[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 083 41D 42A 43C 44C 45A 46A 47C 48D 49C 50D 51B 52D 53A 54B 55C 56D 57C 58A 59B 60D 61B 62A 63B 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Câu 41: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là A. vinyl propionat.       B. etyl axetat.       C. etyl fomat.         D. etyl propionat. Câu 42: Sắt tác dụng với dung dịch nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN cụm trường Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 082 41C 42C 43B 44D 45C 46D 47A 48A 49A 50B 51C 52A 53D 54A 55D 56D 57D 58D 59C 60A 61A 62B 63A 64B 65A 66D 67B 68D 69D 70C 71D 72D 73A 74D 75D 76A 77D 78D 79B 80A Câu 41. Tác nhân chủ yếu gây “hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của cacbon đioxit. Công thức của cacbon đioxit là A. CO.       B. CaC2.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Ninh Giang – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 081 41A 42D 43A 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50A 51D 52D 53B 54C 55D 56B 57A 58C 59A 60B 61D 62D 63C 64A 65C 66B 67C 68B 69B 70C 71B 72D 73A 74B 75A 76D 77C 78C 79B 80C Câu 41: Hợp chất X là chất rắn, màu trắng xanh, không tan trong nước, bị hóa nâu trong không khí. Công thức của X là A. Fe(OH)2.       B. Fe(OH)3.       C. FeS.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 080 41D 42B 43D 44B 45A 46C 47C 48D 49B 50C 51D 52C 53D 54A 55B 56B 57B 58A 59A 60A 61B 62C 63C 64B 65D 66A 67D 68B 69A 70C 71D 72D 73C 74C 75C 76B 77B 78A 79A 80A Câu 41: Số gốc α-amino axit trong phân tử tripeptit mạch hở là A. 2         B. 4         C. 5          D. 3 (Xem giải) Câu 42: Cho

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 079 41D 42C 43C 44A 45D 46B 47D 48C 49B 50A 51D 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58C 59B 60C 61B 62B 63D 64B 65C 66B 67B 68C 69D 70B 71A 72A 73D 74D 75B 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Công thức của tripanmitin là A. (C17H33COO)3C3H5.         B. (C15H31COO)2C2H4. C. (C17H35COO)3C3H5.       D. (C15H31COO)3C3H5. Câu 42: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách A. dùng kim loại mạnh đẩy

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 078 41A 42D 43C 44B 45A 46D 47A 48B 49B 50C 51A 52A 53D 54C 55C 56D 57A 58B 59C 60A 61C 62D 63B 64C 65D 66C 67C 68B 69B 70C 71D 72A 73D 74D 75A 76B 77B 78D 79B 80B Câu 41. Trong xử lí nước cứng, dẫn nước cứng qua nhựa cationit thì các ion Ca2+ và Mg2+ được thế bởi các ion nào sau đây? A. Na+, H+.       B. Cl-, NO3-.    

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 077 41C 42A 43C 44B 45A 46A 47C 48D 49D 50B 51C 52A 53D 54C 55D 56D 57D 58B 59A 60A 61D 62A 63B 64A 65B 66D 67A 68B 69A 70A 71C 72B 73D 74D 75C 76B 77C 78b 79D 80C Câu 41. Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Fe? A. Ca2+.       B. Al3+.       C. Cu2+.         D. Na+. Câu 42. Thành phần chính của

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 076 41A 42A 43A 44A 45B 46D 47D 48A 49D 50B 51C 52B 53C 54B 55C 56A 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63B 64C 65D 66A 67A 68A 69C 70B 71D 72D 73D 74A 75B 76B 77A 78C 79B 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? A. Na.       B. Fe.        C. Ag.       D. Cu. Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 075 41D 42C 43C 44A 45D 46D 47C 48A 49B 50B 51C 52A 53C 54A 55D 56B 57D 58D 59A 60A 61C 62B 63A 64D 65C 66B 67B 68C 69B 70B 71C 72B 73D 74A 75C 76D 77A 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Cặp chất nào sau đây vừa tan trong dung dịch HCl vừa tan trong dung dịch NaOH dư? A. Mg(OH)2, Al2O3.         B. NaHCO3, CaCO3. C. Al(OH)3, Mg(OH)2.       D.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 074 41C 42D 43C 44A 45C 46C 47B 48D 49D 50C 51A 52B 53B 54A 55C 56D 57A 58A 59D 60C 61B 62A 63B 64A 65C 66C 67B 68D 69C 70B 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77B 78B 79A 80A Câu 41. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? A. Triolein.       B. Glixerol.       C. Tristearin.         D. Etyl axetat. Câu 42. Ancol etylic có công thức

