You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (11/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5B 6C 7A 8A 9D 10A 11B 12A 13B 14B 15D 16A 17B 18C 19D 20D 21C 22C 23A 24D 25D 26A 27C 28A 29B 30D 31B 32A 33D 34C 35D 36A 37B 38B 39A 40A Câu 1. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là A. KHCO3.       B. FeCl3.       C. HCl.       D. K2SO4. Câu 2. Để điều chế kim loại như Na và Mg, ta dùng phương pháp nào

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (10/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4B 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11C 12D 13C 14A 15B 16B 17A 18C 19D 20A 21A 22C 23B 24C 25A 26B 27A 28C 29A 30C 31A 32C 33D 34C 35A 36D 37A 38B 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.         D. Fructozơ. Câu 2. Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? A. CH2=CH-CH3.      

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (09/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5C 6D 7C 8A 9D 10C 11A 12D 13D 14C 15D 16A 17B 18D 19C 20C 21C 22A 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29D 30C 31D 32D 33A 34D 35A 36D 37C 38? 39B 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây không khử được cation Fe3+ trong dung dịch? A. Mg.       B. Fe.       C. Ag.       D. Cu. Câu 2. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (08/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4D 5C 6D 7C 8D 9B 10A 11B 12C 13A 14D 15C 16A 17A 18A 19A 20C 21D 22A 23C 24B 25C 26B 27B 28A 29A 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36B 37A 38A 39D 40? Câu 1. Đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H5.       C. HCOOC2H5.       D. C2H5COOH. Câu 2. Khi thủy

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (07/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5C 6D 7A 8C 9D 10D 11A 12D 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19A 20C 21A 22B 23C 24A 25C 26A 27A 28C 29A 30D 31D 32A 33A 34D 35A 36A 37B 38C 39C 40D Câu 1. Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là A. Fe3O4.        B. Fe.        C. FeO.         D. Fe2O3. Câu 2. Kim loại kiềm nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (06/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4B 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12A 13C 14D 15D 16A 17C 18B 19A 20B 21D 22D 23A 24D 25A 26C 27B 28C 29C 30D 31C 32D 33A 34A 35A 36D 37C 38A 39C 40A Câu 1. Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Ca2+, Mg2+         B. Cu2+, Fe2+         C. Zn2+, Al3+.          D. K+, Na+. Câu 2. Kim loại nào sau đây

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (05/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4B 5C 6C 7B 8A 9D 10B 11A 12D 13D 14C 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21A 22C 23B 24C 25B 26C 27A 28C 29C 30C 31B 32C 33C 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40A Câu 1. Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? A. Tính dẻo.         B. Tính cứng.         C. Tính ánh kim.         D. Tính dẫn điện.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (04/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4B 5D 6B 7D 8B 9D 10B 11D 12A 13A 14A 15D 16A 17C 18A 19C 20D 21D 22A 23A 24A 25C 26D 27B 28D 29A 30C 31D 32C 33D 34A 35A 36B 37B 38B 39C 40B Câu 1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. HCOOCH3.         B. CH3COOH.         C. C2H5OH.         D. CH3CHO. Câu 2. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH luôn thu được A. glixerol.

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (03/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5A 6D 7C 8B 9A 10D 11B 12D 13B 14D 15C 16C 17B 18D 19D 20B 21C 22D 23B 24A 25D 26A 27D 28D 29C 30D 31B 32A 33A 34C 35? 36A 37D 38A 39A 40D Câu 1. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và axit acrylic là A. Br2.       B. quì tím.       C. NaOH.       D. NaHCO3. Câu 2. Phenylamin (C6H5NH2) không tác dụng được với chất nào sau đây? A. dung

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (02/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4B 5C 6C 7A 8C 9D 10B 11D 12D 13B 14A 15C 16B 17A 18C 19B 20A 21A 22A 23D 24A 25D 26A 27D 28D 29D 30C 31A 32C 33B 34C 35B 36C 37A 38B 39A 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H2SO4 loãng? A. Al.       B. Fe.       C. Cu.       D. Zn. Câu 2. Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit kim loại nào sau đây?

Xem thêm

[2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (01/20)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10D 11A 12B 13D 14B 15D 16A 17B 18A 19D 20B 21B 22C 23C 24B 25B 26A 27A 28D 29C 30C 31A 32B 33D 34A 35C 36A 37D 38A 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Dung dịch Fe(NO3)2 không tác dụng với chất nào sau đây? A. NaOH.       B. AgNO3.       C. Cu.       D. HCl. (Xem giải) Câu 2. Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 320 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44B 45D 46A 47C 48C 49D 50A 51A 52B 53B 54A 55D 56C 57B 58B 59D 60D 61C 62C 63C 64A 65B 66D 67A 68A 69B 70C 71D 72C 73C 74A 75B 76B 77A 78D 79A 80C Câu 41: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+.       B. Ag+.       C. Fe2+.       D. Zn2+. Câu 42: Oxit nào sau đây không tác dụng

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được

Xem thêm

Kiểm tra kiến thức Hóa 11 (Mã đề 082) – Tào Mạnh Đức

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Tải file đề bài: Download Bài 1 (3 điểm). (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết phản ứng xảy ra ở các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. (b) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. (c) Cho một mẫu Na vào dung dịch CuSO4. (d) Sục khí etylen vào dung dịch KMnO4. (e) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3. (Xem giải) 2. Dung dịch X gồm các ion: Al3+, Cu2+, NH4+ và NO3-. Bằng các phản ứng hóa học hãy chứng minh

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 002 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4B 5B 6D 7D 8B 9A 10C 11D 12B 13D 14A 15A 16C 17A 18B 19B 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26D 27C 28B 29A 30B 31B 32B 33B 34A 35B 36A 37A 38B 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Amilozơ.          C. Saccarozơ.          D. Xenlulozơ. Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm quì tím

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.       

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!