[2014] Giải đề thi CĐ Khối AB

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1A 2D 3C 4C 5C 6B 7D 8A 9C 10D
11D 12D 13B 14D 15A 16B 17D 18D 19C 20A
21C 22B 23A 24C 25C 26D 27A 28D 29C 30A
31D 32A 33D 34C 35B 36B 37B 38A 39B 40B
41A 42B 43B 44A 45B 46D 47C 48A 49C 50B

(Xem giải) Câu 1: Cho các phản ứng hoá học sau:
(a) S + O2 → SO2 (b) S + 3F2 → SF6
(c) S + Hg → HgS (d) S + 6HNO3 (đặc) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là

A. 3.       B. 2.       C. 4.         D. 1.

(Xem giải) Câu 2: Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm hai kim loại. Hai kim loại trong Y và muối trong X là

A. Zn, Ag và Zn(NO3)2.       B. Al, Ag và Al(NO3)3.

C. Al, Ag và Zn(NO3)2.       D. Zn, Ag và Al(NO3)3.

(Xem giải) Câu 3: Số hiđrocacbon là đồng phân cấu tạo của nhau, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C8H10 là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 4: Chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. SO2.       B. CO2.       C. K2O.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 5: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. CrCl3.       B. NaCrO2.       C. Cr(OH)3.       D. Na2CrO4.

(Xem giải) Câu 6: Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là

A. 6,39 gam.       B. 7,77 gam.       C. 8,27 gam.       D. 4,05 gam.

(Xem giải) Câu 7: Cho các chất: HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H2. Số chất có phản ứng tráng bạc là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Câu 8: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 9: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ở điều kiện thường?

A. Dẫn khí Cl2 vào dung dịch H2S.

B. Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH.

C. Cho CuS vào dung dịch HCl.

D. Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.

(Xem giải) Câu 10: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?

A. Benzen.       B. Metan.       C. Toluen.       D. Axetilen.

Câu 11: Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?

A. CaCO3.       B. ZnO.       C. NaOH.       D. MgCl2.

Câu 12: Tên thay thế của CH3-CH=O là

A. metanol.       B. etanol.       C. metanal.       D. etanal.

(Xem giải) Câu 13: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hoà tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2 - Đợt 1)

A. 4825.       B. 8685.       C. 6755.       D. 772.

(Xem giải) Câu 14: Chia m gam ancol X thành hai phần bằng nhau:
– Phần một phản ứng hết với 8,05 gam Na, thu được a gam chất rắn và 1,68 lít khí H2 (đktc).
– Phần hai phản ứng với CuO dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 8,10.       B. 8,25.       C. 18,90.       D. 12,70.

Câu 15: Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Na2CO3.       B. CaCl2.       C. KCl.       D. Ca(OH)2.

(Xem giải) Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng, thu được 4,704 lít khí CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Giá trị của m là

A. 4,98.       B. 5,28.       C. 7,36.       D. 4,72.

Câu 17: Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2.       B. CO2.       C. H2.       D. SO2.

(Xem giải) Câu 18: Cho hệ cân bằng trong một bình kín: N2 (k) + O2 (k) ⇌ 2NO (k); ∆H > 0. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. thêm chất xúc tác vào hệ.       B. giảm áp suất của hệ.

C. thêm khí NO vào hệ.       D. tăng nhiệt độ của hệ.

(Xem giải) Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ và 9 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 32,4.       B. 21,6.       C. 43,2.       D. 16,2.

(Xem giải) Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

A. 0,4.       B. 0,3.       C. 0,5.       D. 0,6.

(Xem giải) Câu 21: Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch

A. NaCl.       B. CuCl2.       C. Ca(OH)2.       D. H2SO4.

(Xem giải) Câu 22: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 23: Cho 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X chứa 28,8 gam hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ Z có tỉ khối hơi so với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 6,0.       B. 4,6.       C. 6,4.       D. 9,6.

(Xem giải) Câu 24: Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 29,5 gam.       B. 28,5 gam.       C. 33,8 gam.       D. 31,3 gam.

