[2020] KSCL học kỳ II Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42B 43A 44C 45B 46B 47A 48C 49A 50C
51C 52D 53A 54B 55B 56A 57C 58D 59D 60B
61C 62D 63B 64D 65B 66D 67B 68C 69A 70B
71A 72D 73B 74D 75D 76B 77A 78C 79B 80D

Câu 41. Hiđroxit nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Mg(OH)2.        B. NaOH.       C. Al(OH)3.       D. Fe(OH)2

Câu 42. Nhiệt phân CaCO3 thu được sản phẩm khí là

A. O3.       B. CO2.       C. CO.       D. O2.

Câu 43. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4?

A. Metan.       B. Isopren.       C. Axetilen.       D. Etilen.

Câu 44. Thủy phân hoàn toàn các peptit thu được các hợp chất

A. monosaccarit.       B. muối và ancol.       C. α-amino axit.       D. β-aminoaxit.

Câu 45. Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. CH3COOH.         B. C2H5OH.         C. NH4Cl.         D. NaOH.

Câu 46. Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là

A. Fe2+, Cu2+, Mg2+.       B. Mg2+, Fe2+, Cu2+

C. Cu2+, Mg2+, Fe2+.       D. Mg2+, Cu2+, Fe2+

Câu 47. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ visco.       B. Tơ nilon-6,6.       C. Cao su buna.       D. Poli (vinyl clorua).

Câu 48. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Al.       B. Ca.       C. Na.       D. Mg.

Câu 49. X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

A. Al.       B. Ag.       C. Cu.       D. Fe.

Câu 50. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.       B. Zn.       C. Cu.       D. Fe.

Câu 51. Saphia là một loại ngọc quý trong tự nhiên có thành phần chính là Al2O3 lẫn các tạp chất là :

A. Fe2+, Fe3+ và Mg2+.       B. Cr2+, Cr3+ và Ti4+.

C. Fe2+, Fe3+ và Ti4+.       D. Fe2+, Fe3+ và Cr3+.

Câu 52. Glucozơ không tác dụng hóa học với hóa chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH.       B. Br2 trong nước.

C. AgNO3 trong dung dịch NH3.       D. Na kim loại.

Câu 53. Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm khí H2S. Cho mẫu khí đó qua dung dịch Pb(CH3COO)2 thấy xuất hiện kết tủa màu

A. đen.       B. xanh.       C. vàng.       D. trắng.

Câu 54. Công thức của oxit sắt từ là

 A. Fe(OH)3.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.         D. FeO.

Câu 55. Etyl axetat có công thức hóa học là

A. CH2=CHCOOCH3.      B. CH3COOC2H5.      C. CH3COOCH3.      D. C2H5COOCH3

Câu 56. Thành phần chính của quặng pirit là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 1)

A. FeS2.       B. Fe2O3.       C. FeCO3.        D. Fe3O4.

Câu 57. Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glyxerol và muối có công thức

A. C17H35COONa.    B. C17H33COONa.    C. C15H31COONa.    D. C17H31COONa.

Câu 58. Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol (C6H5OH), hiện tượng quan sát được là

A. hỗn hợp tách thành hai lớp.       B. có khí thoát ra.

C. xuất hiện kết tủa màu xanh.        D. xuất hiện kết tủa màu trắng.

Câu 59. Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là

A. tính bazơ.       B. tính axit.       C. tính oxi hóa.       D. tính khử.

Câu 60. Hợp chất Al(OH)3 tan được trong dung dịch

A. KCI.       B. NaOH.       C. NaCl.        D. KNO3.

Câu 61. Sử dụng quỳ tím có thể phân biệt trực tiếp được dãy các dung dịch nào sau đây?

A. alanin, đimetylamin, lysin.       B. anilin, glyxin, axit glutamic.

C. etylamin, anilin, axit glutamic.       D. đimetylamin, glyxin, alanin.

(Xem giải) Câu 62. Trung hòa dung dịch chứa 7,08 gam amin X no, đơn chức mạch hở cần dùng 120 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Sở công thức cấu tạo của X là

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 63. Cho m gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có 0,3 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 9,7.       B. 12,9.       C. 11,7.       D. 8,1.

(Xem giải) Câu 64. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 1,6 gam. Khối lượng Cu thu được là

A. 1,6 gam.       B. 16,0 gam.       C. 6,4 gam.       D. 12,8 gam.

Câu 65. Dãy các polime nào sau đây đều là polime tạo nên từ phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua) và tơ xenlulozơ axetat.       B. Poli(vinyl clorua) và poli(metyl metacrylat).

C. Polietilen và pol(etylen-terephtalat).       D. Polistiren và poli(hexametylen-ađipamit).

Câu 66. Cho sơ đồ sau:
(a) Glucozơ + H2 → X.
(b) Glucozơ + AgNO3 + NH3 + H2O → Y + Ag + NH4NO3.
Các chất X và Y tương ứng là

A. Sobitol và axit gluconic.       B. Etanol và amoni gluconat.

C. Etanol và axit gluconic.       D. Sobitol và amoni gluconat.

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp giấy, phèn chua được sử dụng làm chất chống thấm.

