[2021] Luyện thi THPT – Thầy Tào Mạnh Đức (Mã 018)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3C 4D 5D 6B 7D 8C 9D 10A 11A 12C 13C 14B 15A 16A 17B 18B 19A 20D 21C 22B 23D 24A 25D 26A 27D 28D 29B 30D 31A 32D 33D 34A 35A 36B 37B 38D 39B 40 Câu 1: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure? A. Gly-Gly-Gly.         B. Gly-Gly-Ala-Ala. C. Ala- Gly.       D. Gly-Ala-Gly. Câu 2: Amin nào sau đây thuộc amin bậc hai? A. Trimetylamin.       B. Phenylamin.       C. Etylmetylamin.       D.

Xem thêm

[2021] Luyện thi THPT – Thầy Tào Mạnh Đức (Mã 016)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4D 5B 6C 7A 8C 9C 10C 11C 12A 13A 14C 15D 16B 17B 18A 19D 20A 21A 22D 23A 24D 25B 26A 27A 28A 29A 30A 31B 32B 33C 34C 35B 36C 37B 38 39D 40B Câu 1. Cho các ion sau: Cu2+, Fe3+, Al3+ và Fe2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là A. Fe3+.       B. Cu2+.       C. Al3+.       D. Fe2+. Câu 2. Hiđroxit nào sau đây tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư? A. Fe(OH)3.  

Xem thêm

[2020] Luyện thi THPT – Thầy Tào Mạnh Đức (Mã 031)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4D 5D 6D 7A 8C 9D 10C 11B 12B 13B 14A 15C 16C 17A 18C 19D 20A 21B 22D 23B 24A 25A 26C 27A 28C 29A 30A 31B 32D 33C 34D 35C 36A 37A 38B 39A 40A Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Cr.       B. Na.       C. Al.       D. Fe. Câu 2. Kim loại M tác dụng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa. Kim loại M

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (20/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4C 5A 6B 7C 8A 9C 10B 11C 12C 13A 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20A 21A 22B 23C 24A 25B 26D 27C 28C 29B 30C 31B 32D 33B 34D 35B 36D 37C 38A 39C 40C Câu 1. Dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. Màu xanh lam.       B. Màu vàng.       C. Màu trắng.       D. Màu tím. Câu 2. Chất nào sau đây không tan trong nước? A.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (19/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9B 10C 11C 12B 13D 14A 15B 16B 17C 18D 19B 20A 21D 22D 23D 24B 25B 26D 27A 28D 29A 30B 31B 32C 33C 34D 35A 36D 37B 38B 39A 40A Câu 1. Dung dịch nào sau đây cho được phản ứng tráng gương? A. Amyl axetat.       B. Alanin.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ. Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ tằm.       B. Xenlulozơ.      

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (18/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4B 5D 6A 7D 8C 9C 10B 11C 12C 13C 14A 15? 16B 17D 18A 19B 20C 21B 22D 23B 24A 25D 26C 27A 28B 29A 30C 31D 32B 33A 34B 35C 36A 37? 38D 39D 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ hơn nước? A. Ca.         B. Li.        C. Al.         D. Cs. Câu 2. Ở nhiệt độ thường, dung dịch NaHSO4 tác dụng được chất hay dung dịch nào sau đây? A.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (17/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4A 5C 6A 7A 8B 9C 10A 11B 12C 13D 14C 15D 16B 17C 18A 19D 20D 21C 22A 23C 24C 25? 26B 27B 28C 29D 30A 31B 32C 33A 34C 35D 36A 37D 38B 39A 40A Câu 1. Este có mạch cacbon phân nhánh và làm mất màu dung dịch Br2 là A. Isopropyl axetat.      B. Vinyl axetat.      C. Metyl acrylat.       D. Metyl metacrylat. Câu 2. Ở điều kiện thích hợp, axit aminoaxetic không tác dụng với chất nào sau đây? A. Dung

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (16/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3C 4B 5B 6A 7C 8D 9C 10D 11D 12A 13A 14D 15D 16B 17C 18B 19B 20B 21A 22A 23C 24B 25D 26A 27C 28D 29C 30C 31C 32D 33D 34C 35B 36C 37D 38C 39B 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây khử được nước ở điều kiện thường? A. Na.        B. Fe.        C. Mg.        D. Al. Câu 2. Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4 thì xuất hiện kết tủa màu A. Vàng.        B.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (15/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4A 5C 6D 7D 8B 9D 10A 11D 12C 13B 14A 15A 16C 17C 18B 19D 20C 21C 22B 23C 24C 25C 26A 27C 28C 29D 30A 31B 32D 33D 34D 35D 36B 37A 38B 39A 40D Câu 1. Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là A. CH2=C(CH3)COOCH3.       B. CH2=CH-CN. C. CH2=CH-Cl.       D. CH2-CH=CH-CH3. Câu 2. Chất nào sau đây tác dụng với

