[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 402)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42B 43C 44C 45D 46C 47A 48C 49D 50B
51C 52B 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59C 60D
61B 62C 63C 64A 65A 66B 67A 68C 69D 70D
71B 72A 73C 74A 75A 76D 77C 78A 79B 80A

(Xem giải) Câu 41. Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được kết tủa Y gồm hai kim loại và dung dịch Z chứa ba muối. Các muối trong Z là

A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.          B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Al(NO3)3, Fe(NO3)3, AgNO3.         D. Al(NO3)3, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.

Câu 42. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là

A. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).         B. CnH2nO2 (n ≥ 2).         C. CnH2nO (n ≥ 2).         D. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

Câu 43. Cacbon (IV) oxit tác dụng được với dung dịch hoặc chất nào sau đây?

A. Al2O3.         B. Khí O2.         C. Ba(OH)2.         D. KNO3.

Câu 44. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg.         B. Al.         C. Cu.         D. Fe.

Câu 45. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.         B. C6H5NH2.         C. NH2-(CH2)6-NH2.         D. (CH3)2NH.

Câu 46. Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. K2CO3.         B. (NH4)2CO3.         C. C3H9N.         D. Al2(SO4)3.

Câu 47. Tên thay thế của hợp chất có công thức CH3CHO là

A. Etanal.         B. Đimetyl xeton.         C. Anđehit axetic.         D. Etanol.

Câu 48. Nitơ phản ứng trực tiếp với O2 sinh ra chất nào?

A. N2O5.         B. NO2.         C. NO.         D. HNO3.

Câu 49. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(metyl metacrylat).         B. Poliacrylonitrin.         C. Polistiren.         D. Tơ nilon-6,6.

Câu 50. Poli(vinyl clorua) là tên gọi của một polime được dùng làm

A. tơ tổng hợp.         B. chất dẻo.         C. cao su tổng hợp.         D. keo dán.

Câu 51. Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thoát ra ở đktc là

A. 4,48 lít.         B. 3,36 lít.         C. 6,72 lít.         D. 7,62 lít.

Câu 52. Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại

A. Polisaccarit.         B. Cacbohiđrat.         C. Đisaccarit.         D. Monosaccarit.

Câu 53. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy H2O theo hình dưới đây

Phản ứng nào sau đây áp dụng được cách thu khí này?

A. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O.         B. NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4.

C. NaNO2 + NH4Cl → N2 + 2H2O + NaCl.         D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Câu 54. Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau trong nước?

A. KCl và NaNO3.         B. NaOH và NaHCO3.         C. HCl và AgNO3.         D. KOH và HCl.

Câu 55. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hà Tĩnh

A. Benzen và nước Br2.         B. Benzen và Cl2 (Fe, tº).

C. Benzen và H2 (Ni, tº).         D. Benzen và HNO3 đặc/H2SO4 đặc.

(Xem giải) Câu 56. Số axit cacboxylic chứa vòng benzen có công thức phân tử C8H8O2 là

A. 3.         B. 4.         C. 2.         D. 5.

Câu 57. Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là

A. C2H5COOCH3.         B. C2H5COOC2H5.         C. CH3COOC2H5.         D. HCOOC3H7.

(Xem giải) Câu 58. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là

A. 32,4.         B. 21,6.         C. 10,8.         D. 16,2.

Câu 59. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. X có tên là

A. Metyl propionat.         B. Etyl axetat.         C. Metyl axetat.         D. Propyl axetat.

Câu 60. Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa ?

A. Tráng bạc.         B. Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. Tác dụng với nước brôm.         D. Tác dụng với H2, xúc tác Ni.

(Xem giải) Câu 61. Hỗn hợp X gồm  Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào H2O dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm ba khí. Đốt cháy Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hinh vẽ:

Giá trị của x là:

A. 2,0.          B. 2,5.           C. 1,8.          D. 1,5.

(Xem giải) Câu 62. X là este đơn chức; đốt cháy hoàn toàn X thu được thể tích CO2 bằng thể tích oxi đã phản ứng; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y bằng oxi vừa đủ thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 56,2 gam. Đun 25,8 gam E với 400ml dung dich KOH 1M vừa đủ; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Giá trị của m là

A. 43,5.          B. 37,1.          C. 33,3          D. 26,9

(Xem giải) Câu 63. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân NaCl nóng chảy.
(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.
(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 1.          B. 4.          C. 3.          D. 2.

