[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42A 43A 44B 45A 46B 47A 48B 49A 50D
51A 52D 53C 54C 55D 56D 57A 58C 59D 60B
61D 62D 63B 64B 65C 66D 67C 68A 69A 70C
71B 72B 73C 74C 75D 76D 77C 78C 79B 80B

(Xem giải) Câu 41: Tiến hành thí nghiệm oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng bạc) theo các bước sau:
Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.
Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết.
Bước 3: Thêm 3 – 5 giọt glucozơ vào ống nghiệm.
Bước 4: Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 – 70°C trong vài phút.
Cho các nhận định sau:
(a) Ở bước 4, glucozơ bị oxi hóa tạo thành muối amoni gluconat.
(b) Kết thúc thí nghiệm thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương,
(c) Ở thí nghiệm trên, nếu thay glucozơ bằng fructozơ hoặc saccarozơ thì đều thu được kết quả tương tự.
(d) Thí nghiệm trên chứng tỏ glucozơ là hợp chất tạp chức, phân tử chứa nhiều nhóm OH và một nhóm CHO.
Số nhận định đúng là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 42: Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là:

A. 117,95.       B. 80.75.       C. 139,50       D. 96,25.

(Xem giải) Câu 43: Cho hỗn hợp A gồm hai este X và Y (có cùng số nhóm chức). Đốt cháy 0,14 mol hỗn hợp A cần dùng vừa đủ 46,72 gam O2 thu được CO2 và 12,6 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A với NaOH vừa đủ thu được 5,38 gam hỗn hợp B gồm hai ancol no (hơn kém nhau một nguyên tử Cacbon) và hỗn hợp C gồm 3 muối (MN < MH < MU < 144u). Đốt cháy hỗn hợp B thu được 0,31 mol H2O. Đốt cháy hỗn hợp C thu được CO2, H2O và 20,67 gam Na2CO3. Biết trong hỗn hợp C có muối của axit cacboxylic đơn chức. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong hỗn hợp C là

A. 44,27%.       B. 78,27%.       C. 55,66%.       D. 49,886%.

(Xem giải) Câu 44: Cho V lít  hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4 (trong đó số mol của C2H2 bằng số mol của C2H4) đi qua Ni nung nóng (hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí Y (đktc), biết tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 6,6. Nếu cho V lít hỗn hợp X đi qua dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng lên tối đa là

A. 4,4 gam.       B. 5,4 gam.       C. 6,6 gam       D. 2,7 gam.

Câu 45: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào sau?

A. Dùng qùy tím       B. Ngửi mùi.

C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3.       D. Thêm vài giọt dung dịch Na2SO4.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội

Câu 46: Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất rắn?

A. CH3NH2.       B. NH2CH2COOH.       C. CH3COOH.       D. CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 47: X là tripeptit, Y là tetrapeptit và Z là hợp chất có CTPT là C6H12N2O5 (đều mạch hở). Cho 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,67 mol NaOH (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 0,1 mol ancol đơn chức; dung dịch T chứa 3 muối hữu cơ (trong đó có 2 muối của 2 α – aminoaxit no, đồng đẳng kế tiếp của nhau, phân tử chứa 1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH) với tổng khối lượng là 63,91 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 14,83%       B. 26,28%       C. 41,46%       D. 25,32%.

(Xem giải) Câu 48: Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Z là

A. 21,05%           B. 16,05%           C. 13,04%           D. 10,70%

Câu 49: Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dây có lực bazơ yếu nhất là

A. C6H5NH2.       B. CH3NH2.       C. C2H5NH2.       D. NH3.

Câu 50: Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOC2H5.       B. C2H3COOCH3.

C. CH3COOCH=CH2.       D. CH2=CHCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 51: Hòa tan 2 kim loại Fe, Cu trong dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một phần Cu không tan. X chứa các chất tan gồm:

A. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.       B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.

C. Fe(NO)2, Fe(NO3)3.       D. Fe(NO3)3, HNO3.

Câu 52: Este CH3COOCH3 có tên là

A. etyl axetat.       B. etyl format.       C. metyl fomat.       D. metyl axetat.

Câu 53: Chất không thủy phân trong môi trường axit là

A. xenlulozơ.       B. tinh bột.       C. glucozơ.       D. saccarozơ

(Xem giải) Câu 54: Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10 gam dung dịch axit photphoric 39,2%. Muối thu được sau phản ứng là

A. Na2HPO4 và NaH2PO4.       B. NaH2PO4.

C. Na3PO4 và Na2HPO4.       D. Na2HPO4.

(Xem giải) Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 0,3 mol H2. Kim loại M là

A. Cu.       B. Fe.       C. Zn.       D. Al.

Câu 56: Ion nào sau đây phản ứng với dung dịch NH4HCO3 tạo ra khí mùi khai ?

A. Ba2+.       B. H+.       C. NO3-.       D. OH-.

Câu 57: Tinh bột thuộc loại

A. polisaccarit.       B. monosaccarit.       C. đisaccarit.       D. lipit.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim .

B. Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.

C. Hemoglobin của máu là protein có dạng hình sợi.

D. Ở nhiệt độ thường, metylamin là chất khí, tan tốt trong nước.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

(Xem giải) Câu 59: A là một hợp chất hữu cơ có CTPT C5H11O2N. Đun A với dung dịch NaOH thu được một hợp chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Cho hơi qua CuO/t° thu được chất hữu cơ D có khả năng cho phản ứng tráng gương. CTCT của A là

A. H2NCH2CH2COOC2H5.       B. H2NCH2COOCH(CH3)2.

C. H2NCH2COOCH2CH3.       D. H2NCH2COOCH2CH2CH3.

(Xem giải) Câu 60: Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.
(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoà lẫn nhau.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.
(d) Tinh bột và xenlulozơ đều có cấu tạo mạch không phân nhánh
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 61: Cho các phát biểu sau:
(a) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng nước brom, thu được axit gluconic.
(b) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(c) Trong xenlulozơ mỗi gốc C6H10O5 có 4 nhóm OH.
(d) Ở nhiệt độ thường, axit glutamic là chất lỏng và làm quỳ tím hóa đỏ.
(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.
(g) Các amin dạng khí đều tan tốt trong nước.
Số phát biểu đúng là

A. 6.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 62: Hợp chất X (C8H8O2) chứa vòng benzen, X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa hai muối. Số công thức cấu tạo của X phù hợp là

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

Câu 63: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH2=CH-CH=CH2       B. H2NCH2COOH.

C. CH2=CH-Cl.       D. CH3COOCH=CH2.

(Xem giải) Câu 64: Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 5A hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 2123 2t
Tổng số mol khí ở hai điện cực a a + 0,055 17a/9
Số mol Cu ở catot b b + 0,035 b + 0,035

Giá trị của t là

A. 2316.       B. 1737.       C. 1158.       D. 1544.

Câu 65: Nguyên tố phố biển thứ hai ở vỏ trái đất là

A. cacbon.       B. sắt       C. silic.       D. oxi.

(Xem giải) Câu 66: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó 2 có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y là

A. metylpropionat.       B. metanol.       C. axit propionic.       D. natri propionat.

Câu 67: Monome trùng hợp tạo PVC là

A. CH3CH2Cl.       B. ClCH=CHCl.       C. CH2=CHCl.       D. CH2=CH2.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.

C. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.

D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 69: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

Bạn đã xem chưa:  Giải đề thi thử 2018 thầy Tào Mạnh Đức (Lần 14)

A. Cu, Fe, MgO.       B. Cu, FeO, MgO.       C. CuO, Fe, MgO.       D. Cu, Fe, Mg.

Câu 70: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

Câu 71: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe, Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Fe.       B. W.       C. Al.       D. Na.

Câu 72: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dây tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 73: Trong sơ đồ phản ứng sau: X → Y → cao su buna. X, Y lần lượt là:

A. ancol etylic, axetilen.       B. buta-1,3- đien; ancol etylic.

C. ancol etylic, buta-1,3- đien.       D. axetilen; buta-1,3 – đien

(Xem giải) Câu 74: Số đồng phân đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 6.

Câu 75: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. CH3NHCH3.       B. (CH3)3N.       C. CH3CH2NHCH3.       D. CH3NH2.

(Xem giải) Câu 76: Thủy phân một lượng saccarozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng và bằng phương pháp thích hợp, tách thu được m gam hỗn hợp X, rồi chia thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với một lượng H2 dư (Ni, t0) thu được 14,56 gam sobitol. Phần hai hòa tan vừa đúng 6,86 gam gam Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (giả thiết các monosaccarit hay đisaccarit phản ứng với Cu(OH)2 theo tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 1). Hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozơ là:

A. 80%       B. 60%.       C. 50%.       D. 40%.

Câu 77: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chỉ chứa nhóm cacboxyl.       B. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

C. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.       D. chỉ chứa nhóm amino.

Câu 78: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A. Ca, Al, Fe.       B. Fe, Cu, Ba.       C. Fe, Cu, Pb.       D. Na, Fe, Cu.

(Xem giải) Câu 79: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55.       B. 2,52.       C. 3.6.       D. 2,8.

(Xem giải) Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn 8,86 gam triglixerit X thu được 1,1 mol hỗn hợp Y gồm CO2 và H2O. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,42 mol Ba(OH)2 thu được kết tủa và dung dịch Z. Để thu được kết tủa lớn nhất từ Z cần cho thêm ít nhất 100 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M, NaOH 0,5M và Na2CO3 0,5 M vào Z. Mặt khác, 8,86 gam X tác dụng tối đa 0,02 mol Br2 trong dung dịch. Cho 8,86 gam X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10.       B. 9.       C. 11.         D. 8.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
trunganhyeuhoa

Câu 65 Sắt là nguyên tố phổ biến thứ 2 vỏ trái đất sau nhôm chứ ạ sao lại là silic ạ ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!