[2021] Thi thử TN trường Quang Trung – Đắk Lắk (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2B 3D 4B 5D 6D 7C 8A 9A 10D
11C 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18C 19B 20D
21A 22D 23A 24C 25B 26B 27A 28D 29C 30A
31D 32C 33C 34B 35A 36C 37B 38A 39A 40C

Câu 1. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là

A. axit acrylic.       B. etilen.       C. stiren.         D. toluen.

Câu 2. Thành phần chính của dầu mỏ là những hiđrocacbon no, mạnh hở có tên gọi chung là ankan. Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng ankan?

A. C10H8.       B. C5H12.       C. C3H6.       D. C6H12.

Câu 3. Phenol (C6H5OH) không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Na.       B. NaOH.        C. Dung dịch nước brom.       D. NaHCO3.

Câu 4. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ.       C. Tinh bột.       D. Saccarozơ.

Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

A. CH3NH2.       B. C6H5NH2.       C. C2H5NH2.       D. CH3NHCH3.

Câu 6. Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là

A. C3H7OH.       B. C3H5OH.       C. C2H5OH.       D. CH3OH.

Câu 7. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

A. Al       B. Fe       C. Na       D. Mg

Câu 8. Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A. Poli(metyl metacrylat).       B. Poli etilen.

C. Poli butađien.       D. Poli(vinylclorua).

Câu 9. Este CH2=CHCOOCH3 có tên gọi là

A. Metyl acrylat       B. etyl axetat       C. Metyl metacrylat       D. vinyl axetat.

Câu 10. Natri hiđroxit hay xút ăn da là hóa chất quan trọng, đứng hàng thứ hai sau axit sunfuric. Natri hiđroxit được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm,. Công thức hóa học của natri hiđroxit là:

A. Na2O.       B. Na2CO3.       C. NaHCO3.       D. NaOH.

Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.       B. H2O.       C. NaCl.       D. C2H5OH.

Câu 12. Thạch cao nung dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là

A. CaSO4.2H2O.        B. CaSO4.H2O.       C. CaSO4.       D. CaCO3.

Câu 13. Chất nào sau đây có phân tử khối bằng 146 đvC?

A. Valin.       B. Lysin.       C. Axit Glutamic.       D. Alanin.

Câu 14. Kim loại cứng nhất là

A. Cr.       B. W.       C. Pb.        D. Fe.

Câu 15. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

A. HCl.       B. KOH.       C. HNO3 loãng.       D. H2SO4 loãng.

Câu 16. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (08/36)

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2       B. 1s2 2s2 2p6 3s1.       C. 1s2 2s2 2p6.       D. 1s2 2s2 2p4.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai về tính chất vật lí của este?

A. Thường có mùi thơm đặc trưng của hoa quả chín.

B. Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của axit có cùng số nguyên tử cacbon.

C. Rất ít tan trong nước.

D. Đều là chất rắn ở điều kiện thường.

Câu 18. Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: Hiđroxit X → Oxit Y + H2O.

A. KOH.       B. Ba(OH)2.       C. Al(OH)3.       D. NaOH.

(Xem giải) Câu 19. Cho dãy các dung dịch: Glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch có màu xanh lam là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 20. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?

A. NaCl       B. NaOH       C. CH3OH       D. HCl

(Xem giải) Câu 21. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

A. 0,60 gam.         B. 0,42 gam.         C. 0,54 gam.         D. 0,48 gam.

(Xem giải) Câu 22. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k), ΔH < 0. Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

A. Biến đổi nhiệt độ.        B. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.

C. Biến đổi áp suất.        D. Sự có mặt của chất xúc tác.

Câu 23. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. glucozơ, sobitol.       B. saccarozơ, glucozơ.

C. glucozơ, fructozơ.       D. fructozơ, sobitol.

(Xem giải) Câu 24. Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Ag.       B. Fe, Cu.       C. Cu, Ag.       D. Zn, Ag.