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Trực Ninh – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 073 41C 42A 43A 44D 45A 46C 47A 48C 49A 50D 51B 52D 53D 54D 55C 56D 57B 58A 59A 60D 61B 62A 63B 64B 65D 66B 67A 68D 69D 70B 71B 72B 73C 74C 75A 76D 77D 78B 79C 80B Câu 41: Đun nóng hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh được: A. Fe2S.       B. FeS2.       C. FeS.         D. Fe2S3. Câu 42: Trong hợp chất, các kim loại

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 072 41B 42D 43C 44C 45B 46B 47D 48C 49B 50C 51D 52A 53A 54A 55A 56D 57B 58B 59D 60B 61B 62A 63B 64C 65B 66C 67A 68C 69D 70A 71B 72A 73D 74B 75A 76B 77D 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây? A. HCl.       B. NH3.       C. KOH.         D. H2SO4 đặc, nóng. (Xem giải) Câu 42.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 071 41C 42A 43D 44B 45D 46A 47C 48D 49C 50C 51A 52C 53B 54D 55C 56A 57B 58D 59C 60D 61B 62B 63A 64B 65D 66D 67A 68A 69A 70B 71B 72A 73C 74D 75A 76A 77C 78D 79B 80D Câu 41: Trong các ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+. Ion có tính oxi hóa yếu nhất là A. Cu2+.       B. Fe3+.       C. Zn2+.         D. Fe2+. Câu 42: Kim

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 070 41A 42D 43C 44D 45B 46A 47D 48B 49C 50D 51B 52B 53D 54B 55B 56A 57C 58A 59C 60D 61C 62A 63C 64C 65C 66A 67B 68D 69B 70C 71A 72A 73D 74B 75A 76C 77C 78D 79D 80D Câu 41. Canxi phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. CaCl2.       B. Ca(OH)2.       C. CaOCl2.         D. NaCl. Câu 42. Chất nào sau đây tác dụng

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 069 41C 42C 43A 44D 45B 46C 47B 48A 49D 50A 51C 52A 53C 54A 55A 56C 57B 58A 59D 60C 61C 62B 63A 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70A 71B 72C 73C 74A 75B 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41. Crom (III) oxit được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ và thuỷ tinh. Công thức hoá học của crom (III) oxit là A. Cr(OH)3.       B. CrO.        C. Cr2O3. 

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 068 41C 42D 43B 44D 45D 46B 47D 48C 49C 50C 51B 52D 53D 54A 55C 56A 57C 58B 59D 60A 61B 62C 63B 64C 65C 66A 67B 68C 69D 70A 71D 72C 73C 74C 75C 76B 77A 78C 79C 80D Câu 41: Cho chất X vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 và đun nóng nhẹ thấy có chất rắn màu tráng bạc bám lên ống nghiệm. Chất X có thể là A. CH2=CH-COOH.        B.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 067 41B 42D 43A 44D 45B 46B 47B 48A 49A 50D 51A 52A 53B 54D 55D 56C 57A 58C 59C 60B 61A 62C 63D 64B 65C 66A 67C 68B 69D 70C 71A 72C 73C 74D 75B 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua? A. Fe.       B. Mg.        C. Al.        D. Cu. Câu 42:

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 066 41B 42B 43D 44D 45A 46C 47A 48D 49A 50B 51D 52B 53C 54B 55D 56D 57A 58D 59C 60D 61C 62B 63A 64A 65A 66D 67C 68A 69C 70B 71A 72D 73D 74D 75B 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây được dùng làm tế bào quang điện? A. Na.       B. Cs.        C. Li.       D. K. (Xem giải) Câu 42: Hai chất nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 065 41A 42C 43D 44D 45B 46C 47B 48B 49B 50D 51C 52D 53C 54A 55A 56A 57A 58B 59D 60D 61A 62D 63C 64B 65A 66D 67B 68C 69A 70D 71B 72A 73A 74B 75C 76D 77C 78C 79B 80A Câu 41: Công thức hóa học của axit panmitic là A. CH3(CH2]14COOH.         B. CH3[CH2]10COOH. C. CH3[CH]16COOH.       D. CH3[CH2]12COOH. (Xem giải) Câu 42: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 064 41A 42D 43C 44B 45C 46C 47C 48A 49A 50D 51B 52D 53C 54C 55D 56C 57A 58D 59A 60D 61A 62A 63B 64D 65D 66D 67B 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74C 75B 76A 77A 78D 79B 80D Câu 41. Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là A. CH2=C(CH3)COOCH3.         B. CH2=CHCN. C.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 063 41A 42D 43D 44D 45C 46D 47A 48A 49D 50C 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58A 59B 60B 61D 62C 63D 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70B 71D 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78D 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Hg       B. Na.       C. Fe.       D. Al. Câu 42: Khi nung KHCO3, thu được

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!