B. Hàm lượng sắt trong gang nhiều hơn hàm lượng sắt trong thép.

C. Các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa.

D. Hợp kim Li-Al nhẹ và được sử dụng nhiều trong công nghiệp hàng không.

(Xem giải) Câu 68. Cho a mol Fe tác dụng với a mol khí Cl2, thu được chất rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Chất nào sau đây không tác dụng với Y?

A. AgNO3.       B. HNO3.       C. Cu.       D. NaOH.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định (Đợt 2)

Câu 69. Cho vào ống nghiệm vài viên canxi cacbua. Rót nhanh khoảng 1 ml nước vào ống nghiệm và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí. Gần như ngay lập tức xuất hiện khí X. Khí X là

A. Axetilen.       B. Etilen.       C. Metan.       D. Etan.

(Xem giải) Câu 70. Lên men 200 gam glucozơ (với hiệu suất đạt 90%), thu được etanol và khí CO2. Hấp thụ hết khí CO2 bởi nước vôi trong dư thu được kết tủa có khối lượng là

A. 180.       B. 200.       C. 100.        D. 225.

(Xem giải) Câu 71. Cho các phát biểu sau:
(a) Phản ứng ăn mòn kim loại thuộc loại phản ứng oxi hóa-khử.
(b) Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch NaCl, tại anot xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl-.
(c) Cho phèn chua đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa gồm hai chất.
(d) Ở nhiệt độ thường, Fe tan trong dung dịch H2SO4 đặc.
(e) Trong phản ứng nhiệt nhôm, mảnh Mg đóng vai trò là chất khơi mào cho phản ứng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 72. Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit cần dùng 0,1 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y gồm các triglixerit. Thủy phân hoàn toàn Y trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và a gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 3,725 mol O2, thu được H2O và 2,65 mol CO2. Giá trị của a là

A. 40,84.       B. 42,16.       C. 44,20.       D. 43,10.

(Xem giải) Câu 73. Hỗn hợp X gồm hai este mạch hở đều có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và m gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Tỉ lệ mol của hai este trong X là

A. 4 : 7.       B. 4 : 9.       C. 2 : 5.       D. 3 : 7.

(Xem giải) Câu 74. Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO, H2 và CO2. Cho 1 mol X qua CuO dư, nung nóng thì khối lượng chất rắn giảm 14,4 gam và thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40.       B. 35.       C. 50.       D. 45.

(Xem giải) Câu 75. Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, phenylamoni clorua là chất rắn và tan tốt trong nước.
(b) Hiđro hóa hoàn toàn các chất béo lỏng (xúc tác Ni, t°), thu được các chất béo rắn.
(c) Dung dịch các amin đều đổi màu quỳ tím sang xanh.
(d) Trong phản ứng lưu hóa cao su, các nguyên tử lưu huỳnh phá vỡ các liên kết C=C.
(e) Vinyl axetat và metyl acrylat là đồng phân cấu tạo của nhau.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Bình

(Xem giải) Câu 76. Hòa tan vừa hết m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 trong 500 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch Y. Cho tiếp 6 gam gam bột Mg vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6 gam chất rắn Z gồm hai kim loại. Giá trị của m là

A. 24.       B. 28.       C. 32.       D. 20.

(Xem giải) Câu 77. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol Y và hai chất hữu cơ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo dung dịch màu xanh lam. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z có phản ứng tráng gương.
(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.
(c) Chất T làm mất màu nước brom.
(d) Chất Y là propan-1,2-điol.
(e) Nung chất T với NaOH và CaO ở nhiệt độ cao, thu được khí etilen.
Số phát biểu đúng là :

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 78. Chất X (CnH2n-2O5N4, tetrapeptit mạch hở); chất Y (CmH2m+4O4N2, các gốc hiđrocacbon được liên kết với nhau bằng các liên kết -COONH3-). Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp E gồm X và Y cần dùng vừa đủ 260 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, thu được etylamin và 24,17 gam hỗn hợp T một muối của amino axit và một muối của axit cacboxylic đơn chức. Thành phần % theo khối lượng của X trong E là

A. 32,48%.       B. 63,06%.       C. 36,94%.       D. 67,52%

(Xem giải) Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba đieste no mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 1 mol O2, thu được 1,8 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được ancol T hai chức và 30 gam hỗn hợp F gồm hai muối cacboxylat có cùng số mol. Thành phần % theo khối lượng của hiđro trong chất Z là

A. 8,05%.       B. 6,85%.       C. 7,50%.        D. 6,06%.

(Xem giải) Câu 80. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:
Bước 1: Thêm 4 ml ancol isoamylic và 4 ml axit axetic kết tinh và khoảng 2 ml H2SO4 đặc vào ống nghiệm khô. Lắc đều.
Bước 2: Đưa ống nghiệm vào nồi nước sôi từ 10-15 phút. Sau đó lấy ra và làm lạnh.
Bước 3: Cho vào hỗn hợp trong ống nghiệm vào một ống nghiệm lớn hơn chứa 10 ml nước lạnh.
Cho các phát biểu sau:
(a) Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa.
(b) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp.
(c) Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa.
(d) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín.
(e) H2SO4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.         D. 5.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Pham Duong Hoang Vu

Em tưởng câu 67, phèn chua nó là chất định hình và cầm màu chứ sao lại gọi là chất chống thấm ạ ??

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!