[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2A 3D 4C 5D 6A 7A 8C 9A 10A
11D 12B 13C 14C 15B 16B 17D 18A 19A 20B
21A 22B 23D 24C 25A 26D 27C 28D 29B 30A
31C 32B 33D 34C 35A 36B 37D 38B 39C 40D

Câu 1. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch HNO3 thấy không có khí thoát ra. Hợp chất đó là

A. FeO.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       D. FeS.

Câu 2. Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeO.       B. Fe(NO3)3.       C. Fe(OH)3.       D. Fe2(SO4)3.

Câu 3. Anilin có công thức là

A. C2H5NH2.       B. H2N-CH(CH3)COOH.       C. H2N-CH2-COOH.       D. C6H5NH2.

Câu 4. Trong số các dung dịch có cùng nồng độ mol (0,1M) sau đây, dung dịch nào có độ dẫn điện yếu nhất ?

A. NaCl.       B. CH3COONa.       C. CH3COOH.       D. HCl.

Câu 5. Số nhóm chức COO có trong phân tử chất béo là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Câu 6. Chất nào sau đây số liên kết đơn bằng số liên kết σ ?

A. Etan.       B. Etilen.       C. Axetilen.       D. Propilen.

Câu 7. Trứng là một trong những loại thực phẩm được sử dụng với số lượng lớn mỗi ngày trong công việc nấu nướng. Tuy nhiên, hầu hết vỏ trứng thường bị chúng ta bỏ đi bởi rất ít người biết đến các công dụng hữu ích khác của chúng như: Dùng làm phân bón cho cây, làm sạch chảo rán, làm phấn viết bảng,…Thành phần chính của vỏ trứng là

A. CaCO3.       B. CaSO4.       C. Na2CO3.       D. NaCl.

Câu 8. Dung dịch Fe(NO3)2 không tác dụng được với

A. dung dịch AgNO3.       B. Mg.       C. Ni.       D. dung dịch HCl.

Câu 9. Thủy phân este HCOOC2H5, thu được ancol có công thức là

A. C2H5OH.       B. CH3OH.       C. C3H7OH.       D. C3H5OH.

Câu 10. Trong sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

A. Al2O3.       B. Al.       C. Fe2O3.       D. Fe.

Câu 11. Dung dịch của chất nào sau đây được gọi là nước vôi trong?

A. NaOH.       B. Ba(OH)2.       C. Ca(HCO3)2.       D. Ca(OH)2.

Câu 12. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại nhóm A ?

A. Mg.       B. Cu.       C. Al       D. Na.

Câu 13. Hợp chất X có chứa nguyên tố cacbon, được dùng làm nhiên liệu khí. X là

A. CO2.       B. C2H5OH.       C. CO.       D. NaHCO3.

Câu 14. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Alanin.       B. Axit axetic.       C. Metylamin.       D. Anilin.

Câu 15. Loại quặng sắt nào sau đây có chứa nguyên tố cacbon ?

A. Pirit.       B. Xiđerit.       C. Manhetit.       D. Hematit đỏ.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (12/20)

Câu 16. Thành phần chính của thuốc nổ đen là

A. Cacbon.       B. Kali nitrat.       C. Lưu huỳnh.       D. Xenlulozơ trinitrat.

Câu 17. Amilozơ được cấu tạo từ các gốc

A. β-fructozơ.       B. β-glucozơ.       C. α-fructozơ.       D. α-glucozơ.

Câu 18. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. KCl.       B. Al(OH)3.       C. NaHCO3.       D. Cr2O3.

Câu 19. Chất X tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch Ca(OH)2, khi đun nóng dung dịch chứa chất X thì sinh ra kết tủa. X là

A. Ca(HCO3)2.       B. CaCO3.       C. Na2CO3.       D. NaHCO3.

Câu 20. Chất nào sau đây có phản ứng trime hóa tạo thành benzen ?

A. Vinyl axetilen.       B. Axetilen.       C. Etan.       D. Etilen.

Câu 21. Cho các tơ sau: nhện, tằm, olon, xenlulozơ axetat, visco. Số tơ có nguồn gốc từ polime thiên nhiên là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 22. Thủy phân saccarozơ với hiệu suất 75% thu được 27 gam fructozơ và m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 37,5.       B. 27.       C. 20,25.       D. 20,35.