(Xem giải) Câu 25: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

Bạn đã xem chưa:  [2013] Giải đề thi ĐH Khối B

A. 17,92 lít.       B. 6,72 lít.       C. 8,96 lít.       D. 11,2 lít.

(Xem giải) Câu 26: Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là

A. HCOOC3H5.       B. CH3COOC2H5.       C. C2H3COOCH3.       D. CH3COOC2H3.

Câu 27: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng

A. 15,05%.       B. 12,96%.       C. 18,67%.       D. 15,73%.

Câu 28: Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện?

A. 2Al2O3 → 4Al + 3O2.       B. CuCl2 → Cu + Cl2.

C. Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe.       D. CO + CuO → Cu + CO2.

Câu 29: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. C2H5OH.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOH.       D. CH3CHO.

(Xem giải) Câu 30: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 75%.       B. 55%.       C. 60%.       D. 44%.

(Xem giải) Câu 31: Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 2,34.       B. 1,17.       C. 1,56.       D. 0,78.

(Xem giải) Câu 32: Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa NH4 + ) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là

A. 0,32.       B. 0,16.       C. 0,04.       D. 0,44.

(Xem giải) Câu 33: Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là

A. Mg.       B. Al.       C. Zn.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 34: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

A. Phèn chua.       B. Thạch cao.       C. Vôi sống.       D. Muối ăn.

(Xem giải) Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

A. 40,40.       B. 36,72.       C. 31,92.       D. 35,60.

(Xem giải) Câu 36: Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?

A. Cách 3.       B. Cách 1.       C. Cách 2.       D. Cách 2 hoặc cách 3.

(Xem giải) Câu 37: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp trên là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Đề tham khảo thi THPT của Bộ Giáo dục

A. 88,38%.       B. 75,00%.       C. 25,00%.       D. 11,62%.

Câu 38: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?

A. CH2=CH-CN.       B. H2N-[CH2]5-COOH.

C. CH2=CH-CH3.       D. H2N-[CH2]6-NH2.

(Xem giải) Câu 39: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
X + NaOH → Y + Z (đun nóng).
Y (rắn) + NaOH (rắn) → CH4 + Na2CO3 (CaO, t°)
Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.
Chất X là

A. metyl acrylat.       B. vinyl axetat.       C. etyl axetat.       D. etyl fomat.

(Xem giải) Câu 40: Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.       B. 8,40.       C. 3,36.       D. 5,60.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol (C6H5OH)?

A. Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức.

B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

C. Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng.

D. Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa.

(Xem giải) Câu 42: Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm axit fomic và etanol phản ứng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.       B. 3,36.       C. 6,72.       D. 7,84.

(Xem giải) Câu 43: Hiđrocacbon X tác dụng với brom, thu được dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với H2 bằng 75,5. Chất X là

A. 2-metylbutan.       B. 2,2-đimetylpropan.       C. pentan.       D. but-1-en.

(Xem giải) Câu 44: Axit malic là hợp chất hữu cơ tạp chức, có mạch cacbon không phân nhánh, là nguyên nhân chính gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic phản ứng được với tối đa 2 mol NaHCO3. Công thức của axit malic là

A. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.       B. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO.

C. HOOC-CH(CH3)-CH2-COOH.       D. CH3OOC-CH(OH)-COOH.

Câu 45: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Phenylamin.       B. Metylamin.       C. Alanin.       D. Glyxin.

(Xem giải) Câu 46: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 8,4 gam.       B. 6,4 gam.       C. 11,2 gam.       D. 5,6 gam.

(Xem giải) Câu 47: Cho phương trình hóa học: aAl + bH2SO4 → cAl2(SO4)3 + dSO2 + eH2O. Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 1.       B. 2 : 3.       C. 1 : 3.       D. 1 : 2.

(Xem giải) Câu 48: Cation R+ có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kì 4, nhóm IA.       B. chu kì 3, nhóm VIIA.

C. chu kì 3, nhóm VIIIA.       D. chu kì 4, nhóm IIA.

(Xem giải) Câu 49: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Rb.       B. Li.       C. K.       D. Na.

(Xem giải) Câu 50: Cho 0,1 mol axit α-aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,10.       B. 16,95.       C. 11,70.       D. 18,75.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
5ting

4C chứ ko phải D à ad

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!