You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

THPT Quốc gia 2016 (Mã đề 526)

⇒ File đề thi ⇒ File đáp án Câu 31. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic (trong đó nguyên tố O chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là: A. 16,0          B. 13,1         C. 12,0         D. 13,8 ⇒ Xem giải Câu 32. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì

Xem thêm

THPT Quốc gia 2015 (Mã đề 357)

⇒ File đề thi ⇒ File đáp án Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.           B. Ag+.           C. Ca2+.           D. Zn2+. Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử? A. 2NaOH + Cl2 —> NaCl + NaClO + H2O. B. 4Fe(OH)2 + O2 —> 2Fe2O3 + 4H2O. C. CaCO3 —> CaO + CO2. D. 2KClO3 —> 2KCl + 3O2. Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!