Neo Pentan

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400 ml.      C. 300 ml.       C. 150 ml.       D. 200 ml.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời