[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thăng Long (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1D 2B 3D 4B 5C 6D 7B 8D 9C 10D
11C 12A 13D 14A 15A 16B 17C 18A 19D 20D
21B 22A 23C 24C 25A 26C 27B 28A 29C 30B
31C 32C 33B 34B 35A 36B 37D 38D 39A 40A

(Xem giải) Câu 1. Cho các phát biểu sau:
(1) Thành phần chính của tinh bột là amilozơ
(2) Các gốc α-glucozơ trong mạch amylopectin liên kết với nhau bởi liên kết 1,4-glicozit và 1,6-glicozit.
(3) Tinh bột và xenlulozơ đều là polime có cấu trúc không phân nhánh.
(4) Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong dung dịch H2SO4 khi đun nóng và tan trong nước svayde
(5) Xenlulozơ được dùng để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat.
(6) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh.
(7) Các hợp chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều chứa ancol trong phân tử.
Số phát biểu không đúng là:

A. 3         B. 5         C. 6         D. 4

Câu 2. Công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2nCHO (n≥1)         B. CnH2n+1CHO (n≥0)         C. CnH2n+1CHO (n≥1)         D. CnH2n(CHO)2 (n≥0)

Câu 3. Vào năm 1832, phenol (C6H5OH) lần đầu tiên được tách ra từ nhựa than đá. Phenol rất độc. Khi con người ăn phải thức phẩm có chứa phenol có thể bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong. Phenol không có phản ứng với:

A. kim loại kali         B. nước brom         C. dung dịch NaOH         D. dung dịch KCl

Câu 4. Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là:

A. thủy luyện         B. điện phân nóng chảy         C. nhiệt luyện         D. điện phân dung dịch

Câu 5. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Quỳ tím Quỳ tím chuyển sang màu xanh
Y Cu(OH)2 trong môi trường NaOH Hợp chất màu tím
Z Nước brom Kết tủa trắng

X, Y, Z lần lượt là:

A. alanine, lòng trắng trứng, anilin         B. lysin, lòng trắng trứng, alanine

C. lysin, lòng trắng trứng, anilin         D. anilin, lysin, lòng trắng trứng

Câu 6. Thành phần chính của quặng dolomit là:

A. CaCO3.Na2CO3         B. FeCO3.Na2CO3         C. MgCO3.Na2CO3         D. CaCO3¬.MgCO3

Câu 7. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng các phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng:

A. xà phòng hóa         B. trùng ngưng         C. thủy phân         D. trùng hợp

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Khí NH3 làm giấy quỳ tím tẩm nước cất hóa xanh.

B. Amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

C. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na3PO4 có kết tủa trắng xuất hiện.

Câu 9. Muối mononatri của amino axit nào sau đây được gọi là mì chính (bột ngọt):

A. Alanin         B. Lysin         C. Axit glutamic         D. Valin

Câu 10. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (bán tổng hợp):

A. Tơ nilon – 6,6         B. Tơ tằm         C. Tơ lapsan         D. Tơ visco

Bạn đã xem chưa:  Thi thử của sở GD-ĐT Thanh Hóa

Câu 11. Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất có ký hiệu hóa học là:

A. Hg         B. W         C. Os         D. Cr

Câu 12. Làm thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm khi cho dư glixerol, lắc đều là gì?

A. Kết tủa tan, tạo dung dịch có màu xanh lam         B. không có hiện tượng gì

C. kết tủa vẫn còn, dung dich có màu trong suốt         D. kết tủa không tan. Dung dịch có màu xanh

Câu 13. Để khắc thủy tinh người ta dựa vào phản ứng

A. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2         B. SiO2 + Mg → 2MgO + Si

C. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + CO2         D. SiO2 + HF → SiF4 + H2O

Câu 14. Để có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lý do nào sau đây?

A. Các muối hidrocacbonat của canxi và magie bị phân hủy bởi nhiệt để tạo kết tủa

B. Khi đun sôi làm tăng độ tan các chất kết tủa

C. Khi đun sôi các chất khí hòa tan trong nước thoát ra

D. Nước sôi ở nhiệt độ cao (ở 100oC, áp suất khí quyển)

Câu 15. Metyl acrylate có công thức là:

A. CH2=CHCOOCH3         B. HCOOCH3         C. CH3COOCH3         D. CH3COOCH=CH2

(Xem giải) Câu 16. Cho sơ đồ phản ứng sau:

A là hợp chất hữa cơ mạch hở (chứa C, H và 2 nguyên tố oxi trong phân tử), có khối lượng phân tử bằng 86, A không phản ứng với Na. Công thức thu gọn của A là:

A. CH3-COO-CH=CH2         B. H-COO-CH=CH-CH3         C. CH2=CH-COO-CH3         D. CH3-CO-CO-CH3

(Xem giải) Câu 17. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 21,60         B. 2,16         C. 4,32         D. 43,20

(Xem giải) Câu 18. Cho 7,2 gam kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 (loãng) sinh ra V lít (đktc) khí H2. Giá trị của V là

A. 6,72         B. 7,84         C. 3,36         D. 2,24

(Xem giải) Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 4,48         B. 8,96         C. 11,2         D. 6,72

(Xem giải) Câu 20. Cho các chất: (1) dung dịch KOH; (2) H2/xúc tác Ni, t°; (3) dung dịch H2SO4 (loãng) đun nóng; (4) dung dịch Br2; (5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng (6) Na. Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

A. 3         B. 5         C. 2         D. 4

(Xem giải) Câu 21. Có tất cả bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2?

