[2023] Đề tham khảo thi THPT của Bộ Giáo dục

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 042

41B 42C 43C 44C 45B 46A 47D 48B 49C 50C
51A 52B 53A 54D 55B 56C 57D 58C 59C 60D
61A 62A 63C 64B 65A 66A 67D 68A 69A 70A
71D 72C 73C 74B 75C 76B 77C 78D 79B 80B

(Xem giải) Câu 41: Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

A. KCl.       B. NaCl.       C. NaClO.        D. NaOH.

(Xem giải) Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được Al(OH)3?

A. KOH.       B. HCl.       C. BaCl2.        D. HNO3.

(Xem giải) Câu 43: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

A. Đimetylamin.       B. Etylamin.        C. Glyxin.       D. Metylamin.

(Xem giải) Câu 44: Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

A. KCl.       B. HCl.       C. CuSO4.       D. MgCl2.

(Xem giải) Câu 45: Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

A. NaNO3.       B. Na2CO3.       C. NaCl.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 46: Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt (III)?

A. H2SO4 đặc, nóng.       B. HNO3 đặc, nguội.       C. CuSO4 loãng.       D. HCl loãng.

(Xem giải) Câu 47: Trong phản ứng của kim loại Mg với khí O2, một nguyên tử Mg nhường bao nhiêu electron?

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 48: Công thức của etyl axetat là

A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H5.       C. HCOOCH3.       D. HCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 49: Điện phân nóng chảy NaCl, ở catot thu được chất nào sau đây?

A. HCl.       B. Cl2.       C. Na.       D. NaOH.

(Xem giải) Câu 50: Trùng hợp vinyl clorua tạo thành polime nào sau đây?

A. Polibutadien.       B. Polietilen.       C. Poli(vinyl clorua).       D. Policaproamit.

(Xem giải) Câu 51: Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaHCO3.       B. Na2SO4.       C. Na2CO3.       D. NaCl.

(Xem giải) Câu 52: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau đây?

A. AlCl3.       B. Al2O3.       C. Al(OH)3.       D. Al(NO3)3.

(Xem giải) Câu 53: Tác nhân chủ yếu gây “hiệu ứng nhà kính” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây?

A. CO2.       B. O2.       C. N2.       D. H2.

(Xem giải) Câu 54: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Xenlulozơ.       B. Axit stearic.       C. Glixerol.       D. Tristearin.

(Xem giải) Câu 55: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

A. Fe.       B. Li.       C. Pb.       D. W.

(Xem giải) Câu 56: Chất nào sau đây có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự - Đắk Lắk (Lần 1)

A. Ancol propylic.       B. Ancol metylic.       C. Ancol etylic.       D. Ancol butylic.

(Xem giải) Câu 57: Chất nào sau đây là amin bậc một?

A. CH3NHC2H5.       B. (CH3)2NH.       C. (C2H5)3N.       D. C6H5NH2.

(Xem giải) Câu 58: Crom(III) oxit là chất rắn màu lục thẫm, được dùng tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh. Công thức của crom(III) oxit là

A. Cr(OH)3.       B. CrO.       C. Cr2O3.       D. CrO3.

(Xem giải) Câu 59: Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

A. Hg.       B. Cu.       C. K.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 60: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.       D. Glucozơ.

(Xem giải) Câu 61: Hòa tan hết 2,02 gam hỗn hợp gồm MgO và ZnO cần vừa đủ 60 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 3,67.       B. 4,21.       C. 4,15.       D. 3,85.

(Xem giải) Câu 62: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng hợp buta-1,3-đien thu được polibuta-1,3-đien.

B. Amilopectin có cấu trúc mạch polime không phân nhánh.

C. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.

