Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

⇒ Mã đề: 217. Các mã đề khác có cùng nội dung: 201; 207; 209; 215; 217; 223

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42D 43D 44B 45C 46D 47C 48A 49B 50B
51A 52D 53A 54D 55A 56A 57C 58A 59C 60B
61A 62C 63D 64A 65C 66D 67C 68B 69D 70D
71C 72A 73B 74D 75B 76D 77C 78A 79D 80D

Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. NaOH.       B. H2NCH2COOH.       C. HCl.       D. CH3NH2.

Câu 42: Công thức phân tử của axit oleic là

A. C2H5COOH.       B. HCOOH.       C. CH3COOH.       D. C17H33COOH.

Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3

A. NaNO3.       B. KCl.       C. MgCl2.       D. NaOH.

Câu 44: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.         B. Ag.         C. Mg.         D. Zn.

Câu 45: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Mg.       B. Ca.       C. Cu.       D. Na.

Câu 46: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là

A. CrS3.       B. CrSO4.       C. Cr2(SO4)3.       D. Cr2S3

Câu 47: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ.       B. Glucozơ.       C. Tinh bột.       D. Saccarozơ.

Câu 48: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?

A. CaO.       B. Ca(NO3)2.       C. CaCl2.       D. CaSO4.

Câu 49: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

A. Tơ nitron.       B. Tơ xenlulozơ axetat.       C. Tơ tằm.       D. Tơ capron.

(Xem giải) Câu 50: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là

A. CO2.       B. CH4.       C. N2.       D. Cl2.

Câu 51: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Na.       B. Cu.       C. Al.       D. Fe.

Câu 52: Công thức phân tử của sắt (III) clorua là

A. Fe2(SO4)3.       B. FeSO4.       C. FeCl2.       D. FeCl3.

(Xem giải) Câu 53: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4.

B. Đốt dây Mg trong bình đựng khí O2.

C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl.

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch HNO3 loãng.

(Xem giải) Câu 54: Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2.       B. 14.       C. 8,4.       D. 16,8.

(Xem giải) Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 lấy dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là

A. 5,4.       B. 3,6.       C. 2,7.       D. 4,8

(Xem giải) Câu 56: Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. fructozơ và saccarozơ.       B. saccarozơ và glucozơ.

C. saccarozơ và xenlulozơ.       D. glucozơ và fructozơ.

(Xem giải) Câu 57: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi kết thúc phản ứng?

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ - Thái Bình (Lần 3)

A. Cho Fe vào dung dịch CuSO4.       B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 loãng.

C. Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2 dư.       D. Cho Fe vào dung dịch HCl.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.       B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo       D. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

(Xem giải) Câu 59: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí

A. NH4Cl và AgNO3.     B. NaOH và H2SO4.     C. Ba(OH)2 và NH4Cl.     D. Na2CO3 và KOH

(Xem giải) Câu 60: Cho 7,5 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử X là

A. 7.       B. 5.       C. 9.       D. 11.

Câu 61: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. HCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 62: Cho 2 ml chất lỏng X vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt sau đó thêm từ từ từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp sinh ra hiđrocacbon làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất X là

A. anđehit axetic       B. ancol metylic       C. ancol etylic.       D. axit axetic

(Xem giải) Câu 63: Đun nóng 100 ml dung dịch glucozơ a mol/l với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kêt tủa. Giá trị của a là

A. 0,2.       B. 0,5.       C. 0,1.       D. 1,0.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây đúng

A. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính.       B. Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi

C. Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa       D. Đimetyl amin có công thức CH3CH2NH2.

(Xem giải) Câu 65: Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm CO2 và hơi nước) qua than nóng đỏ thu được 0,035 mol hỗn hợp khí Y gồm H2, CO và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 10 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 9,2.       B. 9,76.       C. 9,52.       D. 9,28.

(Xem giải) Câu 66: Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,64 gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ V lít khí O2. Giá trị của V là

A. 6,408.       B. 5,376.       C. 6,272.       D. 5,824.

(Xem giải) Câu 67: Cho các phát biểu sau
(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.
(b) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Trong tơ tằm có các góc α-amino axit.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.
(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 68: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(a) X1 + H2O → X2 + X3↑ + H2↑ (Điện phân dung dịch có màng ngăn).
(b) X2 + X4 → BaCO3 + K2CO3 + H2O
(c) X2 + X3 → X1 + X5
(d) X4 + X6 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
Các chất X5 và X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Quế Võ 1 - Bắc Ninh (Lần 2)

A. Ba(HCO3)2, KHSO4.     B. KClO, KHSO4.     C. Ba(HCO3)2, H2SO4.     D. KClO, H2SO4.

(Xem giải) Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam trigixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được với tối đa 0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 18,28.       B. 18,48.       C. 16,12.       D. 17,72.

(Xem giải) Câu 70: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH dư.
(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.
(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.
(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 71: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3) vào nước, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thể tích dung dịch HCl (ml) 300 600
Khối lượng kết tủa (gam) a a + 2,6

Giá trị của a và m lần lượt là

A. 23,4 và 56,3.       B. 15,6 và 55,4.       C. 15,6 và 27,7.       D. 23,4 và 35,9.

(Xem giải) Câu 72: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3
(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O
(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl
(d) X3 + C2H5OH ⇔ X4 + H2O
Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4 là

A. 118.       B. 90.       C. 138.       D. 146.

(Xem giải) Câu 73: Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,025 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:
Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 20 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.
Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 20 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,1M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 8,6ml.
Giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí lần lượt là:

A. 11,12 và 43%.       B. 6,95 và 14%.       C. 6,95 và 7%.       D. 11,12 và 57%.

(Xem giải) Câu 74: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2ml etyl axetat.
Bước 2: Thêm 2ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.
Bước 3: lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.
(b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.
(c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.
(d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là:

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Kiến An - Hải Phòng (Lần 3)

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 75: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ chứa 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu (trong đó có hai khí có số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản ứng tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn nhất trong Z là

A. 58,82%.       B. 45,45%.       C. 51,37%.       D. 75,34%.

(Xem giải) Câu 76: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối của amoni của một aminoaxit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 7 : 3) tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 71.       B. 52.       C. 68.       D. 77.

(Xem giải) Câu 77: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được 0,04 mol H2 và dung dịch chứa 36,42 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,625 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y và a mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 450 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,125.       B. 0,155       C. 0,145       D. 0,105

(Xem giải) Câu 78: Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY <150) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ lượng Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

A. 40,33%       B. 35,97%.       C. 81,74%.       D. 30,25%.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,76 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có khí thoát ra và khối lượng bình tăng 4 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,09 mol O2, thu được Na2CO3 và 4,96 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là

A. 19,07%.       B. 77.32%.       C. 15,46%       D. 61,86%.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan hỗn hợp gồm gồm CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mô tả như đồ thị bên (đồ thị gấp khúc tại các điểm M, N).

Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là

A. 2,77.       B. 7,57.       C. 5,97.        D. 9,17

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Phankhacanh

cho em hỏi ạ tại điểm M là Cu2+ còn dư , còn Cl- hết đúng ko ạ

dvtienich01

thầy ơi, bao giờ thì cập nhập các mã khác ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!