[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42D 43A 44A 45B 46D 47B 48A 49A 50C
51B 52A 53C 54D 55C 56B 57C 58A 59B 60C
61C 62C 63C 64B 65A 66B 67B 68B 69A 70B
71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78D 79A 80C

Câu 41: Anilin có công thức là

A. C6H5CH2NH2         B. C2H5NH2         C. C6H5NH2         D. H2N-CH2-COOH

Câu 42: Kim loại dùng để sản xuất dây dẫn truyền tải điện năng ngoài trời (cao thế, trung thế…) là

A. Fe.         B. Ag.         C. Cu.         D. Al.

Câu 43: Polime được dùng sản xuất ống dẫn nước, vỏ dây điện … là

A. Poli(vinyl clorua).         B. Xenlulozơ.         C. Nhựa novolac.         D. Tơ capron.

Câu 44: Tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ visco         B. tơ tằm         C. tơ nilon- 6,6         D. tơ olon

Câu 45: Chất có vị ngọt, dễ tan trong nước có nhiều trong cây mía và củ cải đường là

A. Xenlulozơ         B. Saccarozơ         C. Glucozơ         D. Tinh bột

Câu 46: Giấm ăn là dung dịch chứa khoảng 5% axit

A. Axit clohiđric.         B. Axit Acrylic.         C. Axit Fomic.         D. Axit xetic.

Câu 47: Kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl là

A. Ag.         B. Cu.         C. Mg.         D. Na.

Câu 48: Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom là

A. Etilen.         B. Benzen.         C. Propan.         D. Etan.

Câu 49: Công thức phân tử của Alanin là

A. C3H7O2N         B. C3H5O2N         C. C4H7O2N         D. C2H5O2N

Câu 50: Phenol không phản ứng với

A. Nước Brom.         B. Na.         C. HCl đặc.         D. NaOH.

Câu 51: Chất thuộc loại polisaccarit là

A. glucozơ.         B. tinh bột.         C. saccarozơ.         D. glixerol.

Câu 52: Metyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3.         B. CH3CH2OH.         C. CH3COOC2H5.         D. C2H5COOC2H5.

Câu 53: X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức C3H6O2. X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và ancol etylíc, X không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là

A. HOCH2-CH2CHO.         B. C2H5COOH.         C. HCOOC2H5.         D. CH3-COOCH3.

Câu 54: Khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sorbitol với hiệu suất 60% là:

A. 1,8 gam.         B. 2,7 gam.         C. 1,08 gam.         D. 3 gam.

Câu 55: Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối nào sau đây?

A. C17H31COONa.         B. C15H31COONa.         C. C17H35COONa.         D. C17H33COONa.

Câu 56: Để thu được Ag tinh khiết từ quặng bạc có lẫn Cu, người ta cho quặng bạc đó vào dung dịch chứa chất X dư. X là chất nào sau đây?

A. Cu(NO3)2.         B. Fe(NO3)3.         C. Fe(NO3)2.         D. HNO3.

(Xem giải) Câu 57: Hoà tan hoàn toàn 4,34 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Mg, Al trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Trần Phú - Vĩnh Phúc (Lần 2)

A. 12,6.         B. 13,7.         C. 18,54.         D. 11,44.

(Xem giải) Câu 58: Cho 6,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức của A là

A. CH3OH.         B. C2H5OH.         C. C3H7OH.         D. C4H9OH.

(Xem giải) Câu 59: Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Tên gọi của X là

A. Teflon         B. Poli etilen         C. Poli(vinyl clorua)         D. Poli propilen

Câu 60: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, C6H12O6 (Glucôzơ), C2H5OH. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 4.         B. 3.         C. 2.         D. 1.

Câu 61: Phát biểu không đúng là

A. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

B. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH sẽ thu được xà phòng.

C. Chất béo (dầu, mỡ ăn) có thể dùng làm chất bôi trơn cho động cơ và ổ trục máy móc.

D. Triolein có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom.

(Xem giải) Câu 62: Cho các phát biểu sau
(1). H2NCH2CONHCH2-CH2COOH là đipeptit.
(2). Muối natri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính.
(3). Tính bazơ của NH3 yếu hơn tính bazơ của metyl amin
(4). Tetrapetit có chứa 4 liên kết peptit.
(5). Ở điều kiện thường metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

(Xem giải) Câu 63: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 2.         B. 3.         C. 4.         D. 5.

