Neo Pentan

Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là

A. glyxin.           B. valin.           C. alanin.           D. phenylalanin.

Neo Pentan chọn trả lời