[2014] Giải đề thi ĐH Khối B

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1C 2D 3A 4A 5D 6D 7C 8C 9D 10B
11C 12D 13D 14C 15B 16B 17A 18D 19A 20B
21A 22B 23C 24C 25B 26A 27A 28A 29C 30D
31B 32A 33A 34A 35B 36C 37B 38C 39D 40C
41C 42B 43B 44B 45D 46D 47A 48D 49B 50B

(Xem giải) Câu 1: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 6.       B. 8.       C. 7.         D. 9.

(Xem giải) Câu 2: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2− và giá trị của m là

A. CO32− và 30,1.       B. SO42− và 56,5.       C. CO32− và 42,1.       D. SO42− và 37,3.

(Xem giải) Câu 3: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 92,0.       B. 91,8.       C. 75,9.       D. 76,1.

(Xem giải) Câu 4: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

A. NaHS.       B. NaHSO4.       C. KHSO3.       D. KHS.

Câu 5: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit ađipic.       B. Axit glutamic.       C. Axit axetic.       D. Axit stearic.

(Xem giải) Câu 6: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

A. 16,085.       B. 18,300.       C. 14,485.       D. 18,035.

(Xem giải) Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

B. Chất Z làm mất màu nước brom.

C. Chất T không có đồng phân hình học.

D. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

(Xem giải) Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:
– Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.
– Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.
– Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.
Giá trị của V là

A. 200.       B. 70.       C. 180.       D. 110.

(Xem giải) Câu 9: Cho dãy chuyển hoá sau: X + CO2 + H2O → Y; Y + NaOH → X. Công thức của X là

A. NaHCO3.       B. Na2O.       C. NaOH.       D. Na2CO3.

Câu 10: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

A. Ancol etylic.       B. Glixerol.       C. Propan-1,2-điol.       D. Ancol benzylic.

(Xem giải) Câu 11: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

Bạn đã xem chưa:  [2012] Giải đề thi ĐH Khối B

A. 3 : 2.       B. 1 : 1.       C. 2 : 1.       D. 3 : 1.

(Xem giải) Câu 12: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:
– Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag.
– Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

A. 40%.       B. 50%.       C. 30%.       D. 60%.

Câu 13: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A. Mg.       B. Fe.       C. Al.       D. Na.

Câu 14: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO?

A. Cho CH≡CH cộng H2O (t°, xúc tác HgSO4, H2SO4).

B. Oxi hoá không hoàn toàn C2H5OH bằng CuO đun nóng.

C. Oxi hoá CH3COOH.

D. Thuỷ phân CH3COOCH=CH2 bằng dung dịch KOH đun nóng.

(Xem giải) Câu 15: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường X không khử được H2O.

B. Kim loại X không khử được ion Cu2+ trong dung dịch.

C. Hợp chất với oxi của X có dạng X2O7.

D. Trong nguyên tử nguyên tố X có 25 proton.

(Xem giải) Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

A. 40%.       B. 75%.       C. 25%.       D. 50%.

Câu 17: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2.       B. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2.

C. 2Al + Fe2O3 → t° Al2O3 + 2Fe.       D. 4Cr + 3O2 ⎯⎯→ t° 2Cr2O3.

(Xem giải) Câu 18: Cho các phản ứng sau:
(a) C + H2O (hơi)     (b) Si + dung dịch NaOH
(c) FeO + CO    (d) O3 + Ag
(e) Cu(NO3)2 (t°)   (f) KMnO4 (t°)
Số phản ứng sinh ra đơn chất là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 6.

(Xem giải) Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hoà tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.       B. HCOOCH2CH2OOCCH3.

C. HCOOCH2CH2CH2OOCH.       D. CH3COOCH2CH2OOCCH3.

(Xem giải) Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

A. 9,0 gam.       B. 7,4 gam.       C. 8,6 gam.       D. 6,0 gam.

(Xem giải) Câu 21: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,52.       B. 12,78.       C. 21,30.       D. 7,81.

