Neo Pentan

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây.

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?

A. Cách 1.           B. Cách 2.           C. Cách 3.           D. Cách 1 và cách 3.

Neo Pentan chọn trả lời