

(Xem giải) Câu 34. Hỗn hợp A gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,055 mol E cần dùng vừa đủ 0,41 mol O2, thu được N2,CO2 và 5,94 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất là:

A. 41,55        B. 58,72        C. 59,45        D. 60,78

(Xem giải) Câu 35. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol KOH và 0,5a mol K2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 4,48.       B. 1,68.       C. 3,36.       D. 2,24.

(Xem giải) Câu 36. Hòa tan hết 9,56 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch Y chứa KNO3 và 0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z và 2,24 lít khí T gồm CO2, H2 và NO (có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 : 11). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 470 ml NaOH 1M. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 0,224 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam hỗn hợp kết tủa.
Cho các kết luận liên quan đến bài toán gồm:
(a) Khi Z tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí thoát ra.
(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.
(c) Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 trong X là 47,07%.
(d) Khối lượng hỗn hợp kết tủa là 118,04 gam.
Số kết luận đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 2)

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 37. Cho các phát biểu sau:
(a) Amoniac là chất khí mùi khai, tan tốt trong nước.
(b) Kim loại nhôm không tan trong dung dịch H2SO4 đặc nóng.
(c) Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.
(d) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 thu được CO2.
(e) Cho Na vào dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 38. Cho sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
E + 2NaOH → X + Y + Z
X + HCl → F + NaCl
Y + HCl → T + NaCl
Biết: E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở (MZ < MF < MT). Trong phân tử E chỉ chứa nhóm chức este và có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất F không có phản ứng tráng bạc.
(b) Từ chất Z có thể điều chế trực tiếp được CH3COOH bằng 1 phản ứng.
(c) Chất E có hai công thức cấu tạo thỏa mãn sơ đồ trên.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.
(e) Cho 1 mol chất T phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được 1 mol H2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 39. Hỗn hợp E gồm este đa chức X (mạch hở) và este đơn chức Y. Thủy phân hoàn toàn m gam E bằng lượng vừa đủ dung dịch KOH 14,56%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn khan T gồm ba muối N, P, Q (MN < MP < MQ < 135) và 134,92 gam chất lỏng Z. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 1,415 mol O2, thu được 0,195 mol K2CO3, 1,235 mol CO2 và 0,435 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 61.       B. 40.       C. 39.       D. 37.

(Xem giải) Câu 40. X là ancol đơn chức, Y là axit cacboxylic hai chức mạch hở, Z là sản phẩm hữu cơ của phản ứng este hóa giữa X và Y. Hỗn hợp A gồm X, Y, Z (biết số mol của X lớn hơn số mol của Y). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,225 mol A phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 0,2 mol khí CO2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,225 mol A phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 18,5 gam muối.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,225 mol A thu được 0,825 mol khí CO2 và 0,65 mol H2O.
Phần trăm khối lượng của Z trong A là

A. 28,275%.       B. 37,500%.       C. 27,885%.       D. 34,615%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!