D. Polistiren được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng stiren.

(Xem giải) Câu 63: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

B. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

C. Cho thanh kim loại Ag vào dung dịch FeSO4.

D. Cho thanh kim loại Al vào dung dịch H2SO4 loãng.

(Xem giải) Câu 64: Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 27 kg glucozơ cần thủy phân m kg saccarozơ với hiệu suất phản ứng là 60%. Giá trị của m là

A. 25,65.       B. 85,50.       C. 42,75.       D. 51,30.

(Xem giải) Câu 65: Để phản ứng vừa đủ với 1,24 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) cần 400 ml dung dịch HCl 0,1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.       B. C2H7N.       C. C4H11N.       D. C3H9N.

(Xem giải) Câu 66: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X (xúc tác axit) thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hai chất X và Y lần lượt là

A. Tinh bột và glucozơ.       C. Xenlulozơ và fructozơ.

B. Xenlulozơ và saccarozơ.       D. Tinh bột và saccarozơ.

(Xem giải) Câu 67: Đốt cháy 5,4 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 1,4 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2. Kim loại M là

A. Al.       B. Ca.       C. Zn.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 68: Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và ancol Z (bậc II). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN chuyên Hạ Long - Quảng Ninh (Lần 2)

A. HCOOCH(CH3)2.       C. CH3COOC2H5.

B. CH3CH2COOCH3.       D. HCOOCH2CH2CH3.

(Xem giải) Câu 69: Cho 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, FeCl3, HCl và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 70: Thủy phân hoàn toàn 14,8 gam este đơn chức X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 16,4 gam muối Y và m gam ancol Z. Giá trị của m là

A. 6,4.       B. 4,6.       C. 3,2.       D. 9,2.

(Xem giải) Câu 71: Cho các phát biểu sau:
(a) Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
(b) Lưu hóa cao su buna thu được cao su buna-S.
(c) Đun nóng mỡ lợn với dung dịch NaOH đặc, thu được xà phòng.
(d) Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím.
(đ) Nhỏ dung dịch Gly-Val vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 xuất hiện hợp chất màu tím.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.
(b) Cho kim loại Al vào dung dịch KOH dư.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.
(d) Cho NH4Cl vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.
(đ) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là

A. 5.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 73: Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên.

Để cung cấp 17,2 kg nitơ, 3,5 kg photpho và 8,3 kg kali cho một thửa ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Tổng giá trị (x + y + z) là

A. 62,6.       B. 77,2.       C. 80,0.       D. 90,0.

(Xem giải) Câu 74: Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và hiđro trong X lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, cứ 0,1m gam X phản ứng tối đa với 5,12 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 105,24.       B. 104,36.       C. 103,28.       D. 102,36.

(Xem giải) Câu 75: Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 67,3%. Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình Y sử dụng hết bình ga trên?

A. 30 ngày.       B. 60 ngày.       C. 40 ngày.       D. 20 ngày.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (09/20)

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E trong bình kín chứa 0,05 mol khí O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 6,72 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 244,1 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 6,05%.       B. 6,87%.       C. 3,03%.       D. 3,44%.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 3,36 lít khí CO2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,5 mol E bằng O2 dư thu được 3,65 mol CO2 và 2,85 mol H2O.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 73,86%.       B. 71,24%.       C. 72,06%.       D. 74,68%.

(Xem giải) Câu 78: Dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 0,5A, hiệu suất điện phân là 100%. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 17370 3t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) a a + 0,075 4,5a
Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (mol) 0,06 0,075 0,075

Số mol NaCl trong X là

A. 0,35 mol.       B. 0,40 mol.       C. 0,45 mol.       D. 0,30 mol.

(Xem giải) Câu 79: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → X + NaHCO3
(2) X + Y → AlCl3 + H2O
(3) NaHCO3 + Y → Z + H2O + CO2
Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Al(OH)3, Na2CO3.       B. Al(OH)3, NaCl.

C. AlCl3, NaCl.       D. AlCl3, Na2CO3.

(Xem giải) Câu 80: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:
(1) E + NaOH (t°) → X + Y
(2) F + NaOH (t°) → X + H2O
(3) X + HCl → Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro.
(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.
(c) Trong công nghiệp, chất Y được điều chế trực tiếp từ etilen.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(đ) 1 mol chất Z tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.         D. 2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!