[2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 111 41C 42A 43B 44D 45D 46B 47B 48A 49C 50C 51D 52C 53C 54B 55A 56B 57C 58B 59B 60C 61A 62D 63B 64B 65A 66C 67D 68C 69C 70D 71A 72D 73A 74B 75D 76D 77A 78A 79A 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất nhất? A. Os.       B. Fe.       C. W.         D. Cr. Câu 42: Phân tử khối của

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Đông Anh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 110 41C 42C 43D 44A 45B 46C 47D 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54A 55C 56C 57C 58B 59B 60B 61C 62A 63C 64B 65C 66D 67B 68D 69D 70D 71A 72B 73D 74D 75B 76B 77A 78A 79B 80AC Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất tính cứng của nước có tính cứng tạm thời? A. Na3PO4.       B. NaOH.       C. HCl.         D. Na2CO3. Câu 42: Số

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 109 41B 42D 43A 44B 45B 46B 47C 48C 49B 50A 51A 52A 53C 54A 55C 56B 57D 58D 59C 60C 61B 62D 63C 64D 65A 66B 67D 68D 69A 70D 71B 72C 73A 74C 75C 76A 77C 78C 79B 80D Câu 41: Kim loại Al tác dụng với dung dịch HCl sinh ra muối và giải phóng khí nào sau đây? A. O2.       B. H2.       C. N2.         D. Cl2.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 108 41C 42D 43B 44B 45B 46C 47C 48C 49B 50B 51B 52C 53D 54D 55D 56A 57B 58D 59D 60A 61B 62B 63C 64C 65C 66A 67C 68D 69B 70A 71A 72A 73D 74B 75A 76D 77D 78A 79D 80A Câu 41. Amin nào sau đây là amin bậc ba? A. (CH3)2NH.       B. C2H5NH2.       C. (CH3)3N.         D. C6H5NH2. Câu 42. Trong thành phần của cacbohiđrat không chứa nguyên tố

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đông Thụy Anh – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 107 41C 42A 43D 44B 45A 46D 47B 48D 49C 50B 51D 52B 53A 54C 55A 56D 57C 58D 59D 60D 61D 62C 63C 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70B 71C 72C 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79A 80B Câu 41. Để phân biệt etanol và etylen glicol ta dùng: A. NaOH       B. Quỳ tím       C. Cu(OH)2.         D. Na Câu 42. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 106 41B 42A 43A 44C 45B 46B 47C 48C 49B 50A 51A 52C 53B 54D 55A 56C 57D 58B 59C 60D 61C 62B 63D 64C 65A 66B 67B 68A 69C 70C 71B 72C 73A 74D 75C 76D 77C 78A 79C 80D Câu 41: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion A. Cu2+, Fe3+.       B. Ca2+, Mg2+.       C. Al3+, Fe3+.         D. Na+, K+. Câu 42: Axit fomic trong nọc ong,

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 105 41C 42A 43D 44A 45C 46C 47B 48C 49D 50A 51D 52D 53C 54D 55D 56A 57B 58B 59D 60C 61B 62B 63A 64A 65C 66D 67B 68A 69B 70C 71C 72A 73C 74B 75B 76A 77A 78D 79B 80D Câu 41: Trong ngành công nghiệp nước giải khát khí X được dùng để tạo gas cho nhiều loại đồ uống. Khí X có tên gọi là? A. cacbon tetraclorua.         B. cacbon monooxit. C. cacbon

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 104 41C 42A 43B 44B 45A 46B 47C 48A 49D 50D 51B 52A 53D 54B 55D 56D 57A 58C 59D 60B 61D 62C 63D 64A 65D 66C 67A 68B 69A 70B 71C 72C 73D 74C 75B 76B 77A 78B 79C 80D Câu 41: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất được sử dụng làm dây tóc bóng đèn là A. Fe.       B. Na.       C. W.         D. Al. Câu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Cần Thơ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 103 41D 42C 43C 44D 45D 46D 47A 48D 49A 50D 51A 52B 53C 54D 55B 56B 57B 58A 59A 60B 61D 62C 63B 64C 65D 66B 67D 68C 69B 70A 71A 72C 73C 74C 75A 76B 77B 78A 79D 80C Câu 41. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? A. FeSO4.        B. Cr(OH)3.       C. Al2O3.       D. Cr. Câu 42. Trong các hợp chất, kim loại