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (14/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4C 5B 6D 7D 8A 9D 10C 11C 12A 13D 14B 15C 16B 17C 18C 19B 20D 21D 22C 23B 24A 25A 26C 27B 28A 29D 30C 31B 32C 33A 34B 35A 36C 37D 38C 39D 40D Câu 1. Phân tử khối của trimetylamin là A. 45.       B. 59.       C. 31.       D. 73. Câu 2. Ở điều kiện thường, hợp chất hữu cơ nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Glucozơ.       B. Tristearin.       C.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (13/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3A 4B 5D 6B 7B 8A 9D 10C 11A 12A 13B 14D 15B 16A 17C 18A 19D 20A 21B 22B 23C 24C 25C 26A 27C 28C 29D 30C 31D 32C 33A 34D 35C 36? 37C 38C 39A 40A Câu 1. Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit? A. SO2.       B. CO2.       C. CH4.       D. NH3. Câu 2. Công thức của Fe(II) oxit là A. Fe(OH)2.       B. Fe2O3.       C. FeO.       D.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (12/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5B 6C 7C 8A 9B 10B 11A 12C 13A 14D 15B 16C 17A 18C 19B 20C 21A 22B 23C 24C 25A 26C 27D 28C 29D 30B 31A 32B 33B 34D 35D 36A 37D 38A 39AD 40B Câu 1. Khí CO khử được oxit kim loại nào sau đây ở nhiệt độ cao? A. Fe2O3.       B. MgO.       C. Al2O3.       D. K2O. Câu 2. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH loãng? A. Al2O3.       B.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (11/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10A 11B 12A 13B 14B 15D 16A 17B 18C 19D 20D 21C 22C 23A 24D 25D 26B 27C 28A 29B 30D 31B 32A 33D 34C 35D 36A 37B 38B 39A 40A Câu 1. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A. KHCO3.       B. FeCl3.       C. HCl.       D. K2SO4. Câu 2. Để điều chế kim loại như Na và Mg, ta dùng phương pháp nào sau đây? A. nhiệt luyện.  

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (10/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4B 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11C 12D 13C 14A 15B 16B 17A 18C 19D 20A 21A 22C 23B 24C 25A 26B 27A 28C 29A 30C 31A 32C 33D 34C 35A 36D 37A 38B 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Fructozơ. Câu 2. Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CH-CH3.       B. CH2=CHCl.       C.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (09/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5C 6D 7C 8A 9D 10C 11A 12D 13D 14C 15D 16A 17B 18D 19C 20C 21C 22A 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29D 30C 31D 32D 33A 34D 35A 36D 37C 38? 39B 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây không khử được cation Fe3+ trong dung dịch? A. Mg.       B. Fe.       C. Ag.       D. Cu. Câu 2. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (08/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4D 5C 6D 7C 8D 9B 10A 11B 12C 13A 14D 15C 16A 17A 18A 19A 20C 21D 22A 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29A 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36B 37A 38A 39D 40? Câu 1. Đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H5.       C. HCOOC2H5.       D. C2H5COOH. Câu 2. Khi thủy phân chất béo trong môi trường

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (07/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5C 6D 7A 8C 9D 10D 11A 12D 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19A 20C 21A 22B 23C 24A 25C 26A 27A 28C 29A 30D 31D 32A 33A 34D 35A 36A 37B 38C 39C 40D Câu 1. Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là A. Fe3O4.        B. Fe.        C. FeO.         D. Fe2O3. Câu 2. Kim loại kiềm nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Li.       B.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (06/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4B 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12A 13C 14D 15D 16A 17C 18B 19A 20B 21D 22D 23A 24D 25A 26C 27B 28C 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36D 37C 38A 39C 40A Câu 1. Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Ca2+, Mg2+         B. Cu2+, Fe2+         C. Zn2+, Al3+.          D. K+, Na+. Câu 2. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (05/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4B 5C 6C 7B 8A 9D 10B 11A 12D 13D 14C 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22C 23B 24C 25B 26C 27A 28C 29C 30C 31B 32C 33C 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40A Câu 1. Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? A. Tính dẻo.         B. Tính cứng.         C. Tính ánh kim.         D. Tính dẫn điện. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (04/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4B 5D 6B 7D 8B 9D 10B 11D 12A 13A 14A 15D 16A 17C 18A 19C 20D 21D 22A 23A 24A 25C 26D 27B 28D 29A 30C 31D 32C 33D 34A 35A 36B 37B 38B 39C 40B Câu 1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. HCOOCH3.         B. CH3COOH.         C. C2H5OH.         D. CH3CHO. Câu 2. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH luôn thu được A. glixerol.         B. ancol

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (03/20)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5A 6D 7C 8B 9A 10D 11B 12D 13B 14D 15C 16C 17B 18D 19D 20B 21C 22D 23B 24A 25D 26A 27D 28D 29C 30D 31B 32A 33A 34C 35? 36A 37D 38A 39A 40D Câu 1. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và axit acrylic là A. Br2.       B. quì tím.       C. NaOH.       D. NaHCO3. Câu 2. Phenylamin (C6H5NH2) không tác dụng được với chất nào sau đây? A. dung dịch HNO3.       B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!