[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (14/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2C 3A 4C 5B 6D 7D 8A 9D 10C
11C 12A 13D 14B 15C 16B 17C 18C 19B 20D
21D 22C 23B 24A 25A 26C 27B 28A 29D 30C
31B 32C 33A 34B 35A 36C 37D 38C 39D 40D

Câu 1. Phân tử khối của trimetylamin là

A. 45.       B. 59.       C. 31.       D. 73.

Câu 2. Ở điều kiện thường, hợp chất hữu cơ nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Glucozơ.       B. Tristearin.       C. Anilin.       D. Xenlulozơ.

Câu 3. Số đồng phân của amin có công thức phân tử C2H7N là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

Câu 4. Công thức cấu tạo của xenlulozơ là

A. [C6H8O3(OH)2]n.       B. [C6H6O(OH)4]n.       C. [C6H7O2[OH)3]n.       D. [C6H5(OH)5]n.

Câu 5. Trong số các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Al.       B. Cu.       C. Au.       D. Fe.

Câu 6. X là chất khí không màu, bị hóa nâu khi tiếp xúc với không khí. Chất X là

A. N2O.       B. NO2.       C. N2.       D. NO.

Câu 7. Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân là

A. Mg.       B. Na.       C. Al.       D. Cu.

Câu 8. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra?

A. sự khử ion Na+.       B. sự khử ion Cl-.

C. sự oxi hóa ion Cl-.       D. sự oxi hóa ion Na+.

(Xem giải) Câu 9. Cho 9,0 gam etylamin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,6.       B. 16,1.       C. 11,6.       D. 16,3.

(Xem giải) Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 0,6 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.       B. C4H8O2.       C. C3H6O2.       D. C5H10O2.

(Xem giải) Câu 11. Cho hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 3,6 gam Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4 xM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,4 gam chất rắn. Giá trị của x là

A. 0,15.       B. 0,35.       C. 0,75.       D. 0,25.

(Xem giải) Câu 12. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg và FeCO3 (có tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X và dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 73,20.       B. 61,72.       C. 79,68.       D. 68,88.

(Xem giải) Câu 13. Cho 0,16 mol bột Al vào dung dịch HNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X có khối lượng tăng 4,32 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,08.       B. 39,68.       C. 39,28.       D. 38,88.

(Xem giải) Câu 14. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 4,8 gam ancol Y và 16,5 gam muối Z. Tên gọi của X là

A. Etyl axetat.       B. Metyl acrylat.       C. Etyl acrylat.       D. Metyl axetat.

(Xem giải) Câu 15. Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin với dung dịch HCl dư, thu được (m + 6,57) gam muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hà Giang (Lần 1)

A. 16,20.       B. 5,58.       C. 8,10.       D. 11,16.

(Xem giải) Câu 16. Cho 9,24 gam hỗn hợp gồm Na và Na2O vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 16,66.       B. 17,64.       C. 19,60.       D. 14,70.

(Xem giải) Câu 17. Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 và NH4Cl có cùng số mol vào nước dư. Kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là

A. Na2CO3, NaCl, NaAlO2.       B. BaCl2, NaAlO2, NaOH.

C. NaCl, NaAlO2.       D. AlCl3, NaCl, BaCl2.

Câu 18. Phản ứng nhiệt nhôm có thể điều chế được những kim loại nào sau đây?

A. Zn, Na, Cu.       B. Mg, Fe, Ni.       C. Fe, Cu, Cr.       D. Cu, Fe, K.

(Xem giải) Câu 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đốt hỗn hợp Fe và bột lưu huỳnh trong O2 dư.
(b) Đốt dây sắt trong bình khí clo.
(c) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.
(d) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
Thí nghiệm tạo ra muối sắt(II) là

A. (b).       B. (c).       C. (d).       D. (a).

(Xem giải) Câu 20. Cho dung dịch muối X vào lượng dư dung dịch muối Y thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra khí không màu bị hóa nâu ngoài không khí; đồng thời còn lại một phần rắn không tan. Hai muối X và Y lần lượt là:

A. FeCl3 và AgNO3.       B. BaCl2 và Na2CO3.

C. Fe(NO3)2 và AgNO3.       D. FeCl2 và AgNO3.

Câu 21. Cặp chất nào sau đây không là đồng phân của nhau

A. Etylmetylamin và trimetylamin.       B. Glucozơ và fructozơ.

C. Vinyl axetat và metyl acrylat.       D. Triolein và tristearin.

Câu 22. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Dung dịch phenylamin làm quỳ tím hóa xanh.

B. Tristearin tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

C. Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng để nhận biết glucozơ và saccarozơ.

D. Metylamin và etylamin là đồng phân của nhau.

(Xem giải) Câu 23. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, fructozơ, amilozơ, xenlulozơ. Số chất cho được phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

Câu 24. Cho các nhận định sau:
(a) CH3-NH-CH2-CH3 có tên gọi là etylmetylamin.
(b) Phản ứng giữa triolein với dung dịch NaOH dư, đun nóng theo tỉ lệ mol 1 : 3.
(c) Chất béo rắn chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
(d) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
Các nhận định đúng là

A. (a),(b),(c).       B. (b),(c),(d).       C. (a),(c),(d).       D. (a),(b),(d).

(Xem giải) Câu 25. Các chất trong dãy nào sau đây đều phản ứng với Na2CO3?

A. CO2, Ca(OH)2, BaCl2, H2SO4.       B. CaCl2, HCl, CO2, KOH.

C. HNO3, CO2, Ba(OH)2, KNO3.       D. Ca(OH)2, CO2, K2SO4, BaCl2.

Câu 26. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Để khử mùi tanh của cá, người ta thường dùng giấm ăn.

