Neo Pentan

Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là

A. 32,4.         B. 21,6.         C. 10,8.         D. 16,2.

Neo Pentan chọn trả lời