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 102 41A 42C 43C 44A 45D 46B 47B 48A 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55A 56D 57C 58C 59D 60B 61A 62C 63C 64A 65D 66A 67B 68A 69A 70D 71B 72C 73B 74B 75D 76C 77D 78C 79B 80B Câu 41. Dung dịch (có chứa chất tan nồng độ 1M) nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. NaOH.       B. HCl.       C. KNO3.         D. NaCl.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 101 41A 42A 43D 44A 45B 46D 47B 48A 49C 50B 51C 52C 53A 54B 55D 56C 57C 58A 59D 60C 61B 62D 63D 64C 65B 66B 67A 68C 69B 70C 71D 72D 73C 74B 75D 76D 77B 78A 79A 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? A. Fe.       B. Na.       C. K.         D. Ca. Câu 42. Metanol là chất rất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 100 41C 42C 43B 44B 45D 46A 47A 48D 49A 50B 51C 52D 53B 54B 55C 56C 57B 58C 59D 60C 61D 62D 63A 64D 65B 66A 67C 68A 69D 70B 71B 72D 73C 74D 75A 76C 77C 78B 79B 80D Câu 41. Anđehit axetic có công thức là A. CH3OH.       B. HCHO.       C. CH3CHO.         D. CH3COOH. Câu 42. Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Zn sinh

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Cà Mau

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 099 41C 42B 43B 44C 45B 46A 47B 48A 49B 50C 51B 52A 53B 54B 55C 56D 57A 58B 59D 60C 61A 62B 63D 64D 65A 66A 67C 68D 69C 70C 71A 72C 73C 74A 75C 76B 77B 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng? A. Zn.       B. Al.       C. Cu.         D. Mg. Câu 42. Trong các chất dưới đây,

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 098 41B 42A 43D 44A 45C 46A 47B 48C 49A 50C 51D 52A 53B 54B 55A 56B 57B 58D 59D 60B 61B 62A 63C 64A 65A 66C 67B 68B 69B 70D 71A 72D 73A 74C 75C 76C 77B 78D 79D 80D Câu 41. Chất nào sau đây có cùng công thức phân tử với fructozơ? A. Tinh bột.        B. Glucozơ.        C. Saccarozơ.        D. Xenlulozơ. Câu 42. Số liên kết peptit

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 097 41D 42A 43B 44C 45D 46C 47C 48C 49C 50C 51C 52C 53B 54B 55D 56B 57D 58D 59A 60B 61B 62D 63A 64D 65A 66B 67A 68D 69B 70A 71C 72A 73D 74D 75D 76A 77A 78C 79B 80A Câu 41: Chất nào sau đây là ancol? A. CH3COCH3.       B. CH3CHO.       C. CH3COOH.         D. CH3CH2OH. Câu 42: Để sản xuất gang, thép trong công nghiệp, người ta sử

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 096 41B 42B 43D 44A 45D 46B 47C 48C 49D 50D 51B 52A 53C 54D 55D 56B 57B 58B 59A 60C 61C 62D 63C 64A 65B 66C 67C 68A 69A 70A 71C 72D 73D 74D 75D 76B 77A 78A 79C 80C Câu 41: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH.       B. CH3COOH.       C. HCOOH.       D. CH3CHO. Câu 42: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Sóc Trăng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 095 41D 42A 43D 44B 45C 46A 47D 48C 49D 50A 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58C 59B 60C 61A 62A 63B 64A 65B 66B 67D 68B 69C 70D 71A 72C 73D 74C 75D 76B 77B 78D 79B 80A Câu 41: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. C2H5COOCH3.        B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H5.        D. C2H5COOC2H5. (Xem giải) Câu 42:

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 094 41C 42D 43D 44B 45D 46D 47B 48A 49B 50D 51A 52B 53A 54C 55C 56A 57C 58B 59C 60D 61A 62D 63D 64D 65A 66C 67B 68D 69C 70A 71A 72C 73D 74A 75D 76D 77C 78B 79A 80C Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ tằm.       B. Tơ nilon-6,6.       C. Tơ visco.         D. Tơ nilon-6. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 093 41A 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48A 49C 50A 51D 52C 53D 54D 55C 56D 57B 58A 59D 60B 61B 62A 63A 64B 65B 66D 67A 68B 69D 70D 71A 72C 73C 74A 75A 76A 77B 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,04 gam CH3COOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 092 41D 42A 43C 44C 45D 46C 47D 48C 49B 50B 51C 52C 53B 54B 55B 56D 57C 58D 59A 60B 61D 62D 63B 64D 65C 66D 67C 68A 69A 70B 71A 72C 73D 74A 75B 76A 77A 78A 79B 80A Câu 41: Cho CaO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất nào sau đây? A. CaOCl2.       B. Ca(ClO)2.       C. Ca(OH)2.         D. CaCl2. Câu 42: Chất nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 091 41B 42C 43B 44B 45D 46D 47B 48C 49B 50A 51C 52D 53A 54C 55C 56D 57A 58A 59B 60D 61C 62A 63B 64D 65B 66B 67C 68C 69A 70C 71A 72D 73A 74A 75C 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lý chung của kim loại? A. Dẫn nhiệt.       B. Cứng.       C. Ánh kim.         D. Dẫn điện.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!