[2024] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41A 42A 43B 44C 45A 46D 47A 48A 49B 50C 51A 52B 53C 54A 55C 56A 57C 58B 59A 60B 61B 62A 63A 64D 65C 66D 67A 68C 69B 70A 71A 72A 73A 74A 75D 76D 77A 78C 79C 80D Câu 41. Công thức [C6H7O2(OH)3]n là của chất nào trong các chất cho dưới đây? A. Xenlulozơ.       B. Saccarozơ.       C. Glucozơ.         D. Fructozơ. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 41C 42D 43A 44A 45B 46C 47A 48D 49D 50D 51A 52D 53B 54A 55C 56C 57D 58C 59D 60B 61D 62D 63C 64A 65B 66B 67C 68A 69A 70B 71D 72A 73A 74A 75B 76C 77D 78C 79B 80A Câu 41. Trùng ngưng axit ađipic và hexametylen điamin tạo thành polime có tên gọi là: A. Tơ capron.       B. Tơ nilon-6.       C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ visco. (Xem

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 009 41B 42D 43D 44A 45B 46C 47C 48A 49A 50A 51C 52C 53D 54D 55D 56D 57B 58D 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65D 66B 67A 68A 69B 70D 71A 72A 73B 74A 75B 76A 77A 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối B và khí C làm xanh giấy quỳ ẩm, công thức

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Bắc Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 008 41C 42D 43A 44B 45D 46B 47D 48D 49B 50B 51D 52C 53B 54C 55D 56C 57B 58D 59A 60C 61C 62C 63B 64C 65A 66D 67A 68D 69A 70C 71A 72B 73C 74A 75C 76D 77D 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Khi cho khí CO đi qua hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, Al2O3 và MgO, sau phản ứng chất rấn thu được là: A. Al và Cu.        B. Cu, Fe, Al và

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 007 1D 2C 3A 4B 5D 6B 7A 8D 9C 10D 11D 12C 13B 14C 15C 16D 17B 18A 19A 20A 21B 22C 23C 24D 25B 26C 27A 28D 29A 30B 31A 32D 33C 34C 35A 36A 37C 38C 39C 40D (Xem giải) Câu 1. Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng với HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 9.      

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh (Lần 1 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1C 2C 3C 4A 5D 6A 7D 8C 9A 10C 11A 12D 13A 14C 15A 16D 17B 18C 19B 20B 21C 22D 23A 24C 25D 26A 27B 28C 29B 30B 31D 32C 33B 34C 35B 36A 37B 38D 39A 40A Câu 1. Phản ứng hóa học giữa axit axetic và ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng A. thủy phân.       B. xà phòng hóa.       C. este hóa.   

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bạc Liêu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 005 41D 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48B 49B 50D 51A 52B 53B 54C 55D 56B 57C 58C 59B 60B 61D 62D 63B 64A 65C 66D 67C 68A 69A 70A 71C 72B 73A 74A 75A 76C 77A 78C 79D 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Glucozơ.       B. Saccarozơ.       C. Fructozơ.       D. Xenlulozơ. Câu 42. Amino axit nào sau đây trong phân tử có một

Xem thêm

[2024] Thi giữa kỳ 1 của sở GDĐT Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 41C 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50D 51A 52A 53B 54A 55D 56D 57D 58D 59C 60C 61C 62D 63B 64A 65B 66A 67B 68B 69D 70B 71D 72D 73A 74B 75C 76A 77C 78C 79A 80A Câu 41: Ở điều kiện thường, dung dịch anilin (C6H5NH2) tác dụng với dung dịch nước brom thu được? A. Kết tủa vàng.        B. Kết tủa xanh. C. Kết tủa trắng.       D.

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 003 1A 2B 3B 4A 5A 6D 7B 8C 9A 10B 11A 12C 13D 14C 15C 16C 17D 18D 19B 20C 21B 22D 23D 24A 25A 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32C 33B 34B 35C 36A 37B 38A 39A 40D (Xem giải) Câu 1: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là A. 42.       B. 70.    

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 002 1D 2D 3D 4D 5C 6B 7D 8A 9B 10C 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19A 20B 21D 22B 23D 24B 25A 26A 27D 28B 29B 30C 31B 32C 33A 34D 35C 36D 37A 38C 39C 40B (Xem giải) Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3? A. HCl.       B. K3PO4.       C. KBr.       D. HNO3. Câu 2. Trước

Xem thêm

Mục lục: Thi THPT 2024

»» THI THPT 2024 CỦA CÁC SỞ, CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC «« » Bấm vào tên trường để xem Đề thi – Đáp án – Giải chi tiết. » Bấm vào tỉnh sẽ mở ra tất cả các đề thi thuộc tỉnh đó. » Tuyển tập đề thi các năm: [2016]–[2017]–[2018]–[2019]–[2020]–[2021]–[2022]–[2023]–[Bộ Giáo dục] STT Ngày Trường Tỉnh 015 014 013 012 011 25/11 Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) Ninh Bình 010 24/11 THPT Lý Thường Kiệt (Lần 1) Bắc Ninh 009 11/11 THPT Ngô Sĩ Liên (Lần 1) Bắc Giang 008 09/11 THPT Chuyên Bắc Giang (Lần 1)

Xem thêm

[2024] Khảo sát đầu năm chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 001 1D 2C 3B 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10C 11A 12D 13C 14D 15A 16D 17C 18C 19D 20A 21C 22A 23B 24C 25B 26D 27D 28B 29B 30A 31B 32A 33D 34D 35A 36D 37A 38B 39C 40A Câu 1. Thành phần chính của mỡ lợn, dầu vừng, dầu lạc là A. Tinh bột.       B. Glucozơ.       C. Protein.         D. Chất béo. Câu 2. Trùng hợp CH2=C(CH3)-COO-CH3 tạo

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!