Neo Pentan

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeS trong m gam dung dịch HNO3 50% thu được 2,688 lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 240 ml dung dịch NaOH 2M. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 73,10           B. 57,96           C. 63,10           D. 62,80

Neo Pentan chọn trả lời