THPT Quốc gia 2015 (Mã đề 357)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1B 2C 3B 4A 5C 6A 7B 8A 9A 10A
11C 12C 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19A 20B
21D 22B 23C 24B 25C 26D 27D 28C 29D 30B
31A 32A 33D 34C 35D 36B 37D 38B 39C 40A
41D 42B 43C 44B 45D 46A 47C 48D 49C 50D

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Cu2+.           B. Ag+.           C. Ca2+.           D. Zn2+.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O.        B. 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O.

C. CaCO3 → CaO + CO2.         D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2.

Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 15.           B. 13.           C. 27.           D. 14.

(Xem giải) Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,05.           B. 0,10.           C. 0,15.           D. 0,25.

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S.           B. Na2SO4.           C. SO2.           D. H2SO4.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24.           B. 1,12.           C. 2,80.           D. 0,56.

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.           B. điện phân nóng chảy.

C. nhiệt luyện.                             D. thủy luyện.

(Xem giải) Câu 8: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca.           B. Ba.            C. Sr.           D. Mg.

Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Al.           B. Cu.           C. Na.           D. Mg.

(Xem giải) Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.           B. 1,12.           C. 4,48.           D. 3,36.

(Xem giải) Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.
(b) Cho CaO vào H2O.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.
(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.           B. 3.           C. 4.           D. 2.

Câu 12: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ba.           B. Na.           C. Be.           D. K.

(Xem giải) Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

A. 2,52 gam.           B. 3,36 gam.           C. 1,68 gam.           D. 1,44 gam.

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. MgCl2.           B. FeCl3.           C. AgNO3.           D. CuSO4.

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. MgO.           B. CaO.           C. CrO3.           D. Na2O.

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic?

A. NaOH.           B. Cu.            C. Zn.           D. CaCO3.

(Xem giải) Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,8.           B. 5,2.           C. 3,2.           D. 3,4.

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOH.           B. CH3CHO.           C. CH3CH3.           D. CH3CH2OH.

(Xem giải) Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 - Khối B

A. Xút.           B. Muối ăn.           C. Giấm ăn.           D. Cồn.

(Xem giải) Câu 20: Amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N-[CH2]3-COOH.              B. H2N-[CH2]2-COOH.

C. H2N-[CH2]4-COOH.               D. H2N-CH2-COOH.

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. trùng hợp.           B. thủy phân.           C. xà phòng hóa.           D. trùng ngưng.

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột.           B. Glucozơ.           C. Saccarozơ.           D. Xenlulozơ.

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.          B. CH3NHCH3.          C. CH3NH2.          D. CH3CH2NHCH3.

(Xem giải) Câu 24: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.
(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.
(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.
Số phát biểu đúng là

A. 2.           B. 4.           C. 1.           D. 3.

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

A. CH3COOH.           B. HCOOH.           C. CH3CH2OH.           D. CH3OH.

(Xem giải) Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hoá tính theo axit là

A. 20,75%.           B. 36,67%.          C. 25,00%.           D. 50,00%.

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với

A. ancol metylic.         B. etylen glicol.         C. ancol etylic.         D. glixerol.

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là

A. C6H6.           B. C2H4.           C. CH4.           D. C2H2.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

B. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

A. Xenlulozơ.          B. Protein.           C. Chất béo.           D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 31: Amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức, MY = 89. Công thức của X, Y lần lượt là:

A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3.        B. H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5.

C. H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3.        D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5.

(Xem giải) Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, có thể là ankan, anken, ankin, ankađien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X không thể gồm

A. ankan và anken.     B. hai anken.     C. ankan và ankin.     D. ankan và ankađien.

(Xem giải) Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,28.           B. 1,96.           C. 0,64.           D. 0,98.

(Xem giải) Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,36.           B. 8,61.           C. 9,15.           D. 10,23.

(Xem giải) Câu 35: Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3)

A. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot.

B. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết.

C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D. Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot.

(Xem giải) Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

hoa2015 Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

B. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

C. Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

D. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

(Xem giải) Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng

A. 5 : 6.           B. 1 : 2.           C. 3 : 2.           D. 4 : 3.

(Xem giải) Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(b) Sục khí F2 vào nước.
(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc.
(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.
(e) Cho Si vào dung dịch NaOH.
(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4.
Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là

A. 5.            B. 4.           C. 3.           D. 6.

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z, T và Q.

X

Y

Z

T

Q

Quỳ tím

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

không đổi màu

AgNO3/NH3

không có ↓

Ag↓

không có ↓

không có ↓

Ag↓

Cu(OH)2

không tan

dd xanh lam

dd xanh lam

không tan

không tan

Nước brom

↓ trắng

không có ↓

không có ↓

không có ↓

không có ↓

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là:

A. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol.

B. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

C. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic.

D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.

(Xem giải) Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3.           B. 2.           C. 4.           D. 5.

(Xem giải) Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 8.

B. Y không có phản ứng tráng bạc.

C. Y tham gia được phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2.

D. X có đồng phân hình học.

(Xem giải) Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

A. 11 : 4.           B. 7 : 5.           C. 11 : 7.           D. 7 : 3.

(Xem giải) Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang

A. 0,54 mol.           B. 0,78 mol.           C. 0,50 mol.           D. 0,44 mol.

(Xem giải) Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

A. 20,00%.           B. 66,67%.           C. 33,33%.           D. 50,00%.

(Xem giải) Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 29,25%.            B. 38,76%.           C. 40,82%.           D. 34,01%.

(Xem giải) Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

A. 396,6.           B. 409,2.           C. 340,8.           D. 399,4.

(Xem giải) Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,5.            B. 3,0.           C. 1,5.           D. 1,0.

(Xem giải) Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 3,36.            B. 3,12.           C. 2,97.           D. 2,76.

(Xem giải) Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

A. 1,50.           B. 2,98.           C. 1,22.           D. 1,24.

(Xem giải) Câu 50: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là

A. 20% và 40%.           B. 40% và 30%.           C. 30% và 30%.           D. 50% và 20%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!