[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Phú Thọ

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48D 49D 50C
51A 52C 53B 54C 55A 56C 57D 58A 59C 60D
61A 62C 63B 64B 65A 66C 67D 68D 69C 70A
71B 72C 73C 74B 75B 76B 77D 78D 79A 80B

(Xem giải) Câu 41. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau

Giá trị của m max là

A. 88,32.         B. 84,26.         C. 92,49.          D. 98,84.

Câu 42. Fe(OH)3 không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4.         B. KCl.         C. HCl.         D. HNO3.

(Xem giải) Câu 43. Thực hiện các phản ứng sau: (1) K2SO4 + BaCl2; (2) CuSO4 + Ba(NO3)2; (3) NaHSO4 + Ba(OH)2; (4) H2SO4 + BaSO3; (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2; (6) Fe2(SO4)3 + BaCl2. Số phản ứng có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. 4.         B. 2.         C. 3.         D. 5.

Câu 44. Cho các dung dịch: etylamoni clorua, Gly-Ala, anbumin, Val-Gly-Ala. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành phức màu tím là

A. 3.         B. 4.         C. 2.         D. 1.

(Xem giải) Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn cacbohiđrat X, cần vừa đủ 5,6 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được hấp thụ hoàn toàn vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 49,25.         B. 9,85.         C. 29,55.         D. 19,70.

Câu 46. Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho con người, có công thức cấu tạo là

Số nguyên tử cacbon và số nguyên tử hiđro có trong một phân tử vitamin A lần lượt là

A. 19 và 28.         B. 20 và 28.         C. 20 và 30.         D. 19 và 30.

Câu 47. Ở điều kiện thường, X là chất rắn màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạng không nhánh, không tan trong nước. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Chất X là

A. Glicogen.         B. Amilopectin.         C. Xenlulozơ.         D. Saccarozơ.

Câu 48. Kim loại nào sau đây mềm nhất?

A. Nhôm.          B. Kali.          C. Natri.         D. Xesi.

Câu 49. Este X được tạo thành trực tiếp từ axit fomic và ancol etylic có công thức phân tử là?

A. C2H4O2.          B. C4H8O2.          C. C4H10O2.          D. C3H6O2.

Câu 50. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Ag.          B. Ba.          C. Fe.          D. Na.

Câu 51. Để tạo độ xốp cho bánh mì, trong quá trình nhào bột bánh, người ta cho thêm chất nào sau đây?

A. Amoni hiđrocacbonat.     B. Phèn chua.     C. Amoni clorua.     D. Amoni sunfat.

Câu 52. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. Tính axit.          B. Tính bazơ.          C. Tính khử.          D. Tính oxi hóa.

Câu 53. Phương trình hóa học nào sau đây sai (điều kiện phản ứng có đủ)?

A. CO2 + NaOH → NaHCO3.          B. CO2 + NaOH → NaHCO3 + H2O.

C. Si + O2 → SiO2.          D. 2CO + O2 → 2CO2

Câu 54. Dung dịch alanin không tác dụng với chất nào sau đây?

A. HCl.          B. HNO3.          C. NaCl.          D. NaOH.

Câu 55. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X là

A. Cu(NO3)2.      B. Ca(HCO3)2.      C. Fe2(SO4)3.      D. NaH2PO4.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum

(Xem giải) Câu 56. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol amin X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ 6,75 mol O2, thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Công thức phân tử của X là

A. C2H7N.          B. C3H9N.          C. C4H11N.          D. CH5N.

Câu 57. Trong quả chuối xanh có chứa nhiều cacbohiđrat nào sau đây?

A. Saccarozơ.          B. Glucozơ.          C. Fructozơ.          D. Tinh bột.

Câu 58. Kim loại không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Ag.          B. Mg.          C. Fe.          D. Al.

