[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41B

42C 43B 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D

51B

52B 53D 54A 55C 56A 57A 58A 59C

60B

61A

62B 63C 64B 65C 66A 67C 68D 69D

70C

71B 72C 73C 74D 75B 76A 77D 78D 79A

80D

(Xem giải) Câu 41: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.       B. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ.

C. CH3CHO, C2H2, anilin.       D. CH3CHO, C2H2, saccarozơ.

(Xem giải) Câu 42: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. CTPT của hai ancol là :

A. C3H5OH và C4H7OH.       B. C3H7OH và C4H9OH.

C. C2H5OH và C3H7OH.       D. CH3OH và C2H5OH.

(Xem giải) Câu 43: Cho các chất sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất?

A. 11.       B. 10.       C. 9.       D. 12.

(Xem giải) Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 20%.       B. 25%.       C. 40%.       D. 50%.

(Xem giải) Câu 45: Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch sau phản ứng, màu của dung dịch thu được là

A. không màu.       B. màu xanh.       C. màu tím.       D. màu hồng.

(Xem giải) Câu 46: Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. CTPT của X là

A. C3H4O.       B. C3H6O.       C. C3H4O2.       D. C3H6O2.

Câu 47: Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là

A. CH3(CH2)2COOC2H5.      B. (CH3)2CHCOOC2H5.      C. C2H5COOCH3.      D. CH3(CH2)2COOCH3.

(Xem giải) Câu 48: Một ancol no đơn chức có % về khối lượng của oxi là 50%. Công thức của ancol là :

A. CH3OH.       B. CH2=CHCH2OH.       C. C3H7OH.       D. C6H5CH2OH.

(Xem giải) Câu 49: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm

A. Cu, Fe, Al, Mg.       B. Cu, Fe, Al2O3, MgO.

C. Cu, FeO, Al2O3, MgO.       D. Cu, Fe, Al, MgO.

Câu 50: Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng phản ứng :

A. 2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O       B. 2C + O2 → 2CO2

C. C + H2O → CO + H2       D. HCOOH → CO + H2O

Câu 51: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa màu trắng là

A. Na2CO3.       B. BaCl2.       C. FeCl2.       D. NaOH.

Câu 52: Để đảm bảo an toàn, người làm thí nghiệm không được trực tiếp cầm ống nghiệm bằng tay mà phải dùng kẹp gỗ (được mô tả như hình vẽ).

Kẹp ống nghiệm ở vị trí nào là đúng?

A. Kẹp ở 1/3 từ đáy ống nghiệm lên.       B. Kẹp ở 1/3 từ miệng ống nghiệm xuống.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

C. Kẹp ở giữa ống nghiệm.       D. Kẹp ở gần miệng ống nghiệm.

(Xem giải) Câu 53: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 24,57%.       B. 25,53%.       C. 52,89%.       D. 54,13%.

(Xem giải) Câu 54: Dung dịch A chứa các ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn dung dịch A thu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,2 và 0,3.       B. 0,4 và 0,2.       C. 0,3 và 0,2.       D. 0,1 và 0,35.

(Xem giải) Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí, nhẹ hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư đến phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị m là

A. 3.       B. 2.       C. 2,08.       D. 4.

(Xem giải) Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch chứa 1,2 mol HNO3, sau khi các kim loại tan hết thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và V lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm hai khí có tỉ lệ mol 1 : 2. Cho 500 ml dung dịch KOH 1,7M vào Y thu được kết tủa D và dung dịch E. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 26 gam chất rắn F. Cô cạn cẩn thận E thu được chất rắn G. Nung G đến khối lượng không đổi, thu được 69,35 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 10,08.       B. 13,44.       C. 11,20.       D. 11,20.

