[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2D 3C 4D 5B 6D 7B 8B 9C 10B
11D 12B 13A 14C 15D 16A 17A 18C 19A 20B
21C 22B 23D 24A 25D 26D 27B 28C 29C 30B
31A 32B 33A 34A 35D 36C 37D 38C 39B 40A

Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở nhiệt độ thường X là chất lỏng. X là

A. Pb       B. Hg.       C. W.       D. Cr.

Câu 2: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure ?

A. Gly-Ala-Gly.       B. Ala-Gly-Gly.       C. Ala-Ala-Gly-Gly.       D. Ala-Gly.

(Xem giải) Câu 3: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng bên.

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4
pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. X có tính axit; Y, Z, T có tính bazơ.        B. X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

C. Phân biệt dung dịch X với dung dịch Y bằng quỳ tím.        D. Z, T làm xanh quỳ tím ẩm.

Câu 4: Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH=CH2.

(Xem giải) Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.
(2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.
(4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

Câu 6: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch X loãng, dư tạo ra muối Fe (III). Chất X là

A. CuSO4.       B. H2SO4.       C. HCl.       D. HNO3.

(Xem giải) Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch FeCl2.
(b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.
(c) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2.
(e) Cho kim loại Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(g) Sục khí SO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 6.

Câu 8: Kim loại dẫn điện tốt nhất và kim loại cứng nhất lần lượt là

A. Al và Cu.       B. Ag và Cr.       C. Cu và Cr.       D. Ag và W.

(Xem giải) Câu 9: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO3, Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của X và Y lần lượt là

A. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3.       B. C2H5COOH và HCOOC2H5.

C. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.       D. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO.

(Xem giải) Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng:
(1) X + O2 → axit cacboxylic Y1;
(2) X + H2 → ancol Y2.
(3) Y1 + Y2 ⇔ Y3 + H2O
Biết Y3 có công thức phân tử là C6H10O2. Tên gọi của X là

A. anđehit axetic       B. anđehit acrylic       C. anđehit propionic      D. anđehit metacrylic

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi liên trường Quỳnh Lưu 1 - Yên Thành 2 (Nghệ An)

Câu 11: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Xenlulozơ.       B. rezit.       C. Amilozơ.       D. Amilopectin.

(Xem giải) Câu 12: Có các phát biểu sau:
(a) Tất cả ancol đa chức đều có khả năng tạo phức với Cu(OH)2.
(b) Đốt cháy ancol no, đơn chức X luôn sinh ra số mol nước nhiều hơn số mol CO2.
(c) Tất cả ancol no, đơn chức, mạch hở đều có khả năng tách nước tạo thành olefin.
(d) Oxi hóa ancol đơn chức X cho sản phẩm hữu cơ Y, nếu Y tráng gương thì X là ancol bậc 1.
(e) Phenol là những hợp chất hữu cơ có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.
(f) Dung dịch phenol (C6H5OH) không làm đổi màu quỳ tím.
Có mấy phát biểu đúng ?

A. 4       B. 3       C. 5       D. 6

Câu 13: Ba dung dịch: metylamin (CH3NH2), glyxin (Gly) và alanylglyxin (Ala-Gly) đều phản ứng được với

A. Dung dịch HCl.       B. Dung dịch NaOH.       C. Dung dịch NaNO3.       D. Dung dịch NaCl.

(Xem giải) Câu 14: Các bước tiến hành thí nghiệm tráng bạc của glucozơ
(1) Thêm 3-5 giọt glucozơ vào ống nghiệm.
(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa tan hết.
(3) Đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60-70ºC trong vòng vài phút.
(4) Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.
Thứ tự tiến hành đúng là

A. 1, 4, 2, 3.       B. 1, 2, 3, 4.       C. 4, 2, 1, 3.       D. 4, 2, 3, 1.

Câu 15: Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là

A. Phản ứng xà phòng hóa       B. Phản ứng không thuận nghịch.

C. Phản ứng cho – nhận electron.       D. Phản ứng thuận nghịch.

Câu 16: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng ?

A. Cu.       B. Al.       C. Fe.       D. Mg.

Câu 17: Chất thuộc loại polisaccarit là

A. Tinh bột.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 18: Ấm nước đun lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi dưới đáy. Để loại bỏ cặn, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. Nước vôi trong.       B. Ancol etylic       C. Giấm.       D. Nước Javen.

Câu 19: Thành phần chính của phân đạm urê là

A. (NH2)2CO.       B. (NH4)2CO3.       C. Ca(H2PO4)2.       D. (NH4)2CO.

(Xem giải) Câu 20: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 21: Trong số các polime sau: amilozơ, tơ nilon-6, xenlulozơ, tơ tằm, tơ visco, cao su Buna-S, polietilen. Có bao nhiêu polime là polime thiên nhiên?