(Xem giải) Câu 59. Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với lượng dung dịch H2SO4 loãng, dư, đến khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí (đktc). Khối lượng Cu có trong 15 gam hỗn hợp X là

A. 4,2.          B. 8,4.          C. 2,4.          D. 1,6.

Câu 60. Tơ tằm thuộc loại

A. Tơ tổng hợp.      B. Tơ nhân tạo.      C. Tơ bán tổng hợp.      D. Tơ thiên nhiên.

(Xem giải) Câu 61. Cho 100 ml dung dịch E gồm HCl 0,75M, HNO3 0,15M và H2SO4 0,3M tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thu được kết tủa và dung dịch T. Cho từ từ đến hết dung dịch T vào 100 ml dung dịch K2CO3 0,32M và NaOH 0,3M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của X là

A. 2,364.         B. 2,796.         C. 2,955.          D. 3,945.

(Xem giải) Câu 62. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch chứa 1 mol KHSO4 vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1).
(d) Cho bột Cu dư vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4.         B. 2.         C. 3.         D. 5.

(Xem giải) Câu 63. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H11N3O6) và Y (C4H12N2O6). Cho 44,20 gam E tác dụng tối đa với 0,92 mol KOH, thu được chất hữu cơ Z đa chức, bậc một và dung dịch T. Cô cạn T thu được chất rắn M gồm các muối vô cơ. Nung M đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Cho các phát biểu sau:
(a) Giá trị của m là 64,12.
(b) Chỉ có một công thức cấu tạo thỏa mãn của chất Y.
(c) Cho X hoặc Y vào dung dịch H2SO4 loãng, đều có khí không màu thoát ra.
(d) Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 23,16 gam muối.
Số phát biểu sai là

A. 1.         B. 2.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 64. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y đều mạch hở. Cho 14,82 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,165 mol KOH thu được m gam hỗn hợp hai muối và 7,17 gam hỗn hợp Z gồm các ancol đều no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,048 mol E cần vừa đủ 0,324 mol O2, thu được 3,888 gam H2O. Phát biểu nào sau đây sai

A. Số công thức cấu tạo phù hợp của Y là 3.

B. Giá trị của m là 6,756.

C. Phần trăm khối lượng của nguyên tố C trong X là 55,814%.

D. Một phân tử Y có 14 nguyên tử H.

(Xem giải) Câu 65. Cho phản ứng sau:
(a) Q + 4NaOH → X + Y + Z + T + H2O
(b) X + dung dịch AgNO3/NH3 → (NH4)2CO3 + …
(c) 2Y + H2SO4 loãng → 2Y1 + Na2SO4.
(d) Z + H2SO4 loãng → Z1 + Na2SO4
(e) 2CH2=CH2 + O2 → 2T (Xúc tác PdCl2, CuCl2).
(g) 2Z1 + O2 → 4CO2 + 2H2O
Biết MQ < 260, tổng số nguyên tử C và O có trong một phân tử Q là

A. 18.         B. 22.         C. 20.         D. 16.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ (Lần 2)

(Xem giải) Câu 66. Cho các polime sau: polietilen, nilon-6,6, poliacrylonitrin, poli(etilen-terephtalat), poli(metyl metacrylat). Số polime trùng ngưng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 67. Cho hỗn hợp chứa a mol kim loại X và a mol kim loại Y vào nước dư thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
+ TN1: Cho dung dịch chứa 2a mol HCl vào dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
+ TN2: Cho dung dịch chứa 1,5a mol H2SO4 vào dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
+ TN3: Cho dung dịch chứa 0,5a mol HCl và a mol H2SO4 vào dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n2 < n3 < n1. Hai kim loại X, Y lần lượt là

A. Ba và K.       B. Ba và Zn.       C. Ba và Al.       D. Na và Al.

(Xem giải) Câu 68. Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0,05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích 2,24 lít (đktc). Y hòa tan tối đa 0,48 gam Mg. Biết hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan các khí trong dung dịch. Giá trị của T gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7500.       B. 8000.       C. 9000.       D. 8500.

