You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 320 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45D 46A 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60D 61C 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68A 69B 70C 71D 72C 73C 74A 75B 76B 77A 78D 79A 80C Câu 41: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.       B. Ag+.       C. Fe2+.       D. Zn2+. Câu 42: Oxit nào sau đây không tác dụng

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được

Xem thêm

Kiểm tra kiến thức Hóa 11 (Mã đề 082) – Tào Mạnh Đức

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Tải file đề bài: Download Bài 1 (3 điểm). (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết phản ứng xảy ra ở các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. (b) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. (c) Cho một mẫu Na vào dung dịch CuSO4. (d) Sục khí etylen vào dung dịch KMnO4. (e) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3. (Xem giải) 2. Dung dịch X gồm các ion: Al3+, Cu2+, NH4+ và NO3-. Bằng các phản ứng hóa học hãy chứng minh

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 002 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4B 5B 6D 7D 8B 9A 10C 11D 12B 13D 14A 15A 16C 17A 18B 19B 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26D 27C 28B 29A 30B 31B 32B 33B 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Amilozơ.          C. Saccarozơ.          D. Xenlulozơ. Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm quì tím

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.       

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 18)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 681. Đun nóng este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH 12% (vừa đủ), thu được 87,1 gam dung dịch Y. Chưng cất dung dịch Y, thu được 6,9 gam ancol etylic. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Công thức phân tử của X là. A. C6H10O2.         B. C5H10O2.         C. C5H8O2.         D. C6H12O2. (Xem giải) Câu 682. Hỗn hợp X chứa hai chất béo được tạo bởi từ axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 641. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 16)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 601. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là (m + 11,52) gam. Nếu đun nóng mgam X trên với dung dịch H2SO4 loãng (dư), lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dư) thu được x gam bạc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là. A. 6,48 gam.         B. 12,96 gam         C. 8,64 gam.     

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 15)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 561. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,5 gam CH3COOCH3 trong dung dịch KOH 16%, thu được 193,5 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam rắn khan. Giả sử H2O bay hơi không đáng kể. Giá trị m là A. 30,50.         B. 46,5.          C. 38,5.          D. 42,0. (Xem giải) Câu 562. Chất hữu cơ X dạng mạch hở có dạng ClH3N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng của nitơ trong X

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 013 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5D 6A 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13C 14D 15B 16C 17B 18B 19D 20A 21B 22D 23B 24C 25A 26B 27A 28D 29C 30A 31B 32D 33D 34B 35D 36C 37D 38A 39B 40D Câu 1. Công thức phân tử của vinyl fomat là A. C4H6O2.          B. C3H6O2.         C. C3H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc nhóm đisaccarit?

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 14)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 521. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol NaHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời khối lượng thanh Fe giảm m gam. Giá trị m là A. 2,16 gam.          B. 4,96 gam.          C. 2,80 gam.          D. 2,24 gam. (Xem giải) Câu 522. Đốt cháy hoàn toàn 4,56 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin,

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 13)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 481. Cho 3m gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được dung dịch X và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cô cạn dung dịch X, thu được 19m gam muối khan. Kim loại M là A. Mg.         B. Al.          C. Fe.          D. Cu. (Xem giải) Câu 482. Cho 0,2 mol X gồm glucozơ và saccarozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Nếu cho 0,2 mol X tác

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 003 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4B 5B 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12B 13A 14B 15A 16A 17A 18C 19D 20B 21D 22D 23B 24D 25C 26B 27D 28C 29D 30A 31D 32D 33B 34C 35C 36A 37D 38D 39A 40C Câu 1. Hợp chất nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất? A. CH3NH2.          B. C6H5NH2 (anilin).          C. NH3.          D. C2H5NH2. Câu 2. Hai hợp chất hữu

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 012 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4B 5A 6C 7B 8D 9C 10A 11B 12D 13D 14B 15A 16D 17C 18D 19C 20B 21A 22C 23B 24D 25A 26A 27D 28A 29D 30C 31A 32B 33A 34D 35C 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1. Cho vinyl axetat tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được sản phẩm là A. C2H5COOCH3.       B. C2H5COOC2H5.       C. CH3COOC2H5.       D. HCOOC2H5. Câu 2. Chất

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 441. Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 5790 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị m là A. 16,40.         B. 18,48.       C. 20,48.       D. 20,76. (Xem giải) Câu 442. Hòa tan hết hỗn hợp gồm 8,64 gam Mg và 4,8 gam MgO trong dung dịch HNO3 loãng, dư, kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 401. Cho các cặp chất sau đều có tỉ lệ mol 1 : 1: (a) Ca và Al2O3; (b) Na và Al; (c) AgNO3 và Fe(NO3)2; (d) Al(OH)3 và NaOH; (e) Na và (NH4)2CO3; (g) Ba và AlCl3. Số cặp chất tan hoàn toàn trong nước dư, chỉ thu được dung dịch trong suốt là A. 6.          B. 4.         C. 3.         D. 5. (Xem giải) Câu 402. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyxerit X, thu được CO2 có

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!