Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 4)

Mã đề 206. Các mã đề có cùng nội dung là 204; 212; 214; 220; 222 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44C 45C 46B 47C 48C 49B 50D 51B 52A 53A 54C 55B 56B 57A 58B 59D 60D 61A 62B 63A 64D 65B 66D 67D 68D 69C 70B 71A 72D 73D 74B 75A 76D 77B 78A 79A 80D Câu 41. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là A. 3.              B. 2.          

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 3)

Mã đề 211. Các mã đề có cùng nội dung là 203; 205; 213; 219; 221 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44A 45D 46B 47C 48B 49A 50B 51A 52D 53C 54D 55D 56A 57D 58C 59D 60A 61C 62D 63C 64C 65B 66C 67D 68C 69A 70D 71C 72A 73B 74C 75D 76D 77D 78A 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Fe              B. K        

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 2)

Mã đề: 201; 207; 209; 215; 217; 223 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44C 45D 46B 47D 48B 49D 50B 51C 52D 53B 54C 55B 56B 57C 58B 59A 60A 61B 62A 63A 64C 65A 66D 67D 68A 69B 70D 71A 72C 73C 74C 75D 76C 77D 78A 79C 80C (Xem giải) Câu 41. Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là. A. 6,4               B. 25,6.

Xem thêm

Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 1)

Mã đề 208. Các mã đề có cùng nội dung là 202; 210; 216; 218; 224 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44B 45C 46A 47D 48D 49D 50B 51D 52D 53D 54B 55C 56D 57A 58C 59C 60A 61C 62D 63A 64A 65D 66D 67D 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74A 75A 76C 77A 78C 79C 80C Câu 41. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 4 – 2017)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1: Khi hòa tan hoàn toàn một lượng CuO có màu đen vào dung dịch HNO3 thì dung dịch thu được có màu A. xanh.              B. vàng.               C. da cam.                D. tím. Đáp án A. Dung dịch thu được chứa Cu(NO3)2 nên có màu xanh. Câu 2: Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch khi đun nóng? A. Benzylamoni clorua.                                           B. Glyxin. C.

Xem thêm

Giải đề thi minh họa lần 3

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45B 46A 47B 48B 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55C 56B 57A 58D 59B 60B 61D 62C 63B 64B 65C 66A 67C 68C 69A 70A 71A 72C 73A 74B 75C 76A 77A 78A 79A 80A (Xem giải) Câu 41. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là A. Na2SO4.       B. NaNO3.       C. Na2CO3.       D. NaCl.

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 3 – 2017)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1: Axit glutamic có số nguyên tử cacbon trong phân tử là A. 4              B. 3.              C. 5.              D. 6. Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại dẫn điện tốt nhất là A. Fe.               B. Cu.               C. Ag.               D. Al. Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phèn

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 2 – 2017)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là      A. 12,20.                       B. 8,20.                         C.7,62                           D.11,20. Đáp án A. nCH3COOC2H5 = 0,1; nNaOH = 0,2 —> m rắn = mCH3COONa + mNaOH dư = 12,2 Câu 2: CaO được dùng để làm khô khí nào trong các khí sau?      A. Cl2                            B. HCl.                         C. NH3                           D. CO2 Đáp án C. CaO

Xem thêm

Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 1 – 2017)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4. (2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội. (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2. (4) Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học là A. 4.      B. 3.      C. 2.      D. 1. Đáp án A. (1) và

Xem thêm

Giải đề thi thử THPT 2017

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3C 4B 5A 6C 7A 8A 9A 10C 11D 12B 13D 14C 15B 16A 17B 18C 19A 20B 21D 22B 23D 24D 25B 26D 27D 28C 29A 30C 31D 32A 33A 34A 35C 36B 37D 38B 39C 40B Câu 1: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Hg.       B. Cs.       C. Al.         D. Li. Câu 2: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion có tính oxi

Xem thêm

Đề thi minh họa THPT 2017

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D 10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A 19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D 28B 29A 30C 31C 32B 33D 34B 35A 36A 37D 38D 39C 40A Câu 1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? A. Ca.           B. Na.           C. Ag.  

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!