(Xem giải) Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe = 4) là 7,5. CTPT của X là:

A. CH2O.       B. C2H4O.       C. C2H6.       D. CH2O2.

(Xem giải) Câu 58: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức thì sản phẩm thu được có tỉ lệ mol nCO2 : nH2O = 8 : 9. Công thức phân tử của amin là

A. C4H9N.       B. C3H9N.       C. C3H7N.       D. C4H11N.

(Xem giải) Câu 59: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,77% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 60: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 480.       B. 320.       C. 240.       D. 160.

Câu 61: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh ?

A. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.       B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.

C. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.       D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (Lần 1)

(Xem giải) Câu 62: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3–CH2–CH2–CH2Br.       B. CH3–CH2–CHBr–CH3.

C. CH3–CH2–CHBr–CH2Br.       D. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.

(Xem giải) Câu 63: X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ancol anlylic; Z là axit no, hai chức; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, thu được 7,56 gam H2O. Mặt khác, 17,12 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2. Nếu đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng lấy phần lỏng chứa các chất hữu cơ đi qua bình đựng Na (dư) thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 8,7.       B. 8,4.       C. 8,5.       D. 8,6.

Câu 64: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.       B. sợi bông và tơ visco.

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.       D. tơ visco và tơ nilon-6.

(Xem giải) Câu 65: Người ta dùng glucozơ để tráng ruột phích. Trung bình cần dùng 0,75 gam glucozơ cho một ruột phích. Tính khối lượng Ag có trong ruột phích biết hiệu suất phản ứng là 80%.

A. 0,45.       B. 0,36.       C. 0,72.       D. 0,9.

Câu 66: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 67: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 68: Chất hữu cơ X mạch hở được tạo ra từ axit no A và etylen glicol. Biết rằng a gam X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ; a gam X phản ứng hết với xút tạo ra 32,8 gam muối. Nếu cho 200 gam A phản ứng với 50 gam etilenglicol ta thu được 87,6 gam este. Tên của X và hiệu suất phản ứng tạo X là :

A. Etylen glicol đifomat; 36,6%.       B. Etylen glicol đifomat; 74,4%.

C. Etylen glicol điaxetat; 36,3%.       D. Etylen glicol điaxetat; 74,4%.

(Xem giải) Câu 69: Hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO và Mg. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí N2O và NO (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,933 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 129,4 gam muối khan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 104 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 26,16.       B. 22,86.       C. 27,20.       D. 28,80.

(Xem giải) Câu 70: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala trong 400 ml dung dịch NaOH 1,0M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

A. 34,5 gam.       B. 39,5 gam.       C. 35,9 gam.       D. 38,6 gam.

(Xem giải) Câu 71: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Cà Mau (Lần 1)

A. 10,8.       B. 8,6.       C. 8,0.       D. 15,3.

Câu 72: Phản ứng Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 cho thấy

A. Đồng kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.        B. Sắt kim loại bị đồng đẩy ra khỏi dung dịch muối.

C. Đồng có thể khử Fe3+ thành Fe2+.        D. Đồng có tính oxi hóa kém hơn sắt.

(Xem giải) Câu 73: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,20.       B. 14,80.       C. 10,20.       D. 12,30.

Câu 74: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

A. Na.       B. Ag.       C. Zn.       D. Ca.

(Xem giải) Câu 75: Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3, thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là

A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.       D. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

(Xem giải) Câu 76: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 80.       B. 160.       C. 40.       D. 60.

(Xem giải) Câu 77: Thủy phân hết m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muối thu được hỗn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn bộ hỗn hợp khí Y sinh ra qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 140°C thu được 4,34 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây

A. 13.       B. 11.       C. 10.       D. 12.

(Xem giải) Câu 78: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là :

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

Câu 79: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Số hạt mang điện trong hạt nhân của X là

A. 13.       B. 26.       C. 14.       D. 15.

Câu 80: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (–CH2–) được gọi là hiện tượng

A. đồng vị.       B. đồng phân.       C. đồng khối.         D. đồng đẳng.

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Divilert

câu 63 link dẫn sai, đáp án phải là D chứ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!