Neo Pentan

Hấp thụ hoàn toàn 0,15 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được?

A. 19,7.         B. 29,55.         C. 9,85.         D. 14,775.

Neo Pentan chọn trả lời