Bài toán về cộng, tách H2, cracking (Phần 5)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Dẫn V lít hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và H2 qua bình đựng xúc tác Ni, thu được 5,6 lít hỗn hợp Y (chỉ chứa các hiđrocacbon) có tỉ khối so với H2 là 23. Y làm mất màu tối đa 0,45 mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác, V lít X làm mất màu tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,60.       B. 0,50.       C. 0,75.       D. 0,25.

(Xem giải) Câu 2. Nung nóng hỗn hợp X chứa 0,12 mol vinyl axetylen; 0,08 mol axetilen với 0,29 mol H2 (Ni, t°) sau 1 thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 8,9. Dẫn toàn bộ Y qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Khí thoát ra đem nung với 0,09 mol H2 (Ni, t°) thu được 3,136 lít (dktc) hỗn hợp khí Z chỉ chứa các hidrocacbon no có tỉ khối so với He là 11,5. Giá trị m gần nhất với là:

A. 11,5        B. 11,4        C. 11,0        D. 11,3

(Xem giải) Câu 3. Nung nóng hỗn hợp X gồm axetilen (0,16 mol), vinyl axetilen (0,12 mol) và propilen (0,12 mol) với một lượng H2 có mặt Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y chỉ chứa các hidrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 20,325. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 6,272 lít (dktc) đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 1,28 mol O2, thu được 17,28 gam nước. Giá trị m là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Hidrocacbon (Phần 4)

A. 24,8 gam        B. 24,0 gam

C. 26,0 gam        D. 25,2 gam

(Xem giải) Câu 4. Thực hiện phản ứng cracking m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp A qua bình nước brom có hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất màu hết, có 4,704 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm các hiđrocacbon thoát ra. Tỉ khối hơi B so với hiđro bằng 117/7. Giá trị của m là

A. 8,7     B. 10,44     C. 5,8     D. 6,96

(Xem giải) Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen, propilen, vinyl axetilen, thu được 9,52 lít CO2: (đktc) và 9,45 gam H₂O. Mặc khác, 18,45 gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là?

A. 0,09        B. 0,375       C. 0,25        D. 0,45

(Xem giải) Câu 6. Một bình kín chứa hỗn hợp khí A gồm: Axetilen, vinylaxetilen, H2 (0,6 mol) và một ít bột Ni (biết tỉ lệ nC2H2/nC4H4 = 3/2). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với He bằng 9,7. Khí X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam AgNO3 (trong NH3), thu được 0,2 mol hỗn hợp kết tủa và 6,72 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có khối lượng 11,48 gam. Khí Y phản ứng tối đa với 0,16 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 34,0.         B. 42,5.         C. 51,0.         C. 54,4.

Bạn đã xem chưa:  Bài tập Sự điện li (Phần 1)

(Xem giải) Câu 7. 

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!