You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giải đề thi tuyển sinh đại học 2014 – Khối B

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH2CH2OOCCH3.             B. CH3COOCH2CH2OOCCH3.

C. HCOOCH2CH2CH2OOCH.             D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.

Xem giải

Câu 2: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.             B. Ozon là chất có tính oxi hoá mạnh.

C. Ozon không tác dụng được với nước.             D. Ozon trơ vềmặt hoá học.

Đáp án B. Ozon là chất có tính oxi hoá mạnh có khả năng diệt khuẩn.

Câu 3: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủvới 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 76,1.             B. 75,9.             C. 91,8.             D. 92,0.

Xem giải

Câu 4: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,1.             B. 0,2.             C. 0,4.             D. 0,3.

Xem giải

Câu 5: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

A. 18,035.             B. 18,300.             C. 16,085.             D. 14,485.

Xem giải

Câu 6: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. 2Fe + 3H2SO4(loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2.

B. 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3.

C. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2.

D. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe.

Đáp án A. Sản phẩm đúng là FeSO4

Câu 7: Cho các phản ứng sau:

(a) C + H2O(hơi) →                (b) Si + dung dịch NaOH →

(c) FeO + CO →               (d) O3 + Ag →

(e) Cu(NO3)2 →               (f) KMnO4 →

Sốphản ứng sinh ra đơn chất là

A. 6.             B. 5.             C. 3.             D. 4.

Đáp án A.

C + H2O → CO + H2

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

FeO + CO → Fe + CO2

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 8: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2 (k) + Br2 (k) →2HBr (k). Lúc đầu nồng độhơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

A. 6.10^-4mol/(l.s).             B. 8.10^-4mol/(l.s).

C. 2.10^-4mol/(l.s).             D. 4.10^-4mol/(l.s).

Xem giải

Câu 9: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

A. 19,19.             B. 18,47.             C. 18,29.             D. 18,83.

Xem giải

Câu 10: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

B. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

C. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit.

D. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.

Đáp án A.

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 11: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A. Na.             B. Al.             C. Fe.             D. Mg.

Đáp án A. Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Câu 12: Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Sốchất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập điện phân (Phần 5)

A. 3.             B. 4.             C. 2.             D. 5.

Đáp án D. Trừ toluen, các chất còn lại đều phản ứng với nước brom ở điều kiện thường.

Câu 13: Glucozơ và fructozơ đều

A. thuộc loại đisaccarit.             B. có phản ứng tráng bạc.

C. có công thức phân tử C6H10O5.             D. có nhóm -CH=O trong phân tử.

Đáp án B.

Câu 14: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 6.             B. 5.             C. 4.             D. 3.

Đáp án B. Các ancol tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH: C6H5-CH2-CH2OH; C6H5-CHOH-CH3; CH3-C6H4-CH2OH (o, m, p)

Câu 15: Trong phân tử propen có sốliên kết xich ma (σ) là

A. 9.             B. 6.             C. 7.             D. 8.

Đáp án D. C3H6 có 6 liên kết σ C-H và 2 liên kết σ C-C

Câu 16: Poli(etylen terephtalat) được điều chếbằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

A. Ancol etylic.             B. Glixerol.             C. Etilen.             D. Etylen glicol.

Đáp án D.

nHOOC-C6H4-COOH + nHO-CH2-CH2-OH → (-OC-C6H4-COO-CH2-CH2-O-)n + 2nH2O

Câu 17: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

B. Chất Z làm mất màu nước brom.

C. Chất X phản ứng với H2(Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

D. Chất T không có đồng phân hình học.

Xem giải

Câu 18: Cho sơ đồphản ứng sau:

R + 2HCl(loãng) → RCl2 + H2

2R + 3Cl2 → 2RCl3

R(OH)3 + NaOH(loãng) →NaRO2 + 2H2O.

Kim loại R là

A. Mg.             B. Fe.             C. Cr.             D. Al.

Đáp án C. R có hóa trị 2 và 3, trong đó hidroxit hóa trị 3 lưỡng tính nên R là Cr.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

A. 6,0 gam.             B. 9,0 gam.             C. 8,6 gam.             D. 7,4 gam.

Xem giải

Câu 20: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?

A. 6.             B. 8.             C. 5.             D. 7.

Đáp án A. Có 6 tripeptit bao gồm A-A-G; A-G-A; G-A-A; G-G-A; G-A-G; A-G-G

Câu 21: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

– Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là

A. 200.             B. 180.             C. 70.             D. 110.

Xem giải

Câu 22: Ancol nào sau đây có sốnguyên tử cacbon bằng sốnhóm –OH?