(Xem giải) Câu 23. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol Gly-Ala bằng 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan (quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng). Giá trị của m là

A. 23,5.       B. 17,775.       C. 23,7.       D. 21,875.

Câu 24. X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía. Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần lượt là:

A. glucozơ và xenlulozơ.       B. glucozơ và tinh bột.

C. fructozơ và xenlulozơ.       D. fructozơ và tinh bột.

(Xem giải) Câu 25. Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 0,15 gam. Giá trị của m là

A. 9,75.       B. 13,00.       C. 3,25.       D. 650.

Câu 26. Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.      B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.      D. Kim loại có độ cứng lớn nhất là kim cương.

Câu 27. Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch chất X vào ống nghiệm. Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thấy dung dịch nước Br2 nhạt màu và xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là

A. axit acrylic.       B. etanol.       C. phenol.       D. glixerol.

Câu 28. FeSO4 không tạo được kết tủa khi phản ứng với dung dịch

A. BaCl2.       B. AgNO3.       C. NaOH.       D. H2S.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 1)

(Xem giải) Câu 29. Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol Na và 0,05 mol Al tác dụng với H2O dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 1,67.       B. 2,8.       C. 2,24.       D. 1,12.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

B. Phân tử Gly-Ala có 2 liên kết peptit.

C. Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển màu xanh.

D. Tất cả các peptit đều tham gia phản ứng màu biure.

(Xem giải) Câu 31. Hỗn hợp X gồm bốn este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. 0,35 mol X phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối, trong đó có 17,4 gam natri phenolat. Phần trăm khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong Y là

A. 25,1%.       B. 18,4%.       C. 19,62%.       D. 24,5%.

(Xem giải) Câu 32. Thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm 3 khí H2, CO, CO2. Cho X qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được hỗn hợp khí Y gồm 2 khí H2 và CO. Một lượng khí Y tác dụng vừa hết 13,44 gam CuO thấy tạo thành 1,89 gam nước. Thành phần % thể tích CO2 trong X là

A. 20%.       B. 11,11%.       C. 30,12%.       D. 29,16%.

(Xem giải) Câu 33. Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

A. 400.       B. 600.       C. 375.       D. 300.

(Xem giải) Câu 34. Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Cho các phát biểu sau:
(a) X có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
(b) Chất T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Z không làm mất màu dung dịch brom.
(d) Y và glixerol thuộc cùng dãy đồng đẳng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 35. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml benzyl axetat.
Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội.
Cho các phát biểu sau:
(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng ở bình thứ nhất phân thành hai lớp, ở bình thứ hai đồng nhất.
(b) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(c) Bước 3, trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa và muối thu được được dùng để làm xà phòng.
(d) Sau bước 3, trong bình thứ nhất vẫn còn mùi thơm hoa nhài.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi giữa kỳ 2 – Lương Thế Vinh (Hà Nội)

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 36. Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng dung dịch chứa CaCl2 và NaHCO3 thấy xuất hiện kết tủa và khí.
(b) Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn thu được Fe.
(c) Nước chứa nhiều ion Cl− và SO42− là nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.
(d) Đinh sắt (hợp kim Fe-C) bị ăn mòn hóa học và điện hóa trong dung dịch HCl.
(e) Cho từ từ dung dịch NaHSO4 đến dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, thấy xuất hiện kết tủa, sau đó một phần kết tủa bị hòa tan.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 37. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.
(b) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.
(c) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.
(d) Nước ép từ quả chuối chín chứa isoamyl axetat nên có phản ứng tráng bạc.
(e) Mỡ động vật, dầu thực vật và dầu bôi trơn máy đều chứa nhiều chất béo.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 38. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 24,57%.       B. 54,13%.       C. 52,89%.       D. 25,53%.

(Xem giải) Câu 39. X, Y, Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam và đồng thời thu được 4,48 lít H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, H2O và 7,84 lít CO2 (ở đktc). Số nguyên tử cacbon có trong Y là

A. 4.       B. 6.       C. 5.       D. 7.

(Xem giải) Câu 40. Thủy phân hoàn toàn 42,38 gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit mạch hở trong dung dịch KOH 28% vừa đủ, côcạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi Y nặng 26,2 gam và phần rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được K2CO3 và 152,63 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, 0,2 mol X tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,18.       B. 0,21.       C. 0,24.         D. 0,32.

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
dohuyhoa

câu 21 C chứ ạ, có nguồn gốc chứ có phải là hẳn là tơ thiên nhiên đâu ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!