Thi thử của sở GD-ĐT Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41B

42B 43D 44A 45B 46C 47D 48B 49D 50C

51B

52C 53A 54A 55B 56C 57A 58C 59B

60A

61D

62B 63D 64B 65B 66B 67A 68D 69A

70C

71B 72B 73A 74A 75D 76B 77D 78C 79A

80B

Câu 41: Mưa axit tàn phá thảm thực vật, phá hủy các công trình được xây dựng bằng đá, thép. Một trong những khí chủ yếu gây mưa axit là

A. CO2.            B. SO2.             C. CO.             D. CH4.

Câu 42: Hợp chất Ca(H2PO4)2 được sử dụng làm phân hóa học nào sau đây?

A. Phân vi lượng.             B. Phân lân.            C. Phân đạm.             D. Phân kali.

Câu 43: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaOH.             B. H2SO4.             C. HCl.             D. CH3COOH.

Câu 44: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?

A. Chuối chín.             B. Hoa hồng.             C. Dứa chín.             D. Hoa nhài.

Câu 45: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

BN1

Tỉ lệ y : x là:

A. 16.             B. 11.             C. 15.             D. 13.

Xem giải

Câu 46: Cho 0,12 mol triolein ((C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 33,12.             B. 17,28.             C. 11,04.             D. 5,52.

Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch HNO3 vào dung dịch NaHCO3.

(b) Đun nóng ống nghiệm chứa bột (NH4)2CO3.

(c) Cho SiO2 vào dung dịch HNO3.

(d) Cho NaOH vào dung dịch NaHCO3.

(e) Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.

(f) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là

A. 3.             B. 2.             C. 4.             D. 5.

Xem giải

Câu 48: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa ba nguyên tố C, H và O?

A. Poli (vinyl clorua).             B. Tinh bột.             C. Polietilen.             D. Tơ nilon – 6,6.

Câu 49: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nuớc như hình vẽ dưới đây:

2062

Khí X là

A. Cl2.             B. NH3.             C. HCl.             D. O2.

Xem giải

Câu 50: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,50a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,5.             B. 0,3.             C. 0,6.             D. 0,4.

⇒ Xem giải

Câu 51: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

A. hiđro.             B. cacbon.             C. oxi.             D. nitơ.

Câu 52: Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y và Z (Z có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,53 mol O2. Mặt khác, thủy phân hết m gam X cần dung dịch chứa 0,3 mol KOH sau phản ứng thu được 35,16 gam hỗn hợp muối T và một ancol no, đơn chức mạch hở Q. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp muối T ở trên cần vừa đủ 1,08 mol O2. Công thức của Y là

A. C5H6O2.             B. C4H8O2.             C. C4H6O2.             D. C5H8O2.

Xem giải

Câu 53: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử Tốt nghiệp trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh (Lần 1 - Đề 1)

(b) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 loãng.

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(d) Cho Cu dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (phản ứng thu được chất khử duy nhất là khí NO).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là:

A. 5.             B. 4.             C. 2.             D. 3.

Xem giải

Câu 54: Fomon là dung dịch có tính sát trùng cao, trong y học nó được dùng để bảo vệ các mẫu vật, ướp xác,…. Fomon là dung dịch của chất nào sau đây?

A. HCHO.             B. HCOOH.             C. C2H5OH.             D. CH3COOH.

Câu 55: Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hết với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí ở đktc, khối lượng muối có trong Y là

A. 39,80 gam.             B. 39,20 gam.             C. 31,70 gam.             D. 32,30 gam.

Câu 56: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?

A. Ag.             B. Cu.             C. Fe.             D. Mg.

Câu 57: Hòa tan hết 27,04 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch chứa NaNO3 và 2,16 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm N2O và H2. Tỉ khối của Z so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,28 mol NaOH thu được kết tủa. Lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 19,2 gam rắn. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 6,45.             B. 6,34.             C. 7,79.             D. 7,82.

Xem giải

Câu 58: Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A. Ngâm chúng vào nước             B. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất

C. Ngâm chìm chúng trong dầu hoả             D. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín

Câu 59: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và 5,4 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 15,4.             B. 12,9.             C. 12,3.             D. 19,2.

Xem giải

Câu 60: Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 13,50 gam X cần vừa đủ 33,264 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,09 mol brom. Giá trị của a là

A. 0,135.             B. 0,270.             C. 0,180.             D. 0,090.

Xem giải

Câu 61: Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng với Cu(OH)2/OH– tạo hợp chất màu xanh.

(b) Ở điều kiện thường, etyl axetat là chất lỏng, dễ tan trong nước

(c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin.

