You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 4)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 206. Các mã đề có cùng nội dung là 204; 212; 214; 220; 222 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo dõi.

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 3)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 211. Các mã đề có cùng nội dung là 203; 205; 213; 219; 221 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 2)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 207. Các mã đề có cùng nội dung là 201, 209, 215, 217, 223 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 1)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần. »» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 208. Các mã đề có cùng nội dung là 202; 210; 216; 218; 224 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 4 – 2017)

Câu 1: Khi hòa tan hoàn toàn một lượng CuO có màu đen vào dung dịch HNO3 thì dung dịch thu được có màu A. xanh.              B. vàng.               C. da cam.                D. tím. Đáp án A. Dung dịch thu được chứa Cu(NO3)2 nên có màu xanh. Câu 2: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng? A. Benzylamoni clorua.                                           B. Glyxin. C. Metylamin.                                                          D. Metyl fomat. Đáp án C. Metyl amin CH3NH2 có

Xem thêm

Giải đề thi minh họa lần 3

Câu 80. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là A. 1,080.         B. 4,185.         C. 5,400.         D. 2,160. ⇒ Xem giải Câu 79. Hỗn hợp E gồm

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 3 – 2017)

Câu 1: Axit glutamic có số nguyên tử cacbon trong phân tử là A. 4              B. 3.              C. 5.              D. 6. Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là A. Fe.               B. Cu.               C. Ag.               D. Al. Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.12H2O. B. Nhôm là kim loại nhẹ,

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 2 – 2017)

Câu 1: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là      A. 12,20.                       B. 8,20.                         C.7,62                           D.11,20. Đáp án A. nCH3COOC2H5 = 0,1; nNaOH = 0,2 —> m rắn = mCH3COONa + mNaOH dư = 12,2 Câu 2: CaO được dùng để làm khô khí nào trong các khí sau?      A. Cl2                            B. HCl.                         C. NH3                           D. CO2 Đáp án C. CaO làm khô được NH3 vì nó không tác dụng với NH3.

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 1 – 2017)

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. (2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2. (4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là A. 4.      B. 3.      C. 2.      D. 1. Đáp án A. (1) và (4) lúc đầu kim loại bị ăn mòn hóa học, sau

Xem thêm

Giải đề thi thử THPT 2017

Câu 20. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là A. 0,50 mol.       B. 0,65 mol.       C. 0,35 mol.       D. 0,55 mol. ⇒ Xem giải Câu 25. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện

Xem thêm

Đề thi minh họa THPT 2017

⇒ File đề thi Câu 1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? A. Ca.           B. Na.           C. Ag.           D. Fe. Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.           B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.          

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!