(Xem giải) Câu 25. Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau

A. Na2SO4.       B. CuSO4.       C. ZnSO4.       D. MgSO4.

(Xem giải) Câu 26. Thủy phân hoàn toàn 1 mol tetrapeptit Ala-Gly-Gly-Val trong môi trường bazơ (NaOH), phát biểu nào sau đây sai?

A. Thu được 1 mol C3H6NO2Na.       B. Thu được 1 mol C4H8NO2Na.

C. Thu được 2 mol C2H4NO2Na.       D. Có 4 mol NaOH phản ứng.

Câu 27. Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O       B. 2Na + H2O → Na2O + H2.

C. Na2CO3 (t°) → Na2O + CO.       D. NaHCO3 (t°) → NaOH + CO2.

(Xem giải) Câu 28. Đun 0,08 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khi CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,14 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 40 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN Chuyên Quốc học Huế (Lần 2)

A. 37,12.       B. 36,80.       C. 29,04.       D. 38,08.

(Xem giải) Câu 29. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.
(b) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.
(c) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2..
(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 30. Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo các bước sau đây:
– Bước 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng cách cho vào một ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.
– Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 1 ml dung dịch AgNO3 1%, sau đó thêm từng giọt NH3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám của bạc hiđroxit, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH3 đến khi kết tủa tan hết.
– Bước 3: Thêm tiếp 1 ml dung dịch glucozơ 1%, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn một thời gian thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.
Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phản ứng trên, glucozơ đã bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3.
(b) Trong bước 2, khi nhỏ tiếp dung dịch NH3 vào, kết tủa nâu xám của bạc hidroxit bị hòa tan do tạo thành phức bạc [Ag(NH3)2]+.
(c) Trong bước 3, để kết tủa bạc nhanh bám vào thành ống nghiệm ta phải luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng.
(d) Ở bước 1, vai trò của NaOH là để làm sạch bề mặt ống nghiệm.
(e). Trong bước 3, có thể gâm ống nghiệm trong cốc nước nóng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 31. Đun nóng một triglyxerit (X) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch gồm hai muối, trong đó có 60,8 gam natri oleat (C17H33COONa); 30,6 gam natri stearat (C17H35COONa) và m gam glixerol. Giá trị của m là:

A. 18,4.        B. 4,6.       C. 27,6.        D. 9,2.

(Xem giải) Câu 32. Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,54.       B. 2,16.       C. 1,08.       D. 1,62.

(Xem giải) Câu 33. Cho 18,81 gam hỗn hợp E chứa một este đơn chức X (chứa một liên kết C=C) và một axit đơn chức Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, kết thúc phản ứng thu được ancol metylic và m gam một muối duy nhất. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol E, thu được 122a gam CO2 và 39a gam H2O. Giá trị của m là

A. 18,80.       B. 22,56.       C. 21,60.       D. 17,28.

(Xem giải) Câu 34. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên - Hải Phòng (Lần 1)

A. 30,8 gam.       B. 32,2 gam.       C. 33.6 gam.       D. 35,0 gam.

(Xem giải) Câu 35. Cho các phát biểu sau :
(a) Thủy phân triolein, thu được etylen glicol.
(b) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.
(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Trùng ngưng Ɛ-aminocaproic, thu được policaproamit.
(e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.
(g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 36. Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Ala) bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

A. 42,45 gam.       B. 44,45 gam.       C. 47,85 gam.       D. 35,85 gam.

(Xem giải) Câu 37. Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X. Tính khối lượng kết tủa thu được

A. 29,55       B. 9,85       C. 39,4       D. 19,7

(Xem giải) Câu 38. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X → Y + CO2
(b) Y + H2O → Z
(c) T + Z → R + X + H2O
(d) 2T + Z → Q + X + 2H2O
Biết X là hợp chất của Ca, T là hợp chất của Na. Khối lượng mol của Z, R thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. 74 và 40.       B. 40 và 74.       C. 106 và 74.       D. 74 và 106.

(Xem giải) Câu 39. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 113.       B. 103.       C. 95.       D. 110.

(Xem giải) Câu 40. Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Số mol ion Cu2+ trong Y là

A. 0,01.       B. 0,02.       C. 0,03.       D. 0,04.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!