Giải bài tập SGK Hóa học 11 – Nâng cao

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] – [Bài 7]

Bài 2: Phân loại các chất điện li

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] – [Bài 7]

Bài 3: Axit, bazơ và muối

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] – [Bài 7] – [Bài 8] – [Bài 9] – [Bài 10]

Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6] – [Bài 7] – [Bài 8] – [Bài 9] – [Bài 10]

Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

[Bài 1] – [Bài 2] – [Bài 3] – [Bài 4] – [Bài 5] – [Bài 6]

Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ

Bài 10: Nitơ

Bài 11: Amoniac và muối amoni

Bài 12: Axit nitric và muối nitrat

Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Bài 14: Photpho

Bài 15: Axit photphoric và muối photphat

Bài 16: Phân bón hóa học

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón

Chương 3: Nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon

Bài 20: Cacbon

Bài 21: Hợp chất của cacbon

Bài 22: Silic và hợp chất của silic

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ

Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ

Bài 27: Phân tích nguyên tố

Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử

Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 31: Phản ứng hữu cơ

Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

Bài 34: Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí

Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 36: Xicloankan

Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan

Bài 38: Thực hành phân tích định tính – Điều chế và tính chất của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân

Bài 40: Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng

Bài 41: Ankađien

Bài 42: Khái niệm về tecpen

Bài 43: Ankin

Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no

Bài 45: Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen

Bài 47: Stiren và naphtalen

Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no

Bài 50: Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon

Bài 53: Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

Bài 54: Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 55: Phenol

Bài 56: Luyện tập ancol, phenol

Bài 57: Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton

Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton

Bài 60: Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí

Bài 61: Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic

Bài 63: Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Bạn đã xem chưa:  Kiểm tra kiến thức Hóa 11 (Mã đề 082) - Tào Mạnh Đức

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!