Neo Pentan

Trieste X được tạo thành từ glyxerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X số nguyên tử C nhiều hơn số nguyên tử O là 1. Cho m gam X tác dụng với lượng dư NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần ít nhất bao nhiêu lít O2?

A. 17,92           B. 13,44           C. 8,96           D. 14,56

Neo Pentan chọn trả lời