[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2B 3C 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C
11B 12B 13A 14C 15C 16D 17A 18C 19C 20A
21C 22A 23B 24D 25C 26B 27A 28C 29B 30A
31C 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39D 40A

Câu 1: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit?

A. CO2.          B. N2.          C. O2.         D. SO2.

(Xem giải) Câu 2: Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp NaCl và NaI vào nước. Cho khí clo vừa đủ đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi, chất rắn còng lại nặng 58,5 gam. Thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp hai muối ban đầu là

A. 29,5; 70,5.          B. 28,06; 71,94.          C. 65; 35.          D. 50; 50.

Câu 3: Cho các phản ứng sau:
(a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O;      (b) Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O;
(c) CaCO3 → CaO + CO2;      (d) NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O;
(e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O;      (f) AlCl3 + Na2CO3 + H2O → Al(OH)3 + CO2 + NaCl.
Số phản ứng oxi hóa khử là

A. 2.          B. 4.          C. 3.          D. 5.

(Xem giải) Câu 4: Cho 4 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,2 gam khí thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là

A. 10,5 gam.          B. 15,5 gam.          C. 11,1 gam.          D. 1,55 gam.

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho S vào nước.          B. Sục Cl2 vào H2O          C. Dẫn F2 vào nước          D. Cho Br2 vào H2O

(Xem giải) Câu 6: Hòa tan hoàn toàn chất rắn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì số mol khí thoát ra gấp 1,5 lần số mol X đã phản ứng. X có thể ứng với dãy các chất nào sau đây?

A. Fe3O4, FeCO3 và FeSO3.          B. Fe, Fe3O4 và FeS.

C. FeO, FeCO3 và FeSO4.          D. Fe, FeCO3 và FeSO3.

Câu 7: X là nguyên tố thuộc nhóm VIA, chu kỳ 3. Nguyên tố X là

A. P.          B. O.          C. S.          D. F.

(Xem giải) Câu 8: Để thu được 3,36 lít O2 (đktc) cần nhiệt phân hoàn toàn khối lượng KClO3.5H2O là

A. 12,25 gam.          B. 21,25 gam.          C. 31,875 gam.          D. 63,75 gam.

Câu 9: Khí CO2 có lẫn khí HCl. Hóa chất dùng để loại bỏ khí HCl là dung dịch

A. nước vôi trong.          B. Na2CO3.          C. NaHCO3.          D. NaOH.

(Xem giải) Câu 10: Cho các phản ứng sau:
(1) NH3 + CuO →      (2) Si + NaOH (đặc) + H2O →
(3) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C →      (4) 2Mg + SiO2 →       (5) NaHCO3 + NaHSO4 →
Số phản ứng có sự tạo thành đơn chất là

A. 3.          B. 2.          C. 4.          D. 5.

Câu 11: Phân lân là loại phân bón hóa học có chứa nguyên tố

A. nitơ.          B. photpho.          C. kali.          D. đồng.

Câu 12: Khí X là oxit của nitơ. Ở điều kiện thường, X có màu nâu đỏ. Công thức của X là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Nam Định (Lần 1)

A. NO.          B. NO2.          C. N2O.          D. N2O5.

(Xem giải) Câu 13: Cho dãy các chất sau: P, Mg, CuO, Na2CO3, Fe3O4. Số chất trong dãy khử được HNO3 trong dung dịch HNO3 đặc, đun nóng là

A. 3.          B. 4.          C. 5.          D. 2.

Câu 14: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là

A. isohexan.          B. 3–metylpent–3–en.         C. 3–metylpent–2–en.          D. 2–etylbut–2–en.

(Xem giải) Câu 15: Dung dịch A: 0,1 mol M2+; 0,2 mol Al3+; 0,3 mol SO42- và còn lại là Cl-. Khi cô cạn dung dịch A thu được 47,7 gam rắn. Kim loại M là

A. Fe.          B. Al.          C. Cu.          D. Mg.

(Xem giải) Câu 16: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng brom đã phản ứng là

A. 8 gam.          B. 16 gam.          C. 20 gam.          D. 24 gam.

Câu 17: Dung dịch có pH < 7 là

A. HNO3.          B. Na2CO3.          C. NaCl.          D. NH3.

(Xem giải) Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon X không no, mạch hở cần dùng 0,5 mol khí O2, thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 14,7.          B. 16,1.          C. 15,9.          D. 25,4.

(Xem giải) Câu 19: Khi nung 54,2 gam hỗn hợp muối nitrat của kali và natri thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp muối là

A. 52,73% NaNO3 và 47,27% KNO3.          B. 72,73% NaNO3 và 27,27% KNO3.

C. 62,73% NaNO3 và 37,27% KNO3.          D. 62,73% KNO3 và 37,27% NaNO3.

(Xem giải) Câu 20: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,05 và 0,1.          B. 0,1 và 0,05.          C. 0,12 và 0,03.          D. 0,03 và 0,12.

Câu 21: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức phân tử của benzyl axetat là

A. C8H8O2.          B. C7H6O2.          C. C9H10O2.          D. C9H8O2.

Câu 22: Amino axit X tác dụng với NaOH và H2SO4 loãng đều theo tỉ lệ mol 1 : 1. X có thể là

A. lysin.          B. alanin.          C. glutamic.          D. glyxin.

Câu 23: Tơ nào sau đây thuộc loại thiên nhiên?

A. Tơ visco.          B. Tơ tằm.          C. Tơ nitron.          D. Tơ Lapsan.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hợp chất có nhóm OH– trong phân tử gọi là ancol.