(e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ.

(f) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 3.             B. 4.             C. 5.             D. 2.

Xem giải

Câu 62: Cho các phát biểu sau:

(1) Cho mẩu nhôm vào dung dịch NaOH không có bọt khí thoát ra.

(2) Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200°C trong lò điện.

(3) Crom (III) oxit và crom (III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính.

(4) Khí N2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(5) Kim cương, than chì, fuluren là các dạng thù hình của cacbon.

(6) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, xảy ra ăn mòn điện hóa học

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 của trường chuyên Sơn La (Lần 1)

Số phát biểu đúng là

A. 2.             B. 3.             C. 4.             D. 5.

⇒ Xem giải

Câu 63: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch NaOH dư thấy có m gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 3,6.             B. 2,8.             C. 2,4.             D. 3,2.

⇒ Xem giải

Câu 64: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 22,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 26,432 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 18,72 gam nước; Mặt khác 22,32 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,08 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A. 10,08 gam.             B. 9,36 gam.             C. 4,68 gam.             D. 10,88 gam.

Xem giải

Câu 65: Hòa tan hết 11,88 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,20 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dùng hết 0,29 mol AgNO3, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,224 lít NO (đktc). Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của của NO3-. Giá trị của m gần nhất với:

A. 42.             B. 41.             C. 40.             D. 43.

Xem giải

Câu 66: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba(OH)2, NH4HCO3, KHCO3 (có tỉ lệ mol lần lượt là 5: 4: 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa:

A. KHCO3.             B. K2CO3.             C. KHCO3 và Ba(HCO3)2.             D. KHCO3 và (NH4)2CO3.

⇒ Xem giải

Câu 67: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 14,21 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 18,48 gam O2, thu được CO2, H2O, N2 và 0,11 mol K2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

A. 6,0%.             B. 14,0%.             C. 9,0%.             D. 5,0%.

Xem giải

Câu 68: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa Y màu vàng. Cho kết tủa Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thấy kết tủa tan. Chất X là

A. BaCl2.             B. KI.             C. NaBr.             D. K3PO4.

Câu 69: Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức hóa học của phèn chua là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(2) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

(3) Quặng boxit có thành phần chính là Al2O3.2H2O.

(4) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(5) Để làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước có thể dùng dung dịch Ca(OH)2.

(6) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.

Số phát biểu đúng là

A. 3.             B. 4.             C. 2.             D. 1.

Xem giải

Câu 70: Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,06 mol Cu(NO3)2 và 0,06 mol H2SO4 (loãng), thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và sau phản ứng thu được 1,92 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,04.             B. 3,60.             C. 4,20.             D. 3,36.

Bạn đã xem chưa:  [2023 - 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Bắc Ninh

Xem giải

Câu 71: Công thức của crom(III) hiđroxit là

A. CrO.             B. Cr(OH)3.             C. Cr2O3.             D. Al(OH)3.

Câu 72: Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ?

A. Đồng.             B. Sắt.             C. Crom.             D. Chì.

Câu 73: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2,68A. Sau thời gian điện phân t (giờ), thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,2.             B. 3,5.             C. 5,6.             D. 4,7.

Xem giải

Câu 74: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Giá trị của m là

A. 44,3 gam.             B. 43,1 gam.             C. 45,7 gam.             D. 41,7 gam.

Xem giải

Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) và 0,02 mol (H2N)2C5H9COOH tác dụng với 40 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và 0,02 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,24 gam muối. Phân tử khối của Y  là

A. 75.             B. 117.             C. 103.             D. 89.

Xem giải

Câu 76: Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 7,76 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,76.             B. 6,00.             C. 9,36.             D. 7,12.

Câu 77: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử Hiện tượng

X

Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa bạc
Y Dung dịch I2

Hợp chất màu xanh tím

Z Dung dịch Br2

Mất màu brôm, xuất hiện kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

A. glucozơ, anilin, tinh bột.

B. lòng trắng trứng, etyl axetat, phenol.

C. lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.

D. glucozơ, tinh bột, anilin.

Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C = C), mạch hở cần vừa đủ 0,486 mol O2, thu được 19,008 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan và 4,752 gam một chất hữu cơ. Giá trị của x là

A. 9,288.             B. 8,856.             C. 10,584.             D. 9,072.

Xem giải

Câu 79: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 6 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 3,6.             B. 4,2.             C. 3,3.             D. 3,9.

Xem giải

Câu 80: Hỗn hợp X chứa etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1 : 5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của trimetylamin trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 71%.             B. 30%.             C. 9%.             D. 29%.

Xem giải

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
thiện

không tải được đề ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!