Neo Pentan

Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là?

A. 0,10.              B. 0,11.                  C. 0,13.                  D. 0,12.

Neo Pentan chọn trả lời