A. Propan-1,2-điol.             B. Glixerol.             C. Ancol etylic.             D. Ancol benzylic.

Đáp án B. C3H5(OH)3

Câu 23: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. NaOH.             B. Br2.             C. Mg(NO3)2.             D. Na2CO3.

Đáp án C. CH2=CH-COOH không đủ mạnh để đẩy HNO3 ra khỏi muối Mg(NO3)2.

Câu 24: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chếkhí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

2014b1

Khí Cl2 sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

A. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3.             B. dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 đặc.

C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl.             D. dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc.

Đáp án B. Bình 1 đựng dung dịch NaCl hòa tan HCl nhưng khó hòa tan Cl2, bình 2 đựng dung dịch H2SO4 hấp thụ hơi nước để làm khô.

Câu 25: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Sốnguyên tử hiđro trong phân tử X là

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 17)

A. 9.             B. 6.             C. 7.             D. 8.

Xem giải

Câu 26: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO?

A. Thuỷ phân CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch KOH đun nóng.

B. Oxi hoá CH3COOH.

C. Cho CH≡CH cộng H2O (to, xúc tác HgSO4, H2SO4).

D. Oxi hoá không hoàn toàn C2H5OH bằng CuO đun nóng.

Đáp án B.

Câu 27: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2(anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. T là C6H5NH2.             B. X là NH3.             C. Y là C6H5OH.             D. Z là CH3NH2.

Câu 28: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là

A. 31,97.             B. 34,10.             C. 33,39.             D. 32,58.

Xem giải

Câu 29: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

A. Buta-1,3-đien.             B. Penta-1,3-đien.

C. 2-metylbuta-1,3-đien.             D. But-2-en.

Đáp án A. nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 30: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

A. KHSO3.             B. KHS.             C. NaHS.             D. NaHSO4.

Xem giải

Câu 31: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa.

– Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,62.             B. 41,24.             C. 20,21.             D. 31,86.

Xem giải

Câu 32: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s2 2s2 2p6. Nguyên tốX là

A. Ne (Z=10).             B. O (Z=8).             C. Na (Z=11).             D. Mg (Z=12).

Đáp án D. Cấu hình electron của X là 1s2 2s2 2p6 3s2 —> ZX = 12

Câu 33: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

A. 1 : 1.             B. 3 : 1.             C. 2 : 1.             D. 3 : 2.

⇒ Xem giải

Câu 34: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol và a mol Cl− 2Y−. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion 2Y−và giá trị của m là

Câu 35: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

A. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.             B. Fe(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)3, AgNO3.             D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

Đáp án C. Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Câu 36: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. CH3CHO + H2 → CH3CH2OH.

B. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

C. 2CH3CHO + 5O2 → 4CO2 + 4H2O.

D. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

Đáp án A. 

Câu 37: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ sốcủa KMnO4 là 2 thì hệ sốcủa SO2 là

A. 6.             B. 5.             C. 7.             D. 4.

Câu 38: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z  (MY< MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

Bạn đã xem chưa:  Bài tập este tổng hợp (Phần 8)

A. 40%.             B. 30%.             C. 50%.             D. 60%.

Xem giải

Câu 39: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl →NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.

D. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

Đáp án C. Phương trình ion rút gọn là OH- + H+ → H2O

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2.

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, sốtrường hợp thu được kết tủa là

A. 3.             B. 2.             C. 5.             D. 4.

Đáp án B. Thí nghiệm (b), (d) có kết tủa

2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Câu 41: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY= 51). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường X không khử được H2O.

B. Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton.

C. Kim loại X không khử được ion Cu2+ trong dung dịch.

D. Hợp chất với oxi của X có dạng X2O7.

Xem giải

Câu 42: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 2,72 gam.             B. 0,82 gam.             C. 3,40 gam.             D. 0,68 gam.

Xem giải

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

A. 50%.             B. 40%.             C. 25%.             D. 75%.

Xem giải

Câu 44: Cho dãy chuyển hoá sau:

Công thức của X là

A. NaOH.             B. Na2CO3.             C. Na2O.             D. NaHCO3.

Câu 45: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit glutamic.             B. Axit stearic.             C. Axit axetic.             D. Axit ađipic.

Đáp án B.

Câu 46: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 16,95.             B. 31,30.             C. 23,80.             D. 20,15.

Xem giải

Câu 47: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,30.             B. 0,20.             C. 0,25.             D. 0,15.

Xem giải

Câu 48: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

A. HNO3, KNO3.             B. Na2SO4, HNO3.             C. NaCl, NaOH.             D. HCl, NaOH.

Đáp án D.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 49: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,52.             B. 21,30.             C. 12,78.             D. 7,81.

Xem giải

Câu 50: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,550.             B. 14,775.             C. 19,700.             D. 9,850.

⇒ Xem giải

Bình luận

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!