B. Dung dịch anilin không làm hồng dung dịch phenolphtalein.

C. Trong môi trường axit, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ.

D. Triolein tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) tạo ra tristearin.

(Xem giải) Câu 27. Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Al và Al2O3 vào nước dư thu được 3,584 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi theo bảng sau:

Bạn đã xem chưa:  [2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang
Thể tích dung dịch HCl 1M (ml) 440 560
Khối lượng kết tủa (gam) 9,36 6,24

Giá trị của m là

A. 16,4.       B. 17,2.       C. 16,8.       D. 17,6.

(Xem giải) Câu 28. Hòa tan hoàn toàn 7,92 gam bột Mg vào dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4 loãng, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa m gam các muối sunfat trung hòa và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm hai đơn chất khí. Tỉ khối Y so với He bằng 4,4. Giá trị của m là

A. 49,34.       B. 48,65.       C. 48,88.       D. 47,04.

(Xem giải) Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn 10,9 gam chất hữu cơ X mạch hở cần dùng vừa đủ 0,35 mol O2 chỉ thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 8 : 5. Nếu đun nóng 0,05 mol X cần dùng 150 ml dung dịch dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho các nhận định sau:
(a) X cho được phản ứng tráng bạc.
(b) X không tồn tại đồng phân hình học.
(c) X tác dụng được với NaHCO3 giải phóng khí CO2.
(d) X tác dụng tối đa Na theo tỉ lệ mol 1 : 1.
Số nhận định đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 30. Hỗn hợp X gồm axetilen và vinylaxetilen có tỉ khối so với hiđro là 19,5. Lấy 4,48 lít X (đktc) trộn với 0,09 mol H2 rồi cho vào bình kín có sẵn chất xúc tác Ni, đốt nóng, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các hiđrocacbon. Dẫn Y qua dung dịch chứa 0,15 mol AgNO3 trong NH3 (dư), sau khi AgNO3 hết thu được 20,77 gam kết tủa và có 2,016 lít khí Z (đktc) thoát ra. Z phản ứng tối đa m gam brom trong CCl4. Giá trị của m là

A. 19,2.       B. 24,0.       C. 22,4.       D. 20,8.

(Xem giải) Câu 31. Có các thí nghiệm sau:
(a) Cho Fe vào hỗn hợp dung dịch H2SO4 loãng và CuSO4.
(b) Mẫu gang để ngoài không khí ẩm.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.
Số trường hợp không xuất hiện ăn mòn điện hóa là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Câu 32. Kết quả thí nghiệm của các hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T, P như sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Dung dịch màu tím
Z Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam
T Nước Br2 Kết tủa trắng
P Qùy tím Hóa xanh

Các chất X, Y, Z, T, P lần lượt là:

A. Glucozơ, saccarozơ, lòng trắng trứng, anilin, metylamin.

B. Fructozơ, lòng trắng trứng, saccarozơ, metylamin, anilin.

C. Glucozơ, lòng trắng trứng, saccarozơ, anilin, metylamin.

D. Fructozơ, saccarozơ, anilin, metylamin, lòng trắng trứng.

(Xem giải) Câu 33. Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
(b) Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit (Al2O3.2H2O).
(c) Đốt lá sắt trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn hóa học.
(d) Ở nhiệt độ thường, các kim loại Na, Ba, Be đều khử được H2O giải phóng khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 34. Cho các nhận định sau:
(a) Anilin để lâu ngày ngoài không khí sẽ chuyển sang màu nâu đen.
(b) Lực bazơ của các amin đều lớn hơn của amoniac.
(c) Saccarozơ cho được phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
(d) Chất béo lỏng chứa chủ yếu các gốc axit không no.
(e) Tinh bột là nguồn lương thực chính của con người.
(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất tơ sợi.
Số nhận định đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 35. Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, axit cacboxylic hai chức Y (X và Y đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 1,3 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%), thu được 33,6 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào nào sau đây?

A. 15%.       B. 25%.       C. 45%.       D. 35%.

(Xem giải) Câu 36. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm KCl và CuSO4 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, sau thời gian t giây ở anot thu được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với He bằng 13,85. Nếu thời gian 2t giây, thể tích khí thoát ra ở anot gấp đôi thể tích khí thoát ra ở catot (đo cùng điều kiện). Các khí sinh ra không tan trong dung dịch và hiệu suất quá trình điện phân đạt 100%. Giá trị của m là

A. 41,74.       B. 42,54.       C. 40,14.       D. 31,74.

(Xem giải) Câu 37. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH dư.
(b) Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3.
(c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.
(d) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(e) Cho mẩu Na vào dung dịch FeCl3.
(g) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
Số thí nghiệm thu được đơn chất là

A. 5.       B. 6.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 38. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch chứa x mol HCl và y mol H2SO4 loãng, thu được khí H2 và dung dịch X. Thực hiện hai thí nghiệm sau:
– Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X.
– Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X.
Sự phụ thuộc số mol kết tủa với số mol NaOH hay số mol Ba(OH)2 ở hai thí nghiệm trên được biểu thị theo hai đồ thị sau:

Tỉ lệ x : y là

A. 2 : 1.       B. 3 : 2.       C. 1 : 1.       D. 3 : 1.

(Xem giải) Câu 39. Cho các mệnh đề sau:
(a) Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(b) Trimetylamin là amin bậc ba.
(c) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.
(d) Chất béo lỏng khó bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn.
(e) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
Số mệnh đề đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 40. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 5,92.       B. 4,68.       C. 2,26.         D. 3,46.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!