[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Nam Định

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42A 43A 44A 45B 46B 47C 48A 49C 50B
51D 52A 53A 54D 55A 56C 57B 58D 59C 60D
61C 62A 63B 64B 65B 66C 67D 68C 69B 70CD
71C 72D 73D 74A 75B 76D 77A 78B 79A 80C

Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. Thạch cao khan.        B. Thạch cao nung.        C. Đá vôi.        D. Thạch cao sống.

Câu 42. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu.         B. Na.         C. Al.          D. K.

Câu 43. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.         B. Ca(OH)2.         C. Al2(SO4)3.         D. NaOH.

Câu 44. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh?

A. NaCl.         B. CH3COOH.         C. Mg(OH)2.         D. H2O.

Câu 45. Tristearin là chất béo ở trạng thái rắn. Công thức của tristearin là

A. (C17H33COO)3C3H5.         B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.         D. (C17H21COO)3C3H5.

Câu 46. Trong các ion sau: Ca2+, Cu2+, Ag+, Fe3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Ca2+.         B. Ag+.         C. Fe3+.         D. Cu2+.

Câu 47. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

A. Saccarozơ.         B. Tinh bột.         C. Glucozơ.         D. Xenlulozơ.

Câu 48. Anilin phản ứng với dung dịch X tạo kết tủa trắng. Chất X là

A. Br2.         B. HCl.         C. NaCl.         D. NaOH.

Câu 49. Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Hematit đỏ.         B. Pirit sắt.         C. Manhetit.         D. Xiđerit.

Câu 50. Al2O3 tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. Na2SO4.         B. NaOH.         C. NaCl.         D. NH3.

Câu 51. Khi đốt than trong phòng kín sinh ra khí độc nào?

A. NO.         B. CO2.         C. H2S.         D. CO.

Câu 52. Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

A. Amilopectin.         B. Poli(vinyl clorua).         C. Xenlulozơ.         D. Polietilen.

Câu 53. Cho phản ứng hóa học: KOH + HCl → KCl + H2O. Phản ứng nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O.         B. 2KOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2KCl.

C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.         D. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

Câu 54. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic. Chất X và chất Y lần lượt là

A. Glucozơ, etyl axetat.         B. Glucozơ, anđehit axetic.

C. Ancol etylic, anđehit axetic.         D. Glucozơ, ancol etylic.

(Xem giải) Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Mg, Fe bằng dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là

A. 26,95.         B. 27,45.         C. 25,95.         D. 33,25.

(Xem giải) Câu 56. Trong các polime sau: polietilen, tơ nitron, xenlulozơ, poli(vinyl clorua), tơ nilon-6,6, có bao nhiêu polime là sản phẩm trùng hợp?

A. 5.         B. 2.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 57. Hình vẽ bên mô tả phương pháp chưng cất thường:

Phương pháp này thường được dùng để tách các chất lỏng có đặc điểm nào sau đây?

A. Các chất lỏng có nhiệt độ sôi gần bằng nhau.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Quảng Nam

B. Các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều.

C. Các chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau.

D. Các chất lỏng tan hoàn toàn vào nhau.

(Xem giải) Câu 58. Cho 9 gam một amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với axit HCl thu được 16,3 gam muối. Số đồng phân của X là

A. 3.         B. 4.         C. 1.         D. 2.

(Xem giải) Câu 59. Cho các phát biểu sau:
(a) Các oxit của kim loại kiềm đều phản ứng với CO thành kim loại.
(b) Các kim loại Mg, Cu, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Để một thanh thép ngoài không khí ẩm sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(d) Gắn miếng Zn vào vỏ tàu phần ngâm nước để bảo vệ vỏ tàu bằng thép.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 4.         C. 2.         D. 1.

(Xem giải) Câu 60. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 2.         B. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br2.

C. Phân tử X có 5 liên kết π.         D. Công thức phân tử của X là C52H102O6.

(Xem giải) Câu 61. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 11.         B. 10.         C. 9.         D. 15.

(Xem giải) Câu 62. Trong các dung dịch sau: metylamin, anilin, etyl axetat, lysin, số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

A. 2.         B. 1.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 63. Cho 425 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,25 mol AlCl3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,6.         B. 11,7.         C. 7,8.         D. 19,5.

(Xem giải) Câu 64. Trong các chất sau: Al, Si, NaHCO3, Al(OH)3, Fe(OH)3, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 3.         B. 4.         C. 2.         D. 5.