Câu 64: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1). C4H6O2 + NaOH → (X) + (Y)
(2). (X) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3
(3). (Y) + NaOH → CH4 + Na2CO3
Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. CH3COOH         B. CH3COONa         C. CH3CHO         D. C2H3COONa

(Xem giải) Câu 65: Cho 27,75 gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 300ml dung dịch HNO3 a (mol/lít). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch B và 2,19 gam kim loại chưa tan. Giá trị của a là

A. 3,2.         B. 1,6.         C. 2,4.         D. 1,2.

(Xem giải) Câu 66: Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) có khoảng 1,849% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng cầu nối –S–S– đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S–S– ?

A. 48.         B. 50.         C. 44.         D. 46.

(Xem giải) Câu 67: Cho 53,2 gam hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối và hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,5. Phần trăm khối lượng của chất A trong hỗn hợp X là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Khảo sát chất lượng trường Yên Khánh A - Ninh Bình

A. 57,14%.         B. 42,86%.         C. 28,57%.         D. 85,71%.

(Xem giải) Câu 68: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và x mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử duy nhất NO3-). Thể tích khí thu được sau phản ứng là

A. 1,12 lít         B. 1,344 lít         C. 2,24 lít         D. 0,672 lít

(Xem giải) Câu 69: Cho hỗn hợp Fe, Cu vào HNO3 đặc, đun nóng cho tới phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và còn lại m gam chất rắn không tan. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)2.         B. Cu(NO3)2.         C. HNO3.         D. Fe(NO3)3.

(Xem giải) Câu 70: Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 3,84.         B. 4.         C. 3.         D. 4,8.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức. Để phản ứng với 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol metylic và 12,36 gam hỗn hợp Y gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là

A. 19,72%         B. 29,13%         C. 32,85%         D. 23,63%

(Xem giải) Câu 72: Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa một chức axit và một chức amin (tỷ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Phần trăm số mol của mỗi aminoaxit trong hỗn hợp ban đầu bằng:

A. 40% và 60%.         B. 50% và 50%.         C. 20% và 80%.         D. 25% và 75%.

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

A. 0,20         B. 0,15         C. 0,10         D. 0,30

(Xem giải) Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức và một ancol đơn chức, sau phản ứng thu được 0,4 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 3,06.         B. 4,25.         C. 1,53.         D. 8,5.

(Xem giải) Câu 75: Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch trong bình giảm 43,74 gam. Giá trị của a là

A. 8,85.         B. 7,57.         C. 7,75.         D. 5,48.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X, pentapeptit Y và Z là este đơn chức của α-amino axit. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T có khối lượng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Cho lượng ancol T trên vào bình đựng Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 3,72 gam. Mặt khác Đốt cháy hết hỗn hợp muối bằng O2 dư, thu được 5,6 lít N2 ( đktc); 21,96 gam H2O và CO2, Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong E là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An (Lần 3)

A. 11,24%.         B. 56,16%.         C. 14,87%.         D. 24,56%.

(Xem giải) Câu 77: Cho các phát biểu sau:
(1). Khi có mặt ion kim loại nặng (Pb2+, Cu2+…) hoặc đun nóng protein bị đông tụ.
(2). Amilopectin có mạch không phân nhánh.
(3). Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.
(4). Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol.
(5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.
(6). Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(7). Hiđro hóa glucơzơ và frutozơ đều thu được sobitol.
(8). Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 5.         C. 4.         D. 2.

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí NO (đktc). Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 870 ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,672 lít khí NO ( đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m là ?

A. 126,34.         B. 116,68.         C. 137,22.         D. 123,78.

(Xem giải) Câu 79: Cho các phát biểu sau
(1). Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) có thể tan hết trong dung dịch HCl dư.
(2). Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, chất rắn thu được gồm AgCl và Ag.
(3). Hỗn hợp kim loại Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
(4). Hỗn hợp Na và Al2O3 (có tỉ lệ mol 2:1) có thể tan hoàn toàn trong nước.
(5). Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối tan.
(6). Hỗn hợp kim loại Cu và Ag có thể tan hoàn toàn trong dung dịch gồm KNO3 + H2SO4 loãng.
(7). Kim loại cứng nhất là W, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.
Số phát biểu đúng là

A. 4.         B. 5.         C. 2.         D. 3.

(Xem giải) Câu 80: Cho X và Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 7,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,21 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là ?

A. 58,25%.         B. 65,62%.         C. 52,38%.          D. 46,82%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!