Neo Pentan

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric). Để có 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric.

Giá trị của m là

A. 10,50.       B. 11,50.       C. 21,00.       D. 9,45.

Khối lượng xenlulozơ cần dùng là

A. 11.         B. 10.         C. 9.         D. 15.

Neo Pentan sửa câu hỏi