(Xem giải) Câu 65. Thực hiện các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng.
(b) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.
(c) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.
(d) Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.
(e) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.
(f) Nung nóng Fe(NO3)3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có chất khí sinh ra là

A. 2.         B. 4.         C. 5.         D. 3.

(Xem giải) Câu 66. Cho các phát biểu sau:
(a) Ăn mòn điện hóa học không phát sinh dòng điện.
(b) Kim loại xesi được dùng làm tế bào quang điện.
(c) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phèn chua thì thu được kết tủa.
(e) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất.
(f) Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

A. 3.         B. 4.         C. 2.         D. 5.

(Xem giải) Câu 67. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH thu được glixerol và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri stearat. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 154,56 gam O2 thu được 150,48 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Kiểm tra khảo sát lớp 12 - Sở Hà Nội

A. 300.         B. 180.         C. 150.          D. 120.

(Xem giải) Câu 68. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,25M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Giá trị của V là

A. 1,2.         B. 2,3.         C. 1,6.         D. 1,5.

(Xem giải) Câu 69. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol butađien, 0,2 mol etilen và 0,4 mol H2. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được V lít hỗn hợp Y (đktc). Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brôm dư thấy có 32 gam brôm đã phản ứng. Giá trị V là

A. 11,20.          B. 10,08.          C. 13,44.          D. 12,32.

(Xem giải) Câu 70. Cho chất hữu cơ X có công thức C7H18O2N2 và thực hiện các sơ đồ phản ứng sau:
(1) X + NaOH → X1 + X2 + H2O.      (2) X1 + 2HCl → X3 + NaCl
(3) X4 + HCl → X3      (4) X4 → tơ nilon-6 + H2O
Phát biểu đúng là

A. Phân tử khối của X lớn hơn của X3.          B. X2 làm quỳ tím hóa hồng.

C. Các chất X, X4 đều có tính lưỡng tính.          D. Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X4.

(Xem giải) Câu 71. Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1,0M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 320 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là:

A. 7,88.          B. 15,76.          C. 11,82.          D. 9,85.

(Xem giải) Câu 72. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím.
(b) Các este đều nhẹ hơn H2O và tan tốt trong nước.
(c) Tơ xenlulozơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ.
(d) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(e) Alanin dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.
(f) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

A. 4.          B. 2.          C. 5.          D. 3.

(Xem giải) Câu 73. Cho 60,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 15,947% về khối lượng) tan hết vào nước, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Cho V lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 3,6.          B. 1,2.          C. 1,4.          D. 2,8.

(Xem giải) Câu 74. Cho X, Y là 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, Z, T là hai este hơn kém nhau 1 nhóm CH2, Y và Z là đồng phân của nhau, (MX < MY < MT). Đốt cháy 23,04 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần dùng 20,48 gam O2. Mặt khác, 5,76 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 1,4 gam hỗn hợp 3 ancol có số mol bằng nhau. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm về khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 36.          B. 18.          C. 20.          D. 40.

(Xem giải) Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 5a. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X thu được 43,2 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp E chứa hai muối natri của 2 axit cacboxylic có cùng số nguyên tử C và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO2, 12,6 gam H2O và 31,8 gam Na2CO3. Số nguyên tử H có trong X là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 420)

A. 14.          B. 8.          C. 12.          D. 10.

(Xem giải) Câu 76. Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe phản ứng hết với 0,27 mol hỗn hợp hai khí gồm Cl2 và O2, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các muối và các oxit, không có khí dư. Hòa tan vừa hết Y cần dùng 280 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Z, sau phản ứng thu được 110,54 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 17,6 gam X trong dung dịch HNO3 nồng độ 25,2%, sau phản ứng thu được dung dịch T và 4,928 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong T gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10,91.          B. 6,11.          C. 7,28.          D. 6,29.

(Xem giải) Câu 77. Cho 3 dung dịch (1), (2), (3) chứa lần lượt 3 chất tan X, Y, Z trong nước có cùng nồng độ mol. Tiến hành các thí nghiệm sau

TN1: Trộn 2 ml dung dịch (1) với 2 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.
TN2: Trộn 2 ml dung dịch (1) với 2 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.
TN3: Trộn 2 ml dung dịch (2) với 2 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V3 lít khí NO.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện và V1 < V2 < V3. Ba chất X, Y, Z lần lượt là

A. NaNO3, HNO3, H2SO4.          B. KNO3, HCl, H2SO4.

C. NaNO3, H2SO4, HNO3.          D. H2SO4, KNO3, HNO3.

(Xem giải) Câu 78. Điện phân dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) cường độ dòng điện không đổi 2,68A. Sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y giảm 20,55 gam so với dung dịch X. Thêm tiếp lượng Al dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch sau phản ứng chứa 2 chất tan có số mol bằng nhau. Giá trị của t là

A. 8.          B. 6.          C. 7.          D. 5.

(Xem giải) Câu 79. Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm

Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:
(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy H2O.
(b) Các chất rắn trong X là CaO, NaOH, CH3COONa.
(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.
(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.
(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

A. 2.          B. 4.          C. 1.          D. 3.

(Xem giải) Câu 80. Đun nóng 41,49 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) và tripeptit Y (C7H13N3O4) trong 350 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch T chứa ba muối và HCl dư. Cho dung dịch T tác dụng vừa đủ với 508 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

A. 100,15.          B. 93,06.          C. 98,34.         D. 100,52.

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
mR. nOBI

57 b CHỨ Ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!