(Xem giải) Câu 69. Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp E gồm CH4, C2H4, C3H6 và C2H2, thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, cho 6,192 gam E phản ứng được với tối đa 0,168 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1.       B. 0,25.       C. 0,2.         D. 0,15.

(Xem giải) Câu 70. Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Các chất X và Y lần lượt là

A. KMnO4 và O2.      B. Cu(NO3)2 và NO.      C. NH4Cl và NH3.      D. NH4HCO3 và NH3.

(Xem giải) Câu 71. Cho CrO3 vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho các phát biểu sau

(a) Dung dịch X có màu da cam.
(b) Dung dịch Y có màu da cam.
(c) Dung dịch X có màu vàng.
(d) Dung dịch Y oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 72. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo E cần vừa đủ 150 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch chứa a gam muối X và b gam muối Y (MX < MY, trong mỗi phân tử muối có không quá ba liên kết π, X và Y có cùng số nguyên tử C, số mol của X lớn hơn số mol của Y). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 28,56 lít CO2 (đktc) và 20,25 gam H2O. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 11,6 và 5,88.     B. 13,7 và 6,95.     C. 14,5 và 7,35.     D. 7,25 và 14,7.

(Xem giải) Câu 73. Cho hỗn hợp gồm KHCO3 và Na2CO3 (có tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa và dung dịch X, sau đó cho từ từ dung dịch HCl vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì số mol HCl phản ứng là 0,28 mol. Mặt khác, toàn bộ X tác dụng với tối đa dung dịch chứa 0,16 mol Ca(OH)2, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 19,88.       B. 17,88.       C. 23,88.       D. 17,91.

(Xem giải) Câu 74. Hấp thụ hết 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch E. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch E vào 112,5 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 1,008 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch E tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 14,775 gam kết tủa. Tỉ lệ của x : y là

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 4)

A. 3 : 1.       B. 1 : 2.       C. 2 : 3.         D. 2 : 1.

(Xem giải) Câu 75. Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí X như sau: Nạp đầy khí X vào bình thủy tinh rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đầu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá như hình vẽ:

Cho phát biểu sau:
(a) Khí X có thể là HCl hoặc NH3.
(b) Thí nghiệm trên để chứng minh tính tan tốt của HCl trong nước.
(c) Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.
(d) Trong thí nghiệm trên, nếu thay thuốc thử phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước trong bình sẽ có màu xanh.
(e) Khí X có thể là metylamin hoặc etylamin.
(g) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn ở điều kiện 60°C và 1 amt.
(h) Có thể thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.
Số phát biểu đúng là

A. 1.         B. 2.         C. 3.          D. 4.

(Xem giải) Câu 76. Cho m gam X gồm các este của CH3OH với axit cacboxylic và 0,1 mol glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn, thu được hỗn hợp khí, hơi Z gồm CO2, H2O, N2 và 0,3 mol chất rắn Na2CO3. Hấp thụ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 34,9 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của glyxin trong X là

A. 16,67.         B. 17,65.         C. 21,13.         D. 20,27.

(Xem giải) Câu 77. Chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4, thỏa mãn các phản ứng có phương trình hóa học sau:
(1) E + 3NaOH → 2X + Y + H2O
(2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z
(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + 3H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
(b) Chất T vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH.
(c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Dung dịch Y tác dụng được với khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

(Xem giải) Câu 78. Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe trong oxi một thời gian thu được (m + 4,16) gam hỗn hợp Y chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Z chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 3m gam Y bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4, thu được dung dịch T chỉ chứa x gam muối sunfat của kim loại và 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x gần nhất với

A. 107,6.         B. 127,1.         C. 152,2.         D. 152,9.

(Xem giải) Câu 79. Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch Y, khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và chất rắn Z. Cho các dung dịch sau: CuCl2, Br2, HCl, NaNO3, KMnO4, Na2CO3. Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch Y là

A. 4.         B. 3.         C. 5.         D. 2.

Câu 80. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, 2 mol natri oleat và 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 1.         B. 2.         C. 3.          D. 4.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!