B. Tơ nitron, tơ nilon–6,6 đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ đều thu được fructozơ.

D. Chất béo không tan trong nước.

(Xem giải) Câu 25: Hỗn hợp X gồm etylamin và glyxin. Cho 12 gam X tác dụng với HCl dư, thu được 19,3 gam muối. Mặt khác, cho 12 gam X vào với dung dịch NaOH dư, thu được khối lượng muối là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

A. 5,82 gam.          B. 7,76 gam.          C. 9,70 gam.          D. 11,64 gam.

(Xem giải) Câu 26: Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170°C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.

D. Chất Z có số nguyên tử H bằng số nguyên tử O.

Câu 27: Chất có phản ứng màu biure là

A. protein.          B. tinh bột.          C. glucozơ.          D. chất béo.

Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol saccarozơ thì thu được x mol glucozơ. Giá trị của x là

A. 0,2.          B. 0,05.          C. 0,1.          D. 0,15.

(Xem giải) Câu 29: Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vào 150 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,68.          B. 1,12.          C. 3,36.          D. 2,24.

(Xem giải) Câu 30: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. (2) Cho NaOH vào dung dịch HNO3.
(3) Sục khí O3 vào dung dịch KI. (4) Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3.
(5) Cho BaCl2 vào dung dịch Fe2(SO4)3. (6) Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4.
(7) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.
Số thí nghiệm có sự thay đổi màu sắc của dung dịch là

A. 5.          B. 3.          C. 6.          D. 4.

(Xem giải) Câu 31: Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C5H8O4. X có phản ứng tráng gương. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp gồm ba chất hữu cơ, trong đó hai chất hữu cơ đơn chức. Số công thức cấu tạo của X là

A. 2.          B. 3.          C. 4.          D. 1.

Câu 32: Cho biết một số thông tin về tính chất của các hợp chất hữu cơ X, Y, Z và T như sau:

X Y Z T
Trạng thái ở nhiệt độ thường (25°C) Lỏng Rắn Rắn Rắn
Tác dụng với nước brom (+) (+) (-) (-)
Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (-) (+) (+) (-)
Tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng (+) (-) (-) (+)

Dấu (+): có phản ứng, dấu (–): không phản ứng. Các chất X, Y, Z và T tương ứng là

A. Triolein, glucozơ, xenlulozơ và tristearin.

B. Tripanmitin, saccarozơ, fructozơ và triolein.

C. Triolein, glucozơ, fructozơ và tristearin.

D. Tristearin, glucozơ, saccarozơ và triolein.

(Xem giải) Câu 33: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng đồ thị hình bên. Giá trị của x là

A. 0,12.          B. 0,11.          C. 0,13.          D. 0,10.

(Xem giải) Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 15,5 gam hỗn hơp X gồm lysin, alanin, glyxin cần dùng vừa đủ 16,24 lít khí O2 (đkc), sau đó cho sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 55 gam kết tủa. Mặt khác, cho 15,5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng (vừa đủ) thì khối lượng muối thu được là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (19/20)

A. 18,35.          B. 18,80.          C. 16,40.          D. 19,10.

(Xem giải) Câu 35: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, các amino axit đều là các chất rắn kết tinh.
(b) Thuốc thử nước brom có thể phân biệt glucozơ và fructozơ.
(c) Thủy phân hoàn toàn hemoglobin trong máu, thu được sản phẩm có chứa α–amino axit.
(d) Ở điều kiện thích hợp, hiđro hóa hoàn toàn triolein thu được tristearin.
(e) Trong cây xanh, tinh bột và xenlulozơ được tổng hợp bằng phản ứng quang hợp.
(f) Tơ visco là một loại polime bán tổng hợp.
Số phát biểu đúng là

A. 5.          B. 3.          C. 6.          D. 4.

(Xem giải) Câu 36: Cho 14,7 gam axit glutamic vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với chất tan trong X cần dùng V ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M. Giá trị của V là

A. 100.          B. 200.          C. 300.          D. 400.

(Xem giải) Câu 37: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết p và 50 < MX < MY) Z là este được tạo bởi X, Y và etilen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,50 mol O2. Mặt khác 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Khi đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm a mol muối của X và b mol muối của Y. Tỉ lệ a : b là

A. 3 : 1.          B. 2 : 1.          C. 5 : 2.          D. 7 : 3.

(Xem giải) Câu 38: Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở và amino axit Y có tỉ lệ mol 1 : 1. Thủy phân hoàn toàn 42 gam E cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai muối có dạng H2NCnH2nCOONa. Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi (vừa đủ), thu được muối Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, N2 và 27 gam H2O. Số liên kết peptit trong X là

A. 5.          B. 4.          C. 3.          D. 2.

(Xem giải) Câu 39: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn 29,6 gam X trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 29,6 gam X trong dung dịch HCl (lấy dư 20% so với lượng phản ứng), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho m gam bột Mg vào Y. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,6.          B. 9,6.          C. 7,0.          D. 8,4.

(Xem giải) Câu 40: Hỗn hợp X chứa lysin, axit glutamic, alanin và hai amin no, đơn chức mạch hở. Cho m gam X phản ứng với dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 8,33) gam muối. Để tác dụng hết với các chất trong Y cần dùng dung dịch chứa 0,28 mol NaOH. Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 0,6675 mol O2 thu được 1,16 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị gần nhất của m là

A. 13,0.          B. 12,5.          C. 14,0.          D. 13,5.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!