A. 3         B. 4         C. 5          D. 2

(Xem giải) Câu 22. Từ hai muối X, Y thực hiện các phản ứng sau:
X → X1 + CO2;  X1 + H2O → X2
X2 + Y → X + Y1 + H2O;  X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O
Hai muối X, Y tương ứng là

A. CaCO3, NaHCO3         B. MgCO3, NaHCO3         C. CaCO3, NaHSO4         D. BaCO3, Na2CO3

(Xem giải) Câu 23. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl
(2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2
(3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3
(4) Nối một dây Cu với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm
(5) Đốt một dây sắt trong bình chứa đầy khí Oxi
(6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng
Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa là

Bạn đã xem chưa:  Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

A. (2), (4), (6)         B. (2), (3), (4), (6)         C. (1), (3), (5)         D. (1), (3), (4), (5)

(Xem giải) Câu 24. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

A. 40%         B. 80%         C. 60%         D. 54%

(Xem giải) Câu 25. Tiến hành các thí nghiệm sau
(1) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2     (2) Dẫn NH3 qua ống đựng CuO nung nóng
(3) Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư      (4) Cho K vào dung dịch Cu(NO3)2
(5) Nhiệt phân AgNO3                                   (6) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ
Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. 4         B. 6         C. 3         D. 5

(Xem giải) Câu 26. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo caanf vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A. 18,38 gam         B. 18,24 gam         C. 17,80 gam         D. 16,68 gam

(Xem giải) Câu 27. Cho các chất: glucozơ, andehit fomic, etilen glycol, propan-1,3-điol, 3-monoclopropan-1,2-điol (3MCPD), saccarozơ, Valylglyxylalanin. Có bao nhiêu chất phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam.

A. 3         B. 4         C. 5         D. 6

(Xem giải) Câu 28. Trùng hợp m (tấn) etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,25         B. 2,00         C. 0,80         D. 1,80

(Xem giải) Câu 29. Cho các chất CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là:

A. 4         B. 3         C. 2         D. 1

(Xem giải) Câu 30. Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2. A và B đều cộng hợp với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2 muối và nước. CTCT của A và B là:

A. HCOOC6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5         B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5

C. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5         D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH2-COOH

(Xem giải) Câu 31. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu vào 300ml dung dịch HCl 1M chỉ thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 3,2 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 51,15 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 11,2         B. 13,8         C. 14,5         D. 17,0

(Xem giải) Câu 32. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol KHCO3. Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Tỷ lệ x : y là

A. 9 : 2         B. 4 : 1         C. 5 : 1         D. 5 : 2

(Xem giải) Câu 33. Peptit X và peptit Y có tông số liên kết peptit là 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỷ lệ mol tương ứng là 1:3 cần dùng 22,176 lít O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít. Khối lượng X đem đốt là.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 - Sở GD-ĐT Quảng Bình

A. 14,48 gam         B. 3,3 gam         C. 3,28 gam         D. 4,24 gam

(Xem giải) Câu 34. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức mạch hở X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H7N         B. C3H9N         C. C4H9N         D. C3H7N

(Xem giải) Câu 35. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức mạch hở (trong đó X, Y là este no, MY = MX + 14, Z không no chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn 14,64 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,76 mol O2. Mặt khác đun nóng 14,64 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được ancol T duy nhất và hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ T đi qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam; đồng thời thu được 2,016 lít khí H2. Tỷ lê mol các muối có khối lượng phân tử tăng dần là:

A. 6:1:2         B. 9:5:4         C. 5:2:2         D. 4:3:2

(Xem giải) Câu 36. Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong nước và sự bay hơi nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thíu nghiệm ghi ở bảng sau

Thời gian điện phân (giây) Khối lượng catot tăng (gam) Khí thoát ra ở anot Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)
965 m Một khí duy nhất 2,70
3860 4m Hỗn hợp khí 9,15
t 5m Hỗn hợp khí 11,11

Giá trị của t là

A. 4101         B. 5790         C. 9650         D. 11580

(Xem giải) Câu 37. Chất hữa cơ X mạch hở có công thức C8H15O4N. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được (m + 1) gam muối Y của aminoaxit và hỗn hợp Z gồm 2 ancol. Giá trị của m là

A. 47,25         B. 15,75         C. 7,27         D. 94,50

(Xem giải) Câu 38. X là hỗn hợp khí H2 và N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối đối với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

A. 20%         B. 30%         C. 15%         D. 25%

(Xem giải) Câu 39. Hỗn hợp X gồm propin (0,15 mol), etan (0,2 mol), axetilen (0,1 mol) và hidro (0,6 mol). Nung nóng X với xúc tác Ni một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được a mol kết tủa và 15,68 lít khí Z. Cho Z phản ứng tối đa với 8 gam brom trong dung dịch. Tìm a.

A. 0,10         B. 0,12         C. 0,16         D. 0,18

(Xem giải) Câu 40. X là dung dịch H2SO4 0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Khi trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH = 2. Tỷ lệ V1/V2 là

A. 3/2         B. 2/3         C. 1/2          D. 2

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!