(Xem giải) Câu 64. Cho hỗn hợp E gồm tripeptit X có dạng Gly-M-M (được tạo nên từ các α-amino axit thuộc cùng dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z cùng số nguyên tử cacbon). Đun m gam E với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch, thu được phần rắn chỉ chứa ba muối và 0,04 mol hỗn hợp hơi T gồm ba chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,75. Đốt cháy toàn bộ muối trên cần 10,96 gam O2 (đktc), thu được N2; 5,83 gam Na2CO3 và 15,2 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (17/20)

A. 12,698%.          B. 11,345%.          C. 12,726%.          D. 9,735%.

(Xem giải) Câu 65. Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N. Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp khí Z (chứa các hợp chất hữu cơ). Cho Z thu được tác dụng với Na dư thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn Z thu được 1,76 gam CO2. Còn oxi hóa Z bằng CuO dư đun nóng, sản phẩm thu được cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thấy tạo thành 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,45.        B. 7,17.        C. 6,99.        D. 7,67.

(Xem giải) Câu 66. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được 0,15 mol H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y chỉ chứa các ion Na+, HCO3-, CO32- và kết tủa Z. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 0,075 mol CO2. Mặt khác, cho từ từ 200 ml HCl 0,6M vào phần hai thu được 0,06 mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho dung dịch X tác dụng với 150 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 25,88.        B. 31,08.        C. 27,96.        D. 64,17.

(Xem giải) Câu 67. Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol axit glutamic và 0,1 mol lysin vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là

A. 0,85.        B. 0,75.        C. 0,65.        D. 0,72.

(Xem giải) Câu 68. Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối. Tổng khối lượng CO2 và H2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam X là

A. 62,95.        B. 38,45.        C. 47,05.        D. 46,35.

(Xem giải) Câu 69. Cho sơ đồ chuyển hóa sau : A + NaOH → B ; B + HCl → X ; X + AgNO3 → Y ; Y + HCl → E↑; Y + NaOH → F↑. Trong đó A là hợp chất hữu cơ có khối lượng mol là 86. Công thức cấu tạo thu gọn của A là

A. HCOOCH2CH2CH3.        B. CH3COOCH=CH2.        C. CH2=CHCOOCH3.        D. HCOO-CH=CH-CH3.

(Xem giải) Câu 70. Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là

A. NO2           B. N2O             C. NO            D. N2

(Xem giải) Câu 71. Este X (C4H8O2) thỏa mãn các điều kiện sau: X + H2O → Y1 + Y2; Y1 + O2 → Y2. X có tên gọi là

A. Isopropyl fomat.        B. Etyl axetat.        C. Propyl fomat.        D. Metyl propyonat.

(Xem giải) Câu 72. Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1,5M và NaOH 1M, đun nóng thu được m gam hỗn hợp muối và 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là

A. 43,8.         B. 39,5.         C. 40,6.          D. 42,4.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

(Xem giải) Câu 73. Thủy phân hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat, natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,04.         B. 0,16.         C. 0,08.         D. 0,21.

(Xem giải) Câu 74. Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH, NH2CH2COOH tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

A. 3,34.         B. 3,52.         C. 6,45.         D. 8,42.

Câu 75. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Tạo hợp chất có màu tím
Y Đun nóng với dung dịch NaOH loãng dư, để nguội. Thêm tiếp dung dịch CuSO4 Tạo dung dịch màu xanh lam
Z Đun nóng với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ. Thêm tiếp dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Tạo kết tủa Ag
T Tác dụng với dung dịch I2 loãng Tạo hợp chất có màu xanh tím

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột.

B. Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat.

C. Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột.

D. Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.

(Xem giải) Câu 76. Khi clo hóa ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Tên gọi của ankan X là

A. 2,2,3-trimetyl pentan.      B. Iso pentan.      C. 3,3-đimetyl hexan.      D. 2,2-đimetyl propan

(Xem giải) Câu 77. Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được natri glutamat, ancol metylic và ancol etylic. Số công thức cấu tạo của X là

A. 1.           B. 4.           C. 2.           D. 3.

(Xem giải) Câu 78. Hòa tan hết 31,47 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, ZnCO3 và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,585 mol H2SO4 và 0,09 mol HNO3, kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 79,65 gam các muối trung hòa và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 76,4 gam. Phần trăm khối lượng của Zn đơn chất trrong hỗn hợp X là

A. 39,2%.           B. 35,1%.           C. 43,4%.           D. 41,3%.

(Xem giải) Câu 79. Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa muối amoni) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là:

A. 76,70%       B. 41,57%        C. 51,14%        D. 62,35%

(Xem giải) Câu 80. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: CaCl2, Ca(NO3)2, KOH, K2CO3, NaHSO4, K2SO4, Ca(OH)2, K2SO3, HCl. Số trường hợp có tạo kết tủa là

A. 6.          B. 4.          C. 5.          D. 7.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!