Câu 22: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon trơ về mặt hoá học.       B. Ozon là chất có tính oxi hoá mạnh.

C. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.       D. Ozon không tác dụng được với nước.

(Xem giải) Câu 23: Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 24: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.        B. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.

Bạn đã xem chưa:  Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2002 - Khối B

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O.        D. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

(Xem giải) Câu 25: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s2 2s2 2p6. Nguyên tố X là

A. O (Z=8).       B. Mg (Z=12).       C. Na (Z=11).       D. Ne (Z=10).

(Xem giải) Câu 26: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

2014b1

Khí Cl2 sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

A. dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 đặc.       B. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl.

C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3.       D. dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc.

(Xem giải) Câu 27: Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

Câu 28: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

A. Etylen glicol.       B. Ancol etylic.       C. Etilen.       D. Glixerol.

(Xem giải) Câu 29: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

A. 18,47.       B. 18,29.       C. 19,19.       D. 18,83.

Câu 30: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3.       B. NaCl, NaOH.       C. HNO3, KNO3.       D. HCl, NaOH.

(Xem giải) Câu 31: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

A. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.

B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.

C. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

D. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit.

Câu 32: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. CH3CHO + H2 → CH3CH2OH.

B. 2CH3CHO + 5O2 → 4CO2 + 4H2O.

C. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

D. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

(Xem giải) Câu 33: Cho sơ đồ phản ứng sau:
R + 2HCl (loãng, t°) → RCl2 + H2
2R + 3Cl2 → 2RCl3
R(OH)3 + NaOH (loãng) → NaRO2 + 2H2O.
Kim loại R là

A. Cr.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al.

(Xem giải) Câu 34: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (°C) 182 184 -6,7 -33,4
pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12

Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Z là CH3NH2.       B. T là C6H5NH2.       C. Y là C6H5OH.       D. X là NH3.

(Xem giải) Câu 35: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

A. Fe(NO3)2, AgNO3.       B. Fe(NO3)3, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.       D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

(Xem giải) Câu 36: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?

A. 5.       B. 7.       C. 6.       D. 8.

(Xem giải) Câu 37: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2.
(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl.
(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Câu 38: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là

A. 7.       B. 9.       C. 8.       D. 6.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4 - Đợt 1)

Câu 39: Glucozơ và fructozơ đều

A. có nhóm -CH=O trong phân tử.       B. có công thức phân tử C6H10O5.

C. thuộc loại đisaccarit.       D. có phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 40: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là

A. 32,58.       B. 33,39.       C. 31,97.       D. 34,10.

Câu 41: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. Na2CO3.       B. NaOH.       C. Mg(NO3)2.       D. Br2.

(Xem giải) Câu 42: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2 (k) + Br2 (k) → 2HBr (k). Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

A. 8.10^-4 mol/(l.s).       B. 2.10^-4 mol/(l.s).       C. 6.10^-4 mol/(l.s).       D. 4.10^-4 mol/(l.s).

(Xem giải) Câu 43: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

A. 20,15.       B. 31,30.       C. 16,95.       D. 23,80.

Câu 44: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 7.

Câu 45: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

A. But-2-en.       B. Penta-1,3-đien.

C. 2-metylbuta-1,3-đien.       D. Buta-1,3-đien.

(Xem giải) Câu 46: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:
– Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa.
– Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,62.       B. 31,86.       C. 41,24.       D. 20,21.

(Xem giải) Câu 47: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,4.       B. 0,3.       C. 0,1.       D. 0,2.

(Xem giải) Câu 48: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 14,775.       B. 9,850.       C. 29,550.       D. 19,700.

(Xem giải) Câu 49: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,15.       B. 0,30.       C. 0,20.       D. 0,25.

(Xem giải) Câu 50: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 3,40 gam.       B. 0,82 gam.       C. 0,68 gam.       D. 2,72 gam.

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
likbact

Các đề mấy năm này sao không sắp xếp câu dễ đến câu khó vậy ad

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!