A. 4       B. 5       C. 3       D. 6

(Xem giải) Câu 22: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: Ca(NO3)2, KOH, Na2CO3, KHSO4, Ba(OH)2, H2SO4, HNO3. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

(Xem giải) Câu 23: Lên men glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ cần dùng là

A. 33,7 gam.       B. 90 gam.       C. 20 gam.       D. 56,25 gam.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Phổ thông Năng khiếu (Lần 1)

(Xem giải) Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 54,84.       B. 53,16.       C. 57,12.       D. 60,36.

(Xem giải) Câu 25: Hỗn hợp X chứa chất (C5H16O3N2) và chất (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là

A. 4,24 gam.       B. 3,18 gam.       C. 5,36 gam       D. 8,04 gam.

(Xem giải) Câu 26: Cho 51,75 gam bột kim loại M hóa trị II vào 200 ml dung dịch CuCl2 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,55 gam hỗn hợp kim loại. Kim loại M là

A. Mg.       B. Fe.       C. Pb       D. Zn.

(Xem giải) Câu 27: Để 4,2 gam Fe trong không khí một thời gian thu được 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit của nó. Hòa tan hết X bằng dung dịch HNO3 thấy sinh ra 0,448 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là

A. 15,98.       B. 16,6.       C. 18,15.       D. 13,5.

(Xem giải) Câu 28: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 53,95.       B. 22,35.       C. 44,95.       D. 36,95.

(Xem giải) Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,05 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa và thoát ra 1,12 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là ?

A. 3,15.       B. 1,98.       C. 2,76.       D. 2,32.

(Xem giải) Câu 30: Hỗn hợp X gồm chất Y (C3H9O3N) và chất Z (C2H7O2N). Đun nóng 19,0 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị m là

A. 16,36.       B. 18,86.       C. 15,08.       D. 19,58.

(Xem giải) Câu 31: Điện phân 600 ml dung dịch X chứa đồng thời NaCl 0,5M và CuSO4 aM (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) đến khi thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu thì ngừng điện phân. Nhúng một thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ lượng kim loại tạo thành đều bám vào thanh sắt và không có sản phẩm khử của S+6 sinh ra). Giá trị của a là

A. 1,00.       B. 1,50.       C. 0,50.       D. 0,75.

(Xem giải) Câu 32: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,12 mol HCl và 0,08 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol của Fe(NO3)2 có trong m gam X là?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Ôn tập đầu năm Hóa 12 - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Đề 3)

A. 0,04       B. 0,03       C. 0,05       D. 0,02.

(Xem giải) Câu 33: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

Mối quan hệ giữa a và b là

A. 3a = 4b       B. 3a = 2b       C. a = b       D. a = 2b

(Xem giải) Câu 34: Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe(OH)2 và 0,1 mol BaSO4 ngoài không khí tới khối lượng không đổi, thì số gam chất rắn còn lại là

A. 39,3 gam       B. 16 gam.       C. 37,7 gam       D. 23,3 gam

(Xem giải) Câu 35: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào H2O dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa . Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa . Giá trị của m là

A. 2,93.       B. 7,09.       C. 6,79.       D. 5,99.

(Xem giải) Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc . Giá trị của V là

A. 5,60.       B. 3,36.       C. 2,24.       D. 4,48.

(Xem giải) Câu 37: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no, có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước . Mặt khác thủy phân 46,6 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được 55,2 gam muối khan và phần hơi có chứa chất hữu cơ Z. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

A. 56,5%.       B. 43,5%.       C. 53,5%.       D. 46,5%.

(Xem giải) Câu 38: Khi xà phòng hoá 5,45 gam X có công thức phân tử C9H14O6 đã dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được ancol no Y và muối của một axit hữu cơ. Để trung hoà lượng NaOH dư sau phản ứng phải dùng hết 50 ml dung dịch HCl 0,5M. Biết rằng 23 gam ancol Y khi hoá hơi có thể tích bằng thể tích của 8 gam O2 (trong cùng điều kiện). Công thức của X là

A. (C2H5COO)2C3H5(OH).       B. (HCOO)3C6H11.

C. (CH3COO)3C3H5.       D. C2H5COOC2H4COOC2H4COOH.

(Xem giải) Câu 39: Sục 8,96 lit khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sau phản ứng, khối lượng kết tủa thu được là

A. 20 gam.       B. 10 gam.       C. 12 gam.       D. 40 gam.

(Xem giải) Câu 40: Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon. Cho hỗn hợp A qua dung dịch nước brom có hòa tan 11,2 gam brom. Brom bị mất màu hoàn toàn đồng thời có 2,912 lít khí (ở đktc) thoát ra khỏi bình brom, tỉ khối hơi của khí so với CO2 bằng 0,5. Giá trị của m là

A. 5,80.       B. 4,64.       C. 